Phát hiện khuôn mặt bằng Bộ công cụ học máy trên Android

Bạn có thể dùng Bộ công cụ học máy để phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh và video.

Tính năngKhông nhómGộp chung
Triển khaiMô hình được tải xuống linh động thông qua Dịch vụ Google Play.Mô hình được liên kết tĩnh với ứng dụng của bạn tại thời điểm xây dựng.
Kích thước ứng dụngTăng kích thước khoảng 800 KB.Tăng kích thước khoảng 6,9 MB.
Thời gian khởi độngCó thể phải đợi tải mô hình xuống trước khi sử dụng lần đầu tiên.Mô hình có sẵn ngay lập tức

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai phần buildscriptallprojects.

 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ học máy vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle. Hãy chọn một trong các phần phụ thuộc sau tuỳ theo nhu cầu của bạn:

  Cách kết hợp mô hình với ứng dụng:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to bundle the model with your app
   implementation 'com.google.mlkit:face-detection:16.1.6'
  }
  

  Cách sử dụng mô hình này trong Dịch vụ Google Play:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to use the dynamically downloaded model in Google Play Services
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0'
  }
  
 3. Nếu chọn sử dụng mô hình trong Dịch vụ Google Play, bạn có thể định cấu hình để ứng dụng tự động tải mô hình đó xuống thiết bị sau khi ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Play. Để thực hiện việc này, hãy thêm nội dung khai báo sau vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="face" >
     <!-- To use multiple models: android:value="face,model2,model3" -->
  </application>
  

  Bạn cũng có thể kiểm tra rõ ràng tình trạng sẵn có của mô hình và yêu cầu tải xuống thông qua ModuleInstallClient API của Dịch vụ Google Play.

  Nếu bạn không cho phép tải mô hình xuống khi cài đặt hoặc yêu cầu tải xuống rõ ràng, thì mô hình sẽ được tải xuống trong lần đầu tiên bạn chạy trình phát hiện. Yêu cầu bạn thực hiện trước khi tải xuống hoàn tất không có kết quả nào.

Nguyên tắc đối với hình ảnh nhập vào

Để nhận dạng khuôn mặt, bạn nên sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 480x360 pixel. Để Bộ công cụ học máy phát hiện chính xác khuôn mặt, hình ảnh đầu vào phải chứa các khuôn mặt được biểu thị bằng đủ dữ liệu pixel. Nói chung, mỗi khuôn mặt mà bạn muốn phát hiện trong một hình ảnh phải có kích thước tối thiểu là 100x100 pixel. Nếu bạn muốn phát hiện các đường nét của khuôn mặt, Bộ công cụ học máy sẽ yêu cầu dữ liệu đầu vào có độ phân giải cao hơn: mỗi khuôn mặt phải có kích thước ít nhất là 200 x 200 pixel.

Nếu phát hiện khuôn mặt trong một ứng dụng theo thời gian thực, bạn cũng nên xem xét kích thước tổng thể của hình ảnh đầu vào. Hình ảnh nhỏ hơn có thể được xử lý nhanh hơn. Vì vậy, để giảm độ trễ, hãy chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn. Tuy nhiên, hãy lưu ý các yêu cầu trên về độ chính xác và đảm bảo rằng khuôn mặt của chủ thể chiếm càng nhiều hình ảnh càng tốt. Ngoài ra, hãy xem các mẹo cải thiện hiệu suất theo thời gian thực.

Hình ảnh lấy nét kém cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác. Nếu bạn không nhận được kết quả chấp nhận được, hãy yêu cầu người dùng chụp lại hình ảnh.

Hướng của khuôn mặt so với camera cũng có thể ảnh hưởng đến các đặc điểm trên khuôn mặt mà Bộ công cụ học máy phát hiện được. Xem nội dung Khái niệm về tính năng Phát hiện khuôn mặt.

1. Định cấu hình trình phát hiện khuôn mặt

Trước khi áp dụng tính năng phát hiện khuôn mặt cho một hình ảnh, nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ chế độ cài đặt mặc định nào của trình phát hiện khuôn mặt, hãy chỉ định các chế độ cài đặt đó bằng đối tượng FaceDetectorOptions. Bạn có thể thay đổi các chế độ cài đặt sau:

Cài đặt
setPerformanceMode PERFORMANCE_MODE_FAST (mặc định) | PERFORMANCE_MODE_ACCURATE

Ưu tiên tốc độ hoặc độ chính xác khi phát hiện khuôn mặt.

setLandmarkMode LANDMARK_MODE_NONE (mặc định) | LANDMARK_MODE_ALL

Liệu có nên cố gắng xác định "các đặc điểm" trên khuôn mặt: mắt, tai, mũi, má, miệng, v.v. hay không.

