Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Đường.
Tạo tài khoản, tạo khoá API và bắt đầu xây dựng.
Lấy hình học của những con đường gần nhất cho một bộ tọa độ gồm có vĩ độ/kinh độ.
Sử dụng Thư viện ứng dụng khách cho Dịch vụ web của Google Maps để làm việc với Dịch vụ Google Maps trên máy chủ bằng Java, Python, Go hoặc Node.js.
Sử dụng Trình kiểm tra API đường để kiểm tra chi tiết kết quả của yêu cầu, tương tác với Chế độ xem phố và nhiều thao tác khác.
Tìm hiểu thêm về các phương pháp phổ biến hữu ích để thiết lập yêu cầu dịch vụ web và xử lý phản hồi của dịch vụ.

Tính năng

Tìm hiểu các tính năng chính của API Đường.
Lấy hình cho các đường gần nhất cho một tọa độ có vĩ độ/kinh độ.
Nhận các đoạn đường gần nhất cho một tập hợp các tọa độ gồm có vĩ độ/kinh độ.
Tìm hiểu thêm về các kỹ thuật thu thập dữ liệu để sử dụng với tính năng chụp nhanh các đường.

Trợ giúp

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Hãy tham gia cộng đồng.

Nhận sự trợ giúp. Trợ giúp. Tạo nghiệp tổ Maps.

Báo cáo lỗi hoặc mở một yêu cầu về tính năng.

Tìm hiểu về các sự cố và sự cố ngừng hoạt động của nền tảng.

Nhận trợ giúp từ nhóm Nền tảng Google Maps.