Chia nhỏ các sơ đồ trang web lớn

Nếu có nhiều sơ đồ trang web, bạn có thể dùng một tệp chỉ mục sơ đồ trang web để gửi những sơ đồ trang web đó cùng lúc. Định dạng XML của tệp chỉ mục sơ đồ trang web rất giống với định dạng XML của tệp sơ đồ trang web. Tệp chỉ mục sơ đồ trang web sử dụng những thẻ XML sau:

 • sitemapindex – thẻ mẹ xung quanh tệp đó.
 • sitemap – thẻ mẹ cho mỗi sơ đồ trang web được liệt kê trong tệp (thẻ con của thẻ sitemapindex)
 • loc – vị trí của sơ đồ trang web (thẻ con của thẻ sitemap)

Bạn có thể xem trang Giao thức sơ đồ trang web để tìm hiểu thêm thông tin về cú pháp.

Ví dụ sau đây minh họa một tệp chỉ mục sơ đồ trang web ở định dạng XML, trong đó có liệt kê hai sơ đồ trang web:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 <sitemap>
  <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
 </sitemap>
 <sitemap>
  <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
 </sitemap>
</sitemapindex>

Sau khi tạo và lưu tệp chỉ mục sơ đồ trang web, bạn có thể gửi tệp chỉ mục đó cho Google. Hãy nhớ tải tất cả các sơ đồ trang web được tham chiếu lên và lưu tại cùng một trang web. Sơ đồ trang web được tham chiếu trong tệp chỉ mục sơ đồ trang web phải nằm trong cùng thư mục với tệp chỉ mục sơ đồ trang web hoặc trong một thư mục thấp hơn trên sơ đồ phân cấp trang web. Ví dụ: Nếu tệp chỉ mục sơ đồ trang web nằm tại https://example.com/public/sitemap_index.xml, thì tệp đó chỉ có thể chứa sơ đồ trang web ở thư mục cùng cấp hoặc thấp hơn, chẳng hạn như https://example.com/public/shared/.... Bạn có thể gửi tối đa 500 tệp chỉ mục sơ đồ trang web cho mỗi trang web trong tài khoản của mình.

Quản lý sơ đồ trang web cho nhiều trang web

Nếu có nhiều trang web, bạn có thể đơn giản hóa quá trình tạo và gửi sơ đồ trang web bằng cách tạo một hoặc nhiều sơ đồ trang web chứa các URL cho mọi trang web đã xác minh và lưu (những) sơ đồ trang web đó tại một vị trí duy nhất. Mọi trang web đều phải được xác minh trong Search Console. Bạn có thể chọn sử dụng:

 • Một sơ đồ trang web chứa URL của nhiều trang web, bao gồm những trang web thuộc các miền khác nhau. Ví dụ: sơ đồ trang web tại http://host1.example.com/sitemap.xml có thể chứa những URL sau.
  • http://host1.example.com
  • http://host2.example.com
  • http://host3.example.com
  • http://host1.example1.com
  • http://host1.example.ch
 • Các sơ đồ trang web đơn lẻ (mỗi sơ đồ một trang web) nằm tại cùng một vị trí.
  • http://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

Để lưu trữ sơ đồ trang web của nhiều trang web tại cùng một vị trí, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã xác minh quyền sở hữu đối với tất cả các trang web.
 2. Tạo một sơ đồ trang web chứa URL thuộc tất cả những trang web mà bạn muốn đưa vào. Bạn có thể tạo một sơ đồ trang web duy nhất chứa URL thuộc tất cả các trang web, hoặc tạo một hoặc nhiều sơ đồ riêng cho từng trang web.
 3. Dùng Google Search Console để gửi sơ đồ trang web.