Product (Sản phẩm)

Hãy thêm đánh dấu vào các trang sản phẩm của bạn để Google có thể cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm trong kết quả Tìm kiếm nhiều định dạng — cả trên Google Hình ảnh. Người dùng có thể xem giá, lượng hàng có sẵn và thông tin đánh giá xếp hạng ngay trong kết quả Tìm kiếm.

Việc sử dụng thẻ đánh dấu để kích hoạt kết quả nhiều định dạng về sản phẩm sẽ giúp bạn thu hút người mua tiềm năng trong khi họ đang tìm kiếm các mặt hàng để mua trên Google Tìm kiếm hoặc tìm kiếm