Kế hoạch theo dõi tài sản trên Nền tảng Google Maps

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, chúng tôi đã ra mắt kế hoạch Theo dõi thành phần mới trên Nền tảng Google Maps. Gói này chỉ dành cho những khách hàng có số lượng lớn (hàng nghìn tài sản) và một trường hợp sử dụng cụ thể. Vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng nếu bạn quan tâm đến gói này.

Các API sau đây được đề cập trong kế hoạch theo dõi tài sản của Nền tảng Google Maps:

  • Geocoding API
  • Directions API
  • Geolocation API
  • Elevation API
  • API đường (bao gồm cả giới hạn tốc độ)
  • Time Zone API
  • Distance Matrix API
  • API tĩnh cho Maps
  • API JavaScript cho Maps
  • API Chế độ xem phố

Thanh toán

Việc thanh toán cho gói này được thiết lập dưới dạng phí hằng tháng cố định được đính kèm vào tài khoản thanh toán của bạn. Việc này sẽ dẫn đến việc một SKU mới xuất hiện trong báo cáo mức sử dụng của bảng điều khiển dành cho nhà phát triển: Phí hằng tháng trên Maps. Phí này được chia theo tỷ lệ mỗi ngày và hiển thị trong biểu đồ sử dụng của bạn. Thông tin này xuất hiện khi bạn nhóm cả "projects" hoặc "SKUs" trong báo cáo mức sử dụng của mình vì phí thanh toán hằng tháng được đính kèm vào tài khoản thanh toán của bạn chứ không phải một dự án cụ thể.

Dữ liệu sử dụng cho mỗi API vẫn được thể hiện trong các báo cáo sử dụng của bạn. Các API được đề cập ở trên sẽ có giá bằng 0 và sẽ được tính bằng phí cố định hằng tháng. Các API không được đề cập (API Địa điểm) sẽ bị tính phí trên cơ sở trả tiền theo mức dùng. Để biết thêm chi tiết, hãy xem "Giá dịch vụ của Địa điểm" có trong hợp đồng của bạn.

Hạn mức

Gói bạn đã đăng ký để xác định giới hạn mà bạn nhận được. Để kiểm tra xem giới hạn nào đủ điều kiện cho dự án, hãy xem phần "Bản đồ gói đăng ký theo dõi tài sản trên Maps&&tt; trong hợp đồng của bạn. Trong bảng, bạn sẽ thấy mức tăng QPS tương ứng.

Trong quá trình thiết lập ban đầu dự án của bạn, chúng tôi đã cấp phép các QPS đi kèm trên cả API Chỉ đường và API mã hoá địa lý. Nếu bạn cần thêm mức tăng QPS này vào mọi API khác có trong gói Theo dõi tài sản của Nền tảng Google Maps, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Nếu bạn cần nhiều hơn tính năng QPS đi kèm, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để sắp xếp chuyển sang một gói thuê bao cao hơn.

Đối với bất kỳ yêu cầu khẩn cấp nào về mức tăng tạm thời, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.