Các phương pháp hay nhất khi sử dụng Dịch vụ web API vị trí địa lý

Các dịch vụ web của Nền tảng Google Maps là một tập hợp các giao diện HTTP tới các dịch vụ của Google cung cấp dữ liệu địa lý cho các ứng dụng bản đồ của bạn.

Hướng dẫn này mô tả một số phương pháp phổ biến hữu ích để thiết lập yêu cầu và xử lý phản hồi của dịch vụ web. Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển để xem tài liệu đầy đủ về API vị trí địa lý.

Dịch vụ web là gì?

Các dịch vụ web của Nền tảng Google Maps là một giao diện để yêu cầu dữ liệu API Maps từ các dịch vụ bên ngoài và sử dụng dữ liệu trong các ứng dụng Maps của bạn. Những dịch vụ này được thiết kế để sử dụng cùng với bản đồ, theo Hạn chế về giấy phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Các dịch vụ web của API Maps sử dụng yêu cầu HTTP(S) đến các URL cụ thể, truyền tham số URL và/hoặc dữ liệu POST ở định dạng JSON làm đối số cho dịch vụ. Nhìn chung, các dịch vụ này sẽ trả về dữ liệu trong nội dung phản hồi dưới dạng JSON để ứng dụng của bạn phân tích cú pháp và/hoặc xử lý.

Yêu cầu về vị trí địa lý được gửi bằng cách sử dụng POST đến URL sau:

https://www.googleapis.com/geolocation/v1/geolocate?key=YOUR_API_KEY

Lưu ý: Tất cả các ứng dụng API vị trí địa lý đều yêu cầu xác thực. Tìm hiểu thêm thông tin về thông tin xác thực.

Truy cập SSL/TLS

HTTPS là bắt buộc đối với tất cả các yêu cầu trên Nền tảng Google Maps sử dụng khoá API hoặc chứa dữ liệu người dùng. Các yêu cầu được thực hiện qua HTTP có chứa dữ liệu nhạy cảm có thể bị từ chối.

Sử dụng API của Google một cách lịch sự

Các ứng dụng API được thiết kế không tốt có thể tạo ra nhiều tải hơn mức cần thiết trên cả Internet và máy chủ của Google. Phần này có chứa một số phương pháp hay nhất dành cho khách hàng sử dụng API. Làm theo các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn tránh việc ứng dụng bị chặn do vô tình lạm dụng các API.

Thuật toán thời gian đợi luỹ thừa

Trong một số ít trường hợp, có thể xảy ra lỗi khi phân phát yêu cầu của bạn; bạn có thể nhận được mã phản hồi HTTP 4XX hoặc 5XX, hoặc kết nối TCP có thể bị lỗi ở đâu đó giữa ứng dụng và máy chủ của Google. Thông thường, bạn nên thử lại yêu cầu vì yêu cầu tiếp theo có thể thành công trong khi yêu cầu ban đầu không thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn không nên gửi yêu cầu lặp đi lặp lại đến máy chủ của Google. Hành vi lặp lại này có thể làm quá tải mạng giữa ứng dụng và Google, gây ra sự cố cho nhiều bên.

Một phương pháp hiệu quả hơn là thử lại và tăng độ trễ giữa các lần thử. Thông thường, độ trễ sẽ được tăng lên theo một hệ số nhân với mỗi lần thử, một phương pháp được gọi là Thời gian đợi luỹ thừa.

Ví dụ: hãy xem xét một ứng dụng muốn gửi yêu cầu này đến Time Zone API (API Múi giờ):

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810,-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY

Ví dụ về Python sau đây cho thấy cách thực hiện yêu cầu bằng thuật toán thời gian đợi luỹ thừa:

import json
import time
import urllib.error
import urllib.parse
import urllib.request

# The maps_key defined below isn't a valid Google Maps API key.
# You need to get your own API key.
# See https://developers.google.com/maps/documentation/timezone/get-api-key
API_KEY = "YOUR_KEY_HERE"
TIMEZONE_BASE_URL = "https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json"


def timezone(lat, lng, timestamp):

  # Join the parts of the URL together into one string.
  params = urllib.parse.urlencode(
    {"location": f"{lat},{lng}", "timestamp": timestamp, "key": API_KEY,}
  )
  url = f"{TIMEZONE_BASE_URL}?{params}"

  current_delay = 0.1 # Set the initial retry delay to 100ms.
  max_delay = 5 # Set the maximum retry delay to 5 seconds.