setContourMode CONTOUR_MODE_NONE (mặc định) | CONTOUR_MODE_ALL

Phát hiện các đường nét của các đặc điểm trên khuôn mặt hay không. Chỉ phát hiện các đường viền cho khuôn mặt nổi bật nhất trong một hình ảnh.

setClassificationMode CLASSIFICATION_MODE_NONE (mặc định) | CLASSIFICATION_MODE_ALL

Có phân loại khuôn mặt thành các danh mục như "cười" và "mắt mở" hay không.

setMinFaceSize float (mặc định: 0.1f)

Đặt kích thước khuôn mặt nhỏ nhất mà bạn muốn, được biểu thị bằng tỷ lệ giữa chiều rộng của phần đầu và chiều rộng của hình ảnh.

enableTracking false (mặc định) | true

Liệu có chỉ định khuôn mặt bằng mã nhận dạng hay không. Mã này có thể được dùng để theo dõi khuôn mặt trên các hình ảnh.

Xin lưu ý rằng khi bật tính năng phát hiện đường nét, ứng dụng chỉ phát hiện một khuôn mặt. Vì vậy, tính năng theo dõi khuôn mặt không cho ra kết quả hữu ích. Vì lý do này và để cải thiện tốc độ phát hiện, đừng bật cả tính năng phát hiện đường viền và theo dõi khuôn mặt.

Ví dụ:

Kotlin

// High-accuracy landmark detection and face classification
val highAccuracyOpts = FaceDetectorOptions.Builder()
    .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
    .setLandmarkMode(FaceDetectorOptions.LANDMARK_MODE_ALL)
    .setClassificationMode(FaceDetectorOptions.CLASSIFICATION_MODE_ALL)
    .build()

// Real-time contour detection
val realTimeOpts = FaceDetectorOptions.Builder()
    .setContourMode(FaceDetectorOptions.CONTOUR_MODE_ALL)
    .build()

Java

// High-accuracy landmark detection and face classification
FaceDetectorOptions highAccuracyOpts =
    new FaceDetectorOptions.Builder()
        .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
        .setLandmarkMode(FaceDetectorOptions.LANDMARK_MODE_ALL)
        .setClassificationMode(FaceDetectorOptions.CLASSIFICATION_MODE_ALL)
        .build();

// Real-time contour detection
FaceDetectorOptions realTimeOpts =
    new FaceDetectorOptions.Builder()
        .setContourMode(FaceDetectorOptions.CONTOUR_MODE_ALL)
        .build();

2. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Để phát hiện khuôn mặt trong hình ảnh, hãy tạo một đối tượng InputImage từ Bitmap, media.Image, ByteBuffer, mảng byte hoặc một tệp trên thiết bị. Sau đó, hãy truyền đối tượng InputImage vào phương thức process của FaceDetector.

Để phát hiện khuôn mặt, bạn nên sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 480 x 360 pixel. Nếu bạn phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực, thì việc chụp khung hình ở độ phân giải tối thiểu này có thể giúp giảm độ trễ.

Bạn có thể tạo một đối tượng InputImage từ nhiều nguồn. Mỗi nguồn sẽ được giải thích ở bên dưới.

Sử dụng media.Image

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi bạn chụp ảnh bằng máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và chế độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính giá trị chế độ xoay cho bạn.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh để cung cấp độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính độ xoay này dựa trên độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay đến InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy chuyển ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp đến InputImage.fromFilePath(). Điều này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh từ ứng dụng thư viện của họ.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo một đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính toán độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho dữ liệu đầu vào media.Image. Sau đó, hãy tạo đối tượng InputImage bằng vùng đệm hoặc mảng, cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và độ xoay của hình ảnh:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy khai báo sau:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh được biểu thị bằng đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

3. Nhận một thực thể của FaceDetector

Kotlin

val detector = FaceDetection.getClient(options)
// Or, to use the default option:
// val detector = FaceDetection.getClient();

Java

FaceDetector detector = FaceDetection.getClient(options);
// Or use the default options:
// FaceDetector detector = FaceDetection.getClient();

4. Xử lý hình ảnh

Truyền hình ảnh vào phương thức process:

Kotlin

val result = detector.process(image)
    .addOnSuccessListener { faces ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<List<Face>> result =
    detector.process(image)
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<List<Face>>() {
              @Override
              public void onSuccess(List<Face> faces) {
                // Task completed successfully
                // ...
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

5. Nhận thông tin về các khuôn mặt được phát hiện

Nếu thao tác phát hiện khuôn mặt thành công, thì một danh sách các đối tượng Face sẽ được truyền đến trình nghe thành công. Mỗi đối tượng Face đại diện cho một khuôn mặt được phát hiện trong hình ảnh. Đối với mỗi khuôn mặt, bạn có thể nhận toạ độ giới hạn trong hình ảnh đầu vào, cũng như mọi thông tin khác mà bạn đã định cấu hình để trình phát hiện khuôn mặt tìm. Ví dụ:

