Vai trò và quyền trong dự án

Bảng liệt kê mọi vai trò trên Google Cloud Console được đề cập trong tài liệu về Maps, cùng với các quyền và khả năng được đề cập.

Ô trống cho biết một vai trò cụ thể của người dùng không được cấp quyền tương ứng của ô đó. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể nắm giữ nhiều vai trò trên Cloud Console trong một dự án nhất định. Do đó, miễn là người dùng có vai trò cấp quyền rõ ràng để thực hiện việc gì đó, thì một vai trò khác mà họ cũng giữ không được ngăn cản cụ thể họ làm việc đó.

Đọc thêm thông tin về các vai trò trong Cloud Console.

Quyền Chủ dự án Trình chỉnh sửa dự án Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật Người xem nhóm hỗ trợ kỹ thuật Quản trị viên thanh toán
Tạo hoặc cập nhật trường hợp thanh toán
Xem các trường hợp thanh toán
Tạo hoặc cập nhật trường hợp kỹ thuật
Xem các trường hợp kỹ thuật
Tạo hoặc quản lý mã bản đồ
Xem và tải thông tin chi tiết về doanh nghiệp xuống

Các vai trò Tech Support Editor (Người chỉnh sửa hỗ trợ kỹ thuật) và Tech Support Viewer (Người xem hỗ trợ kỹ thuật) hiện có quyền truy cập vào các yêu cầu thanh toán, nhưng điều này sẽ thay đổi trong tương lai. Để đảm bảo cấp quyền thích hợp cho trường hợp thanh toán mà không bị gián đoạn, hãy sử dụng vai trò Project Editor (Trình chỉnh sửa dự án).

Quản trị viên thanh toán cần tạo yêu cầu hỗ trợ có thể sử dụng giải pháp này.