  while True:
    try:
      # Get the API response.
      response = urllib.request.urlopen(url)
    except urllib.error.URLError:
      pass # Fall through to the retry loop.
    else:
      # If we didn't get an IOError then parse the result.
      result = json.load(response)

      if result["status"] == "OK":
        return result["timeZoneId"]
      elif result["status"] != "UNKNOWN_ERROR":
        # Many API errors cannot be fixed by a retry, e.g. INVALID_REQUEST or
        # ZERO_RESULTS. There is no point retrying these requests.
        raise Exception(result["error_message"])

    if current_delay > max_delay:
      raise Exception("Too many retry attempts.")

    print("Waiting", current_delay, "seconds before retrying.")

    time.sleep(current_delay)
    current_delay *= 2 # Increase the delay each time we retry.


if __name__ == "__main__":
  tz = timezone(39.6034810, -119.6822510, 1331161200)
  print(f"Timezone: {tz}")

Bạn cũng nên cẩn thận để không có thử lại mã cao hơn trong chuỗi lệnh gọi ứng dụng dẫn đến các yêu cầu lặp lại một cách nhanh chóng liên tiếp.

Yêu cầu đã đồng bộ hoá

Một số lượng lớn các yêu cầu được đồng bộ hoá đối với API của Google có thể giống như một cuộc tấn công Từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đối với cơ sở hạ tầng của Google và được xử lý tương ứng. Để tránh điều này, bạn cần đảm bảo rằng các yêu cầu API không được đồng bộ hoá giữa các ứng dụng.

Ví dụ: hãy xem xét một ứng dụng hiển thị thời gian theo múi giờ hiện tại. Ứng dụng này có thể sẽ đặt chuông báo trong hệ điều hành ứng dụng đánh thức ứng dụng vào đầu phút để cập nhật thời gian hiển thị. Ứng dụng không được thực hiện bất kỳ lệnh gọi API nào trong quá trình xử lý liên quan đến chuông báo đó.

Việc thực hiện lệnh gọi API để phản hồi một chuông báo cố định sẽ không tốt vì điều đó dẫn đến việc các lệnh gọi API được đồng bộ hoá với thời điểm bắt đầu phút, ngay cả giữa các thiết bị khác nhau, thay vì được phân phối đồng đều theo thời gian. Một ứng dụng được thiết kế kém khi thực hiện việc này sẽ tạo ra mức tăng đột biến về lưu lượng truy cập ở mức 60 lần mức bình thường vào đầu mỗi phút.

Thay vào đó, bạn nên đặt chuông báo thứ hai theo thời gian được chọn ngẫu nhiên. Khi chuông báo thứ hai này kích hoạt, ứng dụng sẽ gọi bất kỳ API nào mà ứng dụng cần và lưu trữ kết quả. Khi muốn cập nhật màn hình ngay từ đầu, ứng dụng sẽ sử dụng các kết quả đã lưu trữ trước đó thay vì gọi lại API. Với cách tiếp cận này, các lệnh gọi API sẽ được trải đều theo thời gian. Ngoài ra, các lệnh gọi API không trì hoãn việc kết xuất khi màn hình đang được cập nhật.

Ngoài thời điểm bắt đầu phút, các thời điểm đồng bộ hoá phổ biến khác mà bạn không nên nhắm mục tiêu là đầu giờ và đầu ngày vào lúc nửa đêm.

Đang xử lý phản hồi

Phần này thảo luận cách trích xuất các giá trị này một cách linh hoạt từ phản hồi của dịch vụ web.

Các dịch vụ web của Google Maps cung cấp câu trả lời rất dễ hiểu, nhưng không hoàn toàn thân thiện với người dùng. Khi thực hiện truy vấn, thay vì hiển thị một tập hợp dữ liệu, bạn nên trích xuất một vài giá trị cụ thể. Nhìn chung, bạn nên phân tích cú pháp phản hồi qua dịch vụ web và chỉ trích xuất các giá trị mà bạn quan tâm.

Lược đồ phân tích cú pháp bạn sử dụng phụ thuộc vào việc bạn có trả về kết quả ở định dạng JSON hay không. Phản hồi JSON đã ở dạng đối tượng JavaScript có thể được xử lý ngay trong chính JavaScript trên ứng dụng.