Nhận dạng văn bản trong hình ảnh bằng Bộ công cụ học máy trên Android

Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ học máy để nhận dạng văn bản trong hình ảnh hoặc video, chẳng hạn như văn bản của biển báo đường phố. Các đặc điểm chính của tính năng này là:

Tính năng Không nhóm Gộp chung
Tên thư viện com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean

com.google.mlkit:text-recognition

com.google.mlkit:text-recognition-chinese

com.google.mlkit:text-recognition-devanagari

com.google.mlkit:text-recognition-japanese

com.google.mlkit:text-recognition-korean

Triển khai Mô hình được tải xuống linh động thông qua Dịch vụ Google Play. Mô hình được liên kết tĩnh với ứng dụng của bạn tại thời điểm xây dựng.
Kích thước ứng dụng Kích thước tăng khoảng 260 KB cho mỗi cấu trúc tập lệnh. Kích thước tăng khoảng 4 MB cho mỗi tập lệnh đối với mỗi cấu trúc.
Thời gian khởi động Có thể phải đợi tải mô hình xuống trước khi sử dụng lần đầu tiên. Mô hình có sẵn ngay lập tức.
Hiệu suất Thời gian thực trên hầu hết các thiết bị cho thư viện tập lệnh Latinh, chậm hơn đối với các thiết bị khác. Thời gian thực trên hầu hết các thiết bị cho thư viện tập lệnh Latinh, chậm hơn đối với các thiết bị khác.

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai phần buildscriptallprojects.
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ học máy vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle:

  Cách kết hợp mô hình với ứng dụng:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition:16.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  

  Cách sử dụng mô hình này trong Dịch vụ Google Play:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  
 3. Nếu chọn sử dụng mô hình trong Dịch vụ Google Play, bạn có thể định cấu hình ứng dụng để tự động tải mô hình đó xuống thiết bị sau khi ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Play. Để thực hiện việc này, hãy thêm nội dung khai báo sau vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="ocr" >
     <!-- To use multiple models: android:value="ocr,ocr_chinese,ocr_devanagari,ocr_japanese,ocr_korean,..." -->
  </application>
  

  Bạn cũng có thể kiểm tra rõ ràng tình trạng sẵn có của mô hình và yêu cầu tải xuống thông qua ModuleInstallClient API của Dịch vụ Google Play. Nếu bạn không bật tính năng tải mô hình xuống khi cài đặt hoặc yêu cầu tải xuống rõ ràng, thì mô hình sẽ được tải xuống trong lần đầu tiên bạn chạy trình quét. Các yêu cầu bạn đưa ra trước khi quá trình tải xuống hoàn tất sẽ không có kết quả nào.

1. Tạo một thực thể của TextRecognizer

Tạo một thực thể của TextRecognizer, truyền các tuỳ chọn liên quan đến thư viện mà bạn đã khai báo phần phụ thuộc ở trên:

Kotlin

// When using Latin script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS)

// When using Chinese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Devanagari script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Japanese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Korean script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build())

Java

// When using Latin script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS);

// When using Chinese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Devanagari script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Japanese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Korean script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build());

2. Chuẩn bị hình ảnh đầu vào

Để nhận dạng văn bản trong hình ảnh, hãy tạo một đối tượng InputImage từ Bitmap, media.Image, ByteBuffer, mảng byte hoặc một tệp trên thiết bị. Sau đó, truyền đối tượng InputImage vào phương thức processImage của TextRecognizer.

Bạn có thể tạo một đối tượng InputImage từ nhiều nguồn. Mỗi nguồn sẽ được giải thích ở bên dưới.

Sử dụng media.Image

Để tạo một đối tượng InputImage từ đối tượng media.Image, chẳng hạn như khi bạn chụp ảnh bằng máy ảnh của thiết bị, hãy truyền đối tượng media.Image và chế độ xoay của hình ảnh đến InputImage.fromMediaImage().

Nếu bạn sử dụng thư viện CameraX, các lớp OnImageCapturedListenerImageAnalysis.Analyzer sẽ tính giá trị chế độ xoay cho bạn.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Nếu không sử dụng thư viện máy ảnh để cung cấp độ xoay của hình ảnh, bạn có thể tính độ xoay này dựa trên độ xoay của thiết bị và hướng của cảm biến máy ảnh trong thiết bị:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Sau đó, hãy truyền đối tượng media.Image và giá trị độ xoay đến InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Sử dụng URI tệp

Để tạo đối tượng InputImage từ URI tệp, hãy chuyển ngữ cảnh ứng dụng và URI tệp đến InputImage.fromFilePath(). Điều này rất hữu ích khi bạn sử dụng ý định ACTION_GET_CONTENT để nhắc người dùng chọn một hình ảnh từ ứng dụng thư viện của họ.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

Sử dụng ByteBuffer hoặc ByteArray

Để tạo một đối tượng InputImage từ ByteBuffer hoặc ByteArray, trước tiên, hãy tính toán độ xoay hình ảnh như mô tả trước đó cho dữ liệu đầu vào media.Image. Sau đó, hãy tạo đối tượng InputImage bằng vùng đệm hoặc mảng, cùng với chiều cao, chiều rộng, định dạng mã hoá màu và độ xoay của hình ảnh:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Sử dụng Bitmap

Để tạo đối tượng InputImage từ đối tượng Bitmap, hãy khai báo sau:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Hình ảnh được biểu thị bằng đối tượng Bitmap cùng với độ xoay.

