Tổng quan về thanh toán trên GMP

Google Maps Platform sử dụng mô hình đặt giá trả tiền theo mức dùng. Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí ở các mức giá khác nhau và việc sử dụng sẽ được theo dõi cho từng SKU sản phẩm. Tìm hiểu cách tính chi phí và tìm các công cụ ước tính.

Xem danh sách tất cả SKU cho các sản phẩm chính của Google Maps Platform của Maps, Tuyến đường và Địa điểm.

Ngoài khoản tín dụng hàng tháng cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, Google còn cung cấp bản dùng thử Cloud $0 và các hình thức hỗ trợ tài chính khác. Tìm hiểu xem bạn sẽ được hưởng những lợi ích gì.

Theo dõi và kiểm soát mức chi tiêu của bạn bằng cách đặt cảnh báo ngân sách và hạn mức sử dụng trong Google Cloud Console.

Các bước tiếp theo