Gắn nhãn hình ảnh bằng mô hình tuỳ chỉnh trên Android

Bạn có thể dùng Bộ công cụ học máy để nhận dạng các thực thể trong hình ảnh và gắn nhãn cho các thực thể đó. API này hỗ trợ nhiều mô hình phân loại hình ảnh tuỳ chỉnh. Vui lòng tham khảo Mô hình tuỳ chỉnh bằng Bộ công cụ học máy để biết hướng dẫn về các yêu cầu về khả năng tương thích với mô hình, nơi tìm các mô hình đã huấn luyện trước và cách huấn luyện mô hình của riêng bạn.

Có 2 cách để tích hợp việc gắn nhãn hình ảnh với các mô hình tuỳ chỉnh: bằng cách gói quy trình như một phần của ứng dụng hoặc sử dụng một quy trình chưa được gói phụ thuộc vào Dịch vụ Google Play. Nếu bạn chọn quy trình chưa được gói, ứng dụng của bạn sẽ nhỏ hơn. Hãy xem bảng dưới đây để biết chi tiết.

Gộp chungKhông nhóm
Tên thư việncom.google.mlkit:image-labeling-customcom.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom
Triển khaiQuy trình được liên kết tĩnh với ứng dụng của bạn tại thời điểm xây dựng.Pipeline được tải xuống một cách linh động thông qua Dịch vụ Google Play.
Kích thước ứng dụngTăng kích thước khoảng 3,8 MB.Tăng kích thước khoảng 200 KB.
Thời gian khởi độngQuy trình sẽ có sẵn ngay.Có thể phải đợi quy trình tải xuống trước khi sử dụng lần đầu tiên.
Giai đoạn vòng đời của APIPhát hành rộng rãi (GA)Beta

Có 2 cách để tích hợp mô hình tuỳ chỉnh: hãy gói mô hình bằng cách đặt mô hình vào thư mục thành phần của ứng dụng hoặc tự động tải mô hình xuống từ Firebase. Bảng sau đây so sánh hai tuỳ chọn này.

Mô hình theo gói Mô hình được lưu trữ
Mô hình này là một phần của APK của ứng dụng, giúp tăng kích thước của ứng dụng. Mô hình này không phải là một phần của tệp APK. Dữ liệu này được lưu trữ bằng cách tải lên Công nghệ học máy của Firebase.
Mô hình có sẵn ngay lập tức, ngay cả khi thiết bị Android không có kết nối mạng Mô hình được tải xuống theo yêu cầu
Không cần dự án Firebase Cần có một dự án Firebase
Bạn phải phát hành lại ứng dụng để cập nhật mô hình này Đẩy bản cập nhật mô hình mà không cần phát hành lại ứng dụng
Không có thử nghiệm A/B được tích hợp sẵn Dễ dàng thử nghiệm A/B bằng Cấu hình từ xa Firebase

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai mục buildscriptallprojects.

 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ học máy vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle. Chọn một trong các phần phụ thuộc sau dựa trên nhu cầu của bạn:

  Cách kết hợp quy trình với ứng dụng:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to bundle the pipeline with your app
   implementation 'com.google.mlkit:image-labeling-custom:17.0.2'
  }
  

  Đối với quy trình sử dụng trong Dịch vụ Google Play:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to use the dynamically downloaded pipeline in Google Play Services
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5'
  }
  
 3. Nếu chọn sử dụng quy trình trong Dịch vụ Google Play, bạn có thể định cấu hình ứng dụng để tự động tải quy trình xuống thiết bị sau khi ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Play. Để làm như vậy, hãy thêm phần khai báo sau vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

  <application ...>
    ...
    <meta-data
      android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
      android:value="custom_ica" />
    <!-- To use multiple downloads: android:value="custom_ica,download2,download3" -->
  </application>
  

  Bạn cũng có thể kiểm tra rõ ràng tính sẵn có của quy trình và yêu cầu tải xuống thông qua ModuleInstallClient API của Dịch vụ Google Play.

