Định kiểu bản đồ cũ trên đám mây

Phiên bản cũ của kiểu bản đồ dựa trên đám mây vẫn dùng được và bạn vẫn có thể sử dụng các kiểu bản đồ cũ. Tuy nhiên, để tận dụng tính năng tạo kiểu bản đồ dựa trên đám mây mới nhất, bạn nên tạo mọi kiểu bản đồ mới trong phiên bản mới nhất và cập nhật kiểu cũ càng sớm càng tốt. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Sử dụng trình chỉnh sửa kiểu bản đồ cũ

Nếu muốn sử dụng trình chỉnh sửa kiểu bản đồ cũ, bạn phải chọn không sử dụng phiên bản mới nhất.

Chọn không tham gia

Để sử dụng trình chỉnh sửa kiểu cũ, bạn phải chọn không sử dụng khi tạo kiểu bản đồ.

  1. Chuyển đến Nền tảng Google Maps, rồi chọn Kiểu bản đồ.

  2. Chọn Tạo kiểu.

  3. Chọn Chọn không sử dụng ở trên cùng để thay đổi sang kiểu đám mây cũ.