Siêu dữ liệu về quyền đối với hình ảnh trong Google Hình ảnh

Các nhiếp ảnh gia, công ty cung cấp hình ảnh và các ngành liên quan khác cung cấp thông tin về hình ảnh của họ trong siêu dữ liệu của hình ảnh đó. Google Hình ảnh sẽ hiển thị siêu dữ liệu IPTC trong kết quả tìm kiếm nếu có.

Siêu dữ liệu về quyền đối với hình ảnh trên thiết bị di động

Thêm siêu dữ liệu về quyền đối với hình ảnh

  • Google hỗ trợ định dạng siêu dữ liệu IPTC để quản lý thông tin về bản quyền đối với hình ảnh.
  • Bạn có thể trực tiếp nhúng siêu dữ liệu vào hình ảnh hoặc thêm siêu dữ liệu đó vào một tệp riêng biệt (gọi là tệp trợ giúp). Bạn nên nhúng siêu dữ liệu vào hình ảnh vì cách này giúp tránh trường hợp mất siêu dữ liệu.
  • Bất cứ khi nào có thể, hãy điền thông tin vào các trường creator (người tạo), credit line (nguồn) và copyright notice (thông báo bản quyền) trong siêu dữ liệu IPTC để ghi nhận đầy đủ thông tin về bản quyền.

Bạn nên sử dụng phần mềm quản lý siêu dữ liệu để quản lý siêu dữ liệu cho hình ảnh của mình.

Tôi có thể xóa siêu dữ liệu của hình ảnh không?

Khi bạn xóa siêu dữ liệu hình ảnh, kích thước tệp hình ảnh có thể giảm và giúp các trang web tải nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng vì việc xóa siêu dữ liệu có thể bất hợp pháp ở một số khu vực tài phán. Siêu dữ liệu hình ảnh cung cấp trực tuyến thông cấp phép và thông tin bản quyền của hình ảnh. Theo khuyến nghị của Google, tối thiểu bạn nên giữ lại siêu dữ liệu quan trọng liên quan đến thông tin nhận dạng và thông tin về các quyền đối với hình ảnh. Ví dụ: bất cứ khi nào có thể, hãy cố gắng giữ lại các trường creator (người tạo), credit line (nguồn) và copyright notice (thông báo bản quyền) trong siêu dữ liệu IPTC để ghi nhận đầy đủ thông tin về bản quyền.