Hãy thử thế hệ tiếp theo của các tính năng Ma trận khoảng cách với API Tuyến đường, hiện đã có trong Bản xem trước.

Tổng quan về API ma trận khoảng cách

API ma trận khoảng cách cung cấp khoảng cách và thời gian di chuyển cho ma trận điểm xuất phát và điểm đến, đồng thời bao gồm các hàng chứa giá trị durationdistance cho mỗi cặp. Ma trận khoảng cách có sẵn ở một số dạng:

Bạn có thể làm gì với API ma trận khoảng cách?

API trả về thông tin dựa trên tuyến đường đề xuất giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Bạn có thể yêu cầu dữ liệu khoảng cách cho nhiều phương tiện đi lại, yêu cầu dữ liệu khoảng cách ở nhiều đơn vị, chẳng hạn như số kilômét hoặc dặm, và ước tính thời gian đi lại bằng xe.

Để biết thêm ví dụ, hãy xem hướng dẫn dành cho nhà lập trình API ma trận khoảng cách, trong đó cung cấp thông tin giới thiệu về cách sử dụng API và tài liệu tham khảo về các thông số có sẵn.

Tại sao nên sử dụng Ma trận khoảng cách?

Sử dụng API ma trận khoảng cách khi giải pháp của bạn yêu cầu khoảng cách và thời gian di chuyển giữa một danh sách lớn các điểm xuất phát.

Nếu bạn muốn sử dụng chức năng Ma trận khoảng cách, nhận chuỗi tuần tự của các yêu cầu và huỷ thứ tự phản hồi, thử lại tự động và một số xác thực yêu cầu, hãy thử một trong những thư viện ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn đã sử dụng API Maps JavaScript, hãy sử dụng dịch vụ Ma trận khoảng cách để sử dụng chức năng của API ma trận khoảng cách.

Cách sử dụng Ma trận khoảng cách

Truy cập API Ma trận khoảng cách thông qua giao diện HTTP, với các yêu cầu được tạo dưới dạng chuỗi URL, truyền nguồn gốc và đích đến, cùng với khoá API của bạn.

  1. Nếu bạn muốn sử dụng một trong các thư viện ứng dụng thay vì API Ma trận khoảng cách độc lập hoặc dịch vụ web phía máy khách, hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng đó. Tìm hiểu về thư viện ứng dụng của chúng tôi.
  2. Chọn hoặc tạo dự án, bật tính năng thanh toán và bật API Ma trận khoảng cách. Hãy xem phần Thiết lập trong Cloud Console.
  3. Tạo và hạn chế một khoá API, đồng thời thêm khoá đó vào mã của bạn. Xem nội dung Sử dụng khoá API.
  4. Xem yêu cầu và phản hồi Ma trận khoảng cách rồi thử một yêu cầu mẫu.

Nội dung đề xuất