Chia nhỏ các sơ đồ trang web lớn

Nếu bạn có nhiều sơ đồ trang web, bạn có thể sử dụng tệp chỉ mục sơ đồ web như một cách để gửi chúng cùng lúc. Định dạng XML của tệp chỉ mục sơ đồ trang web rất giống với định dạng XML của tệp sơ đồ trang web. Tệp chỉ mục sơ đồ trang web sử dụng những thẻ XML sau:

 • sitemapindex – thẻ mẹ xung quanh tệp đó.
 • sitemap – thẻ mẹ cho mỗi sơ đồ trang web được liệt kê trong tệp (thẻ con của thẻ sitemapindex)
 • loc – vị trí của sơ đồ trang web (thẻ con của thẻ sitemap)

Bạn có thể xem trang Giao thức sơ đồ trang web để tìm hiểu thêm thông tin về cú pháp.

Dưới đây là ví dụ về một chỉ mục sơ đồ trang web ở định dạng XML, trong đó có hai sơ đồ trang web:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
  </sitemap>
 </sitemapindex>

Khi đã tạo và lưu tệp chỉ mục, bạn có thể gửi tệp chỉ mục đó cho Google, miễn là bạn đã tải lên và lưu tất cả sơ đồ trang web tại cùng một vị trí trên máy chủ lưu trữ của bạn. Bạn có thể gửi tối đa 500 tệp chỉ mục sơ đồ trang web cho mỗi trang web trong tài khoản của mình.

Quản lý sơ đồ trang web cho nhiều trang web

Nếu có nhiều trang web, bạn có thể đơn giản hóa quá trình tạo và gửi sơ đồ trang web bằng cách tạo một hoặc nhiều sơ đồ trang web chứa các URL cho mọi trang web đã xác minh và lưu (những) sơ đồ trang web đó tại một vị trí duy nhất. Tất cả trang web đều phải được xác minh trong Search Console. Bạn có thể chọn sử dụng:

 • Một sơ đồ trang web chứa URL của nhiều trang web, bao gồm những trang web thuộc các miền khác nhau. Ví dụ: sơ đồ trang web tại http://host1.example.com/sitemap.xml có thể chứa những URL sau.
  • http://host1.example.com
  • http://host2.example.com
  • http://host3.example.com
  • http://host1.example1.com
  • http://host1.example.ch
 • Các sơ đồ trang web đơn lẻ (mỗi sơ đồ một trang web) nằm tại cùng một vị trí.
  • http://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
  • http://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml

Để lưu trữ sơ đồ trang web của nhiều trang web tại cùng một vị trí, hãy làm theo những bước dưới đây:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã xác nhận quyền sở hữu đối với tất cả trang web.
 2. Tạo một sơ đồ trang web chứa URL thuộc tất cả những trang web mà bạn muốn đưa vào. Bạn có thể tạo một sơ đồ trang web duy nhất chứa URL thuộc tất cả các trang web hoặc bạn có thể tạo một hoặc nhiều sơ đồ trang web riêng biệt cho từng trang web đó.
 3. Dùng Google Search Console để gửi (các) sơ đồ trang web của bạn.