Kotlin

for (face in faces) {
  val bounds = face.boundingBox
  val rotY = face.headEulerAngleY // Head is rotated to the right rotY degrees
  val rotZ = face.headEulerAngleZ // Head is tilted sideways rotZ degrees

  // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
  // nose available):
  val leftEar = face.getLandmark(FaceLandmark.LEFT_EAR)
  leftEar?.let {
    val leftEarPos = leftEar.position
  }

  // If contour detection was enabled:
  val leftEyeContour = face.getContour(FaceContour.LEFT_EYE)?.points
  val upperLipBottomContour = face.getContour(FaceContour.UPPER_LIP_BOTTOM)?.points

  // If classification was enabled:
  if (face.smilingProbability != null) {
    val smileProb = face.smilingProbability
  }
  if (face.rightEyeOpenProbability != null) {
    val rightEyeOpenProb = face.rightEyeOpenProbability
  }

  // If face tracking was enabled:
  if (face.trackingId != null) {
    val id = face.trackingId
  }
}

Java

for (Face face : faces) {
  Rect bounds = face.getBoundingBox();
  float rotY = face.getHeadEulerAngleY(); // Head is rotated to the right rotY degrees
  float rotZ = face.getHeadEulerAngleZ(); // Head is tilted sideways rotZ degrees

  // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
  // nose available):
  FaceLandmark leftEar = face.getLandmark(FaceLandmark.LEFT_EAR);
  if (leftEar != null) {
    PointF leftEarPos = leftEar.getPosition();
  }

  // If contour detection was enabled:
  List<PointF> leftEyeContour =
      face.getContour(FaceContour.LEFT_EYE).getPoints();
  List<PointF> upperLipBottomContour =
      face.getContour(FaceContour.UPPER_LIP_BOTTOM).getPoints();

  // If classification was enabled:
  if (face.getSmilingProbability() != null) {
    float smileProb = face.getSmilingProbability();
  }
  if (face.getRightEyeOpenProbability() != null) {
    float rightEyeOpenProb = face.getRightEyeOpenProbability();
  }

  // If face tracking was enabled:
  if (face.getTrackingId() != null) {
    int id = face.getTrackingId();
  }
}

Ví dụ về các đường nét trên khuôn mặt

Khi bật tính năng phát hiện đường nét khuôn mặt, bạn sẽ nhận được danh sách các điểm cho từng đặc điểm khuôn mặt đã phát hiện. Các điểm này biểu thị hình dạng của đối tượng. Hãy xem bài viết Các khái niệm về tính năng phát hiện khuôn mặt để biết thông tin chi tiết về cách thể hiện các đường viền.

Hình ảnh sau đây minh hoạ cách các điểm này ánh xạ với một khuôn mặt, hãy nhấp vào hình ảnh để phóng to hình ảnh đó:

ví dụ về lưới đường viền khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực

Nếu bạn muốn dùng tính năng phát hiện khuôn mặt trong ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Định cấu hình trình phát hiện khuôn mặt để sử dụng tính năng phát hiện hoặc phân loại đường viền khuôn mặt và phát hiện điểm mốc, nhưng không được dùng cả hai:

  Phát hiện đường bao
  Phát hiện địa danh
  Phân loại
  Phát hiện và phân loại địa danh
  Phát hiện đường bao và phát hiện mốc
  Phát hiện và phân loại đường bao
  Phát hiện đường viền, phát hiện và phân loại địa danh

 • Bật chế độ FAST (bật theo mặc định).

 • Hãy cân nhắc chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý các yêu cầu về kích thước hình ảnh của API này.

 • Nếu bạn sử dụng API Camera hoặc camera2, hãy điều tiết lệnh gọi đến trình phát hiện. Nếu có khung video mới trong khi trình phát hiện đang chạy, hãy bỏ khung hình đó. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API CameraX, hãy nhớ đặt chiến lược backpressure về giá trị mặc định ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Điều này đảm bảo mỗi lần chỉ gửi một hình ảnh để phân tích. Nếu thêm hình ảnh được tạo khi trình phân tích bận, các hình ảnh đó sẽ tự động bị loại bỏ và không được đưa vào hàng đợi phân phối. Sau khi bạn đóng hình ảnh đang được phân tích bằng cách gọi ImageProxy.close(), hình ảnh mới nhất tiếp theo sẽ được phân phối.
 • Nếu bạn dùng đầu ra của trình phát hiện để phủ đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ học máy rồi kết xuất hình ảnh và lớp phủ chỉ trong một bước. API này chỉ kết xuất trên nền tảng màn hình một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888. Nếu bạn sử dụng API Camera cũ, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.