3. Xử lý hình ảnh

Truyền hình ảnh vào phương thức process:

Kotlin

val result = recognizer.process(image)
    .addOnSuccessListener { visionText ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<Text> result =
    recognizer.process(image)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Text>() {
          @Override
          public void onSuccess(Text visionText) {
            // Task completed successfully
            // ...
          }
        })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

4. Trích xuất văn bản từ các khối văn bản được nhận dạng

Nếu thao tác nhận dạng văn bản thành công, thì đối tượng Text sẽ được truyền đến trình nghe thành công. Một đối tượng Text chứa toàn bộ văn bản được nhận dạng trong hình ảnh và từ 0 đối tượng TextBlock trở lên.

Mỗi TextBlock đại diện cho một khối văn bản hình chữ nhật, trong đó không chứa hoặc chứa nhiều đối tượng Line. Mỗi đối tượng Line đại diện cho một dòng văn bản, trong đó có chứa hoặc không có đối tượng Element. Mỗi đối tượng Element đại diện cho một từ hoặc một thực thể giống từ, trong đó có chứa hoặc không có đối tượng Symbol. Mỗi đối tượng Symbol đại diện cho một ký tự, một chữ số hoặc một thực thể giống từ.

Đối với mỗi đối tượng TextBlock, Line, ElementSymbol, bạn có thể nhận dạng văn bản trong khu vực, toạ độ giới hạn của khu vực và nhiều thuộc tính khác như thông tin về chế độ xoay, điểm số tin cậy, v.v.

Ví dụ:

Kotlin

val resultText = result.text
for (block in result.textBlocks) {
  val blockText = block.text
  val blockCornerPoints = block.cornerPoints
  val blockFrame = block.boundingBox
  for (line in block.lines) {
    val lineText = line.text
    val lineCornerPoints = line.cornerPoints
    val lineFrame = line.boundingBox
    for (element in line.elements) {
      val elementText = element.text
      val elementCornerPoints = element.cornerPoints
      val elementFrame = element.boundingBox
    }
  }
}

Java

String resultText = result.getText();
for (Text.TextBlock block : result.getTextBlocks()) {
  String blockText = block.getText();
  Point[] blockCornerPoints = block.getCornerPoints();
  Rect blockFrame = block.getBoundingBox();
  for (Text.Line line : block.getLines()) {
    String lineText = line.getText();
    Point[] lineCornerPoints = line.getCornerPoints();
    Rect lineFrame = line.getBoundingBox();
    for (Text.Element element : line.getElements()) {
      String elementText = element.getText();
      Point[] elementCornerPoints = element.getCornerPoints();
      Rect elementFrame = element.getBoundingBox();
      for (Text.Symbol symbol : element.getSymbols()) {
        String symbolText = symbol.getText();
        Point[] symbolCornerPoints = symbol.getCornerPoints();
        Rect symbolFrame = symbol.getBoundingBox();
      }
    }
  }
}

Nguyên tắc đối với hình ảnh nhập vào

 • Để Bộ công cụ học máy nhận dạng chính xác văn bản, hình ảnh đầu vào phải chứa văn bản được biểu thị bằng đủ dữ liệu pixel. Tốt nhất là mỗi ký tự nên có kích thước tối thiểu là 16x16 pixel. Nhìn chung, các ký tự lớn hơn 24 x 24 pixel sẽ không có lợi về độ chính xác.

  Ví dụ: hình ảnh 640x480 có thể hoạt động tốt để quét danh thiếp chiếm toàn bộ chiều rộng của hình ảnh. Để quét tài liệu in trên giấy có kích thước dạng chữ cái, bạn có thể phải sử dụng hình ảnh 720x1280 pixel.

 • Tiêu điểm hình ảnh kém có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của tính năng nhận dạng văn bản. Nếu bạn không nhận được kết quả có thể chấp nhận được, hãy thử yêu cầu người dùng chụp lại hình ảnh.

 • Nếu nhận dạng văn bản trong một ứng dụng theo thời gian thực, bạn nên xem xét kích thước tổng thể của hình ảnh đầu vào. Hình ảnh nhỏ hơn có thể được xử lý nhanh hơn. Để giảm độ trễ, hãy đảm bảo văn bản chiếm nhiều hình ảnh nhất có thể và chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn (lưu ý các yêu cầu về độ chính xác nêu trên). Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mẹo cải thiện hiệu suất.

Mẹo cải thiện hiệu suất

 • Nếu bạn sử dụng API Camera hoặc camera2, hãy điều tiết lệnh gọi đến trình phát hiện. Nếu có khung video mới trong khi trình phát hiện đang chạy, hãy bỏ khung hình đó. Hãy xem lớp VisionProcessorBase trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API CameraX, hãy nhớ đặt chiến lược backpressure về giá trị mặc định ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. Điều này đảm bảo mỗi lần chỉ gửi một hình ảnh để phân tích. Nếu thêm hình ảnh được tạo khi trình phân tích bận, các hình ảnh đó sẽ tự động bị loại bỏ và không được đưa vào hàng đợi phân phối. Sau khi bạn đóng hình ảnh đang được phân tích bằng cách gọi ImageProxy.close(), hình ảnh mới nhất tiếp theo sẽ được phân phối.
 • Nếu bạn dùng đầu ra của trình phát hiện để phủ đồ hoạ lên hình ảnh đầu vào, trước tiên, hãy lấy kết quả từ Bộ công cụ học máy rồi kết xuất hình ảnh và lớp phủ chỉ trong một bước. API này chỉ kết xuất trên nền tảng màn hình một lần cho mỗi khung đầu vào. Hãy xem các lớp CameraSourcePreview GraphicOverlay trong ứng dụng mẫu bắt đầu nhanh để biết ví dụ.
 • Nếu bạn sử dụng API Camera2, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.YUV_420_888. Nếu bạn sử dụng API Camera cũ, hãy chụp ảnh ở định dạng ImageFormat.NV21.
 • Hãy cân nhắc chụp ảnh ở độ phân giải thấp hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý các yêu cầu về kích thước hình ảnh của API này.