  Nếu bạn không bật tính năng tải xuống quy trình tại thời điểm cài đặt hoặc yêu cầu tải xuống rõ ràng, thì quy trình này sẽ được tải xuống trong lần đầu tiên bạn chạy trình gắn nhãn. Các yêu cầu bạn thực hiện trước khi tải xuống hoàn tất sẽ không có kết quả nào.

 4. Thêm phần phụ thuộc linkFirebase nếu bạn muốn tự động tải một mô hình xuống từ Firebase:

  Để tự động tải một mô hình xuống từ Firebase, hãy thêm phần phụ thuộc linkFirebase:

  dependencies {
   // ...
   // Image labeling feature with model downloaded from Firebase
   implementation 'com.google.mlkit:image-labeling-custom:17.0.2'
   // Or use the dynamically downloaded pipeline in Google Play Services
   // implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5'
   implementation 'com.google.mlkit:linkfirebase:17.0.0'
  }
  
 5. Nếu muốn tải một mô hình xuống, vui lòng thêm Firebase vào dự án Android của bạn (nếu bạn chưa thực hiện). Bạn không bắt buộc phải thực hiện việc này khi gói mô hình.

1. Tải mô hình

Định cấu hình nguồn mô hình cục bộ

Cách gói mô hình với ứng dụng:

 1. Sao chép tệp mô hình (thường kết thúc bằng .tflite hoặc .lite) vào thư mục assets/ của ứng dụng. (Trước tiên, bạn có thể cần tạo thư mục này bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục app/, rồi nhấp vào New > Library > Asset Directory (Mới > Thư mục > Thư mục tài sản).)

 2. Sau đó, hãy thêm nội dung sau vào tệp build.gradle của ứng dụng để đảm bảo Gradle không nén tệp mô hình khi xây dựng ứng dụng:

  android {
    // ...
    aaptOptions {
      noCompress "tflite"
      // or noCompress "lite"
    }
  }
  

  Tệp mô hình sẽ được đưa vào gói ứng dụng và được cung cấp cho Bộ công cụ học máy dưới dạng tài sản thô.

 3. Tạo đối tượng LocalModel, chỉ định đường dẫn đến tệp mô hình:

  Kotlin

  val localModel = LocalModel.Builder()
      .setAssetFilePath("model.tflite")
      // or .setAbsoluteFilePath(absolute file path to model file)
      // or .setUri(URI to model file)
      .build()

  Java

  LocalModel localModel =
    new LocalModel.Builder()
      .setAssetFilePath("model.tflite")
      // or .setAbsoluteFilePath(absolute file path to model file)
      // or .setUri(URI to model file)
      .build();

Định cấu hình nguồn mô hình được lưu trữ trên Firebase

Để sử dụng mô hình được lưu trữ từ xa, hãy tạo đối tượng RemoteModel bằng FirebaseModelSource, chỉ định tên mà bạn đã chỉ định cho mô hình khi phát hành:

Kotlin

// Specify the name you assigned in the Firebase console.
val remoteModel =
  CustomRemoteModel
    .Builder(FirebaseModelSource.Builder("your_model_name").build())
    .build()

Java

// Specify the name you assigned in the Firebase console.
CustomRemoteModel remoteModel =
  new CustomRemoteModel
    .Builder(new FirebaseModelSource.Builder("your_model_name").build())
    .build();

Sau đó, hãy bắt đầu tác vụ tải mô hình xuống, chỉ định các điều kiện mà bạn muốn cho phép tải xuống. Nếu mô hình không có trên thiết bị hoặc nếu có phiên bản mới hơn của mô hình, tác vụ sẽ tải mô hình xuống không đồng bộ từ Firebase:

Kotlin

val downloadConditions = DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, downloadConditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Success.
  }

Java

DownloadConditions downloadConditions = new DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, downloadConditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
      @Override
      public void onSuccess(@NonNull Task task) {
        // Success.
      }
    });

Nhiều ứng dụng bắt đầu tác vụ tải xuống trong mã khởi động, nhưng bạn có thể thực hiện việc này bất cứ lúc nào trước khi cần sử dụng mô hình.

Định cấu hình công cụ gắn nhãn hình ảnh

Sau khi bạn định cấu hình các nguồn mô hình, hãy tạo đối tượng ImageLabeler từ một trong các nguồn đó.

Bạn có thể chọn trong các phương án sau đây:

Tùy chọn
confidenceThreshold

Điểm số tin cậy tối thiểu của các nhãn đã phát hiện. Nếu bạn không đặt chính sách này, hệ thống sẽ sử dụng mọi ngưỡng của thuật toán phân loại mà siêu dữ liệu của mô hình chỉ định. Nếu mô hình không chứa siêu dữ liệu nào hoặc siêu dữ liệu không chỉ định ngưỡng phân loại, thì ngưỡng mặc định là 0.0 sẽ được sử dụng.

maxResultCount

Số lượng nhãn tối đa cần trả về. Nếu bạn không đặt chính sách này, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định là 10.

Nếu chỉ có một mô hình theo gói cục bộ, bạn chỉ cần tạo một trình gắn nhãn từ đối tượng LocalModel:

Kotlin

val customImageLabelerOptions = CustomImageLabelerOptions.Builder(localModel)
  .setConfidenceThreshold(0.5f)
  .setMaxResultCount(5)
  .build()
val labeler = ImageLabeling.getClient(customImageLabelerOptions)

Java

CustomImageLabelerOptions customImageLabelerOptions =
    new CustomImageLabelerOptions.Builder(localModel)
      .setConfidenceThreshold(0.5f)
      .setMaxResultCount(5)
      .build();
ImageLabeler labeler = ImageLabeling.getClient(customImageLabelerOptions);

Nếu có một mô hình được lưu trữ từ xa, bạn sẽ phải kiểm tra để đảm bảo rằng mô hình đó đã được tải xuống trước khi chạy. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của tác vụ tải mô hình xuống bằng phương thức isModelDownloaded() của trình quản lý mô hình.

Mặc dù chỉ phải xác nhận điều này trước khi chạy trình gắn nhãn, nhưng nếu có cả mô hình được lưu trữ từ xa và mô hình gói cục bộ, thì bạn nên thực hiện bước kiểm tra này khi tạo thực thể của trình gắn nhãn hình ảnh: tạo trình gắn nhãn từ mô hình từ xa nếu đã tải xuống và từ mô hình cục bộ.

Kotlin

RemoteModelManager.getInstance().isModelDownloaded(remoteModel)
  .addOnSuccessListener { isDownloaded ->
  val optionsBuilder =
    if (isDownloaded) {
      CustomImageLabelerOptions.Builder(remoteModel)
    } else {
      CustomImageLabelerOptions.Builder(localModel)
    }
  val options = optionsBuilder
         .setConfidenceThreshold(0.5f)
         .setMaxResultCount(5)
         .build()
  val labeler = ImageLabeling.getClient(options)
}

Java

RemoteModelManager.getInstance().isModelDownloaded(remoteModel)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
      @Override
      public void onSuccess(Boolean isDownloaded) {
        CustomImageLabelerOptions.Builder optionsBuilder;
        if (isDownloaded) {
          optionsBuilder = new CustomImageLabelerOptions.Builder(remoteModel);
        } else {
          optionsBuilder = new CustomImageLabelerOptions.Builder(localModel);
        }
        CustomImageLabelerOptions options = optionsBuilder
          .setConfidenceThreshold(0.5f)
          .setMaxResultCount(5)
          .build();
        ImageLabeler labeler = ImageLabeling.getClient(options);
      }
    });

Nếu chỉ có một mô hình được lưu trữ từ xa, bạn nên tắt chức năng liên quan đến mô hình (ví dụ: chuyển sang màu xám hoặc ẩn một phần giao diện người dùng) cho đến khi xác nhận mô hình đã được tải xuống. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách đính kèm trình nghe vào phương thức download() của trình quản lý mô hình:

Kotlin

RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, conditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Download complete. Depending on your app, you could enable the ML
    // feature, or switch from the local model to the remote model, etc.
  }

Java

RemoteModelManager.getInstance().download(remoteModel, conditions)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
      @Override
      public void onSuccess(Void v) {
       // Download complete. Depending on your app, you could enable
       // the ML feature, or switch from the local model to the remote
       // model, etc.
      }
    });

2. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Sau đó, đối với mỗi hình ảnh bạn muốn gắn nhãn, hãy tạo một đối tượng InputImage từ hình ảnh đó. Trình gắn nhãn hình ảnh sẽ chạy nhanh nhất khi bạn sử dụng Bitmap hoặc nếu bạn sử dụng API camera2, thì bạn nên dùng YUV_420_888 media.Image khi có thể.

Bạn có thể tạo đối tượng InputImage từ nhiều nguồn (từng nguồn được giải thích ở bên dưới).

Sử dụng media.Image

Để tạo đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi bạn chụp ảnh từ máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính giá trị xoay cho bạn.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh cung cấp cho bạn độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính toán độ xoay dựa trên độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay đến InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy truyền ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp đến InputImage.fromFilePath(). Điều này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh từ ứng dụng thư viện của họ.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính toán độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho đầu vào media.Image. Sau đó, hãy tạo đối tượng InputImage bằng vùng đệm hoặc mảng, cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và độ xoay của hình ảnh:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy thực hiện khai báo sau:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh này được biểu thị bằng một đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

3. Chạy công cụ gắn nhãn hình ảnh

Để gắn nhãn các đối tượng trong một hình ảnh, hãy truyền đối tượng image vào phương thức process() của ImageLabeler.

Kotlin

labeler.process(image)
    .addOnSuccessListener { labels ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

labeler.process(image)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<ImageLabel>>() {
      @Override
      public void onSuccess(List<ImageLabel> labels) {
        // Task completed successfully
        // ...
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Task failed with an exception
        // ...
      }
    });

4. Xem thông tin về các thực thể được gắn nhãn

Nếu thao tác gắn nhãn hình ảnh thành công, thì danh sách các đối tượng ImageLabel sẽ được chuyển đến trình nghe thành công. Mỗi đối tượng ImageLabel đại diện cho một nội dung được gắn nhãn trong hình ảnh. Bạn có thể lấy nội dung mô tả văn bản của từng nhãn (nếu có trong siêu dữ liệu của tệp mô hình TensorFlow Lite), điểm tin cậy và chỉ mục. Ví dụ:

Kotlin

for (label in labels) {
  val text = label.text
  val confidence = label.confidence
  val index = label.index
}

Java

for (ImageLabel label : labels) {
  String text = label.getText();
  float confidence = label.getConfidence();
  int index = label.getIndex();
}

Mẹo cải thiện hiệu suất theo thời gian thực

Nếu bạn muốn gắn nhãn hình ảnh trong một ứng dụng theo thời gian thực, hãy làm theo các nguyên tắc sau để đạt được tốc độ khung hình tốt nhất:

 • Nếu bạn sử dụng API Camera hoặc camera2, hãy điều tiết lệnh gọi đến công cụ gắn nhãn hình ảnh. Nếu có khung video mới khi trình gắn nhãn hình ảnh đang chạy, hãy bỏ khung hình đó. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để tham khảo ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API CameraX, hãy nhớ đặt chiến lược backpressure thành giá trị mặc định ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Việc này đảm bảo mỗi lần chỉ gửi một hình ảnh để phân tích. Nếu nhiều hình ảnh được tạo ra khi trình phân tích bận, các hình ảnh đó sẽ tự động được thả xuống và không được đưa vào hàng đợi phân phối. Sau khi hình ảnh đang được phân tích được đóng bằng lệnh gọi ImageProxy.close(), hình ảnh mới nhất tiếp theo sẽ được phân phối.
 • Nếu bạn sử dụng đầu ra của công cụ gắn nhãn hình ảnh để phủ đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ học máy, sau đó kết xuất hình ảnh và lớp phủ chỉ qua một bước. Điều này chỉ kết xuất trên bề mặt màn hình một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888. Nếu bạn sử dụng API Máy ảnh cũ, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.