Kế hoạch theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, chúng tôi đã ra mắt kế hoạch Theo dõi tài sản mới trên Nền tảng Google Maps. Gói này chỉ dành cho những khách hàng có số lượng lớn (hàng nghìn thành phần) và trong một trường hợp sử dụng cụ thể. Vui lòng Liên hệ với bộ phận bán hàng nếu bạn quan tâm đến gói này.

Các API sau đây thuộc kế hoạch theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps:

  • Geocoding API
  • Directions API
  • Geolocation API
  • Elevation API
  • API Đường (bao gồm cả Giới hạn tốc độ)
  • Time Zone API
  • Distance Matrix API
  • Maps Static API
  • API JavaScript cho Maps
  • API Chế độ xem đường phố

Thanh toán

Khoản thanh toán cho gói này được thiết lập dưới dạng một khoản phí cố định hằng tháng đi kèm với tài khoản thanh toán của bạn. Khi đó, một SKU mới sẽ xuất hiện trong báo cáo về mức sử dụng bảng điều khiển dành cho nhà phát triển: Phí hằng tháng của Maps. Phí này được tính theo tỷ lệ mỗi ngày và sẽ xuất hiện trong biểu đồ sử dụng của bạn. Mã này sẽ xuất hiện khi bạn nhóm cả hai theo "dự án" hoặc "SKU" trong báo cáo sử dụng, vì phí thanh toán hằng tháng được liên kết với tài khoản thanh toán của bạn chứ không phải một dự án cụ thể.

Mức sử dụng theo API vẫn hiển thị trong báo cáo sử dụng của bạn. Các API được áp dụng nêu trên sẽ có giá bằng 0 và được chi trả khoản phí cố định hằng tháng. Những API không được đề cập (API Địa điểm) sẽ được tính phí trên cơ sở trả tiền theo mức dùng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần "Giá của Dịch vụ địa điểm" có trong hợp đồng của bạn.

Hạn mức

Gói bạn đã đăng ký xác định hạn mức bạn được hưởng. Để kiểm tra xem giới hạn nào đủ điều kiện cho dự án của bạn, hãy xem mục "Cấp gói thuê bao theo dõi tài sản Maps" trong hợp đồng của bạn. Bạn sẽ thấy trong bảng mức tăng QPS tương ứng.

Trong quá trình thiết lập ban đầu cho dự án, chúng tôi đã cấp phép QPS đi kèm trên cả Directions API và API mã hoá địa lý. Nếu bạn cần thêm mức tăng QPS này vào bất kỳ API nào khác thuộc phạm vi áp dụng của kế hoạch Theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu bạn cần nhiều hơn các QPS đi kèm, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để sắp xếp việc chuyển sang một gói thuê bao cao hơn.

Đối với mọi yêu cầu khẩn cấp liên quan đến việc tăng hạn mức tạm thời, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.