Thanh toán của Nền tảng Google Maps

Tổng quan về việc thanh toán cho các sản phẩm của Nền tảng Google Maps

 • Mức sử dụng được theo dõi cho từng SKU sản phẩm.
 • SKU là sự kết hợp của API sản phẩm + dịch vụ hoặc hàm được gọi (ví dụ: API địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm).
 • Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí ở các mức giá khác nhau (ví dụ: API Địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm; API địa điểm – Tự động hoàn thành – Mỗi yêu cầu).
 • Giá SKU được phân theo cấp dựa trên khối lượng sử dụng, với 3 cấp độ: 0 – 100.000; 100.001 – 500.000; 500.001 trở lên.
 • Chi phí được tính bằng cách sử dụng SKU x Giá mỗi lần sử dụng.

Đối với mỗi tài khoản thanh toán, đối với các SKU Nền tảng Google Maps đủ điều kiện, khoản tín dụng Nền tảng Google Maps đủ điều kiện là 200 đô la Mỹ mỗi tháng (đặt lại ngày đầu tiên của mỗi tháng, vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương) và tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Khi bạn xem báo cáo thanh toán của mình, mỗi mục hàng sẽ liệt kê Chi phí trước khi có tín dụng, Tín dụngChi phí sau khi có tín dụng.

Mức giá trả theo mức dùng

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Trang này giúp bạn hiểu chi tiết về mô hình đặt giá và cách tính phí sử dụng cho từng API và SDK.

Hỗ trợ của Google

Bản dùng thử Google Cloud miễn phí

Google Cloud cung cấp gói dùng thử miễn phí 300 đô la (xem Chương trình Google Cloud miễn phí). Thời gian dùng thử miễn phí sẽ áp dụng cho tài khoản thanh toán đầu tiên mà bạn tạo.

Trong thời gian dùng thử miễn phí, tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của bạn đang ở "chế độ dùng thử miễn phí" và bạn sẽ không bị tính phí theo phương thức thanh toán. Thời gian dùng thử kết thúc sau khi thời gian dùng thử kết thúc hoặc khi đã chi tiêu 300 đô la, tuỳ vào điều kiện nào đến trước.

Vào hoặc trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud của mình lên tài khoản trả phí để tránh việc gián đoạn sử dụng nền tảng Google Maps (xem Nâng cấp lên tài khoản trả phí).

Tín dụng hằng tháng trên Nền tảng Google Maps

Ảnh chụp màn hình hiển thị khoản tín dụng hằng tháng trên Nền tảng Google Maps

Nền tảng Google Maps có khoản tín dụng định kỳ hằng tháng là 200 đô la (xem Mức giá cho Maps, Tuyến đường và Địa điểm). Khoản tín dụng hằng tháng sẽ áp dụng cho mỗi tài khoản thanh toán liên quan đến Maps mà bạn tạo. Khoản tín dụng hằng tháng này được đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Trên trang tổng quan về Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console, bạn có thể thấy mức thanh toán của mình so với số tiền tín dụng hằng tháng.

Tài khoản thanh toán có liên quan đến Maps là bất kỳ tài khoản Thanh toán đám mây nào bao gồm các dự án đã bật API hoặc SDK Nền tảng Google Maps; hoặc cụ thể hơn là các dự án có hoạt động dẫn đến việc tính phí các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps (xem Tổng quan thanh toán cho các sản phẩm Nền tảng Google Maps).

Tài khoản đầu tiên

Nếu bạn sử dụng tài khoản thanh toán Cloud mà bạn tạo đầu tiên cho một dự án có bật SDK hoặc API Google Maps Platform, thì cả 300 đô la Google Cloud Platform miễn phí và Google Maps Platform đều sẽ được áp dụng khoản tín dụng định kỳ 200 đô la hằng tháng.

Đây là cách hoạt động: Trong thời gian dùng thử miễn phí, các khoản phí đầu tiên được khấu trừ từ khoản tín dụng định kỳ 200 đô la hằng tháng trên Nền tảng Google Maps. Nếu khoản phí vượt quá 200 đô la trong một tháng nhất định, thì số tiền vượt quá sẽ bị khấu trừ từ bất kỳ số tiền nào còn lại từ gói dùng thử miễn phí 300 đô la của Google Cloud Platform.

Như đã lưu ý ở trên, vào hoặc trước khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud của mình lên tài khoản có trả phí đầu tiên. Sau khi bạn nâng cấp, khoản tín dụng hằng tháng 200 đô la sẽ tiếp tục được áp dụng cho tài khoản thanh toán Cloud của bạn, ngay cả sau khi thời gian dùng thử miễn phí kết thúc.

Nhiều tài khoản

Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán Cloud có liên quan đến Maps là vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Tín dụng bổ sung

Các khoản tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps được cung cấp thông qua các chương trình công khai của Google nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, khởi động, ứng phó khủng hoảng, truyền thông tin tức và tổ chức giáo dục.

Nếu còn khoản tín dụng bổ sung trong tháng, bạn có thể xem sơ đồ sau bằng cách chọn tài khoản thanh toán của mình trên trang Thanh toán trong Cloud Console.

Tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps

Tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận, ứng phó khủng hoảng và truyền thông tin tức

Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp Google Maps Platform cho các chương trình công khai của Google hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, tổ chức ứng phó khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức. Người dùng hiện tại của Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hiện đang nhận được người dùng Nền tảng Google Maps sẽ chuyển sang tín dụng Nền tảng Google Maps.

Xem Chương trình công khai để tìm hiểu cách đăng ký tín dụng Nền tảng Google Maps.

Quản lý thông tin thanh toán trong Cloud Console

Quản lý thông tin thanh toán

 1. Chọn một dự án trong Cloud Console:

  Chuyển đến trang Thanh toán

 2. Thực hiện các tác vụ quản lý sau:

  • Xem tổng quan về tài khoản thanh toán của bạn, thanh toán và thêm quản trị viên tài khoản thanh toán từ trang Tổng quan. Bạn nên có nhiều Chủ sở hữu dự án và Quản trị viên thanh toán để nhóm của bạn luôn có người nắm giữ những vai trò này.
  • Tạo ngân sách và cảnh báo trên trang Ngân sách và cảnh báo.
  • Xem lịch sử giao dịch và tải hóa đơn xuống từ trang Giao dịch.
  • Xuất dữ liệu thanh toán từ trang Xuất dữ liệu thanh toán.
  • Định cấu hình tài khoản thanh toán và người liên hệ trên trang Cài đặt thanh toán.
  • Đặt phương thức thanh toán trên trang Phương thức thanh toán.

Tạo ngân sách và đặt thông báo

Bạn có thể tạo ngân sách cho dự án Cloud để tránh bị bất ngờ trên hóa đơn và theo dõi tất cả các khoản phí trên Cloud từ một nơi duy nhất. Với ngân sách, bạn có thể tạo cảnh báo để gửi email cho quản trị viên thanh toán khi các khoản phí vượt quá một số tiền nhất định.

Bảng điều khiển

Cách tạo ngân sách và đặt thông báo trong dự án Cloud:

 • Trong Cloud Console, hãy truy cập vào trang Thanh toán:

  Chuyển đến trang Thanh toán
 • Chọn Ngân sách và cảnh báo, sau đó chọn Tạo ngân sách để bắt đầu tạo ngân sách cho dự án Cloud của bạn.
 • Xác định ngân sách trong mục Đặt ngân sách rồi chỉ định tỷ lệ phần trăm bạn muốn nhận cảnh báo qua email trong phần Đặt cảnh báo ngân sách sau đây.
 • Chọn Hoàn tất để đặt ngân sách và bật thông báo cho dự án Cloud của bạn. Nếu có nhiều dự án trên Cloud, bạn phải đặt ngân sách và thông báo riêng cho từng dự án.

gcloud

Bật API cần thiết để tạo ngân sách thanh toán.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

Hãy đặt ngân sách để nhận thông báo ở mức 50% và 75% chi tiêu dự kiến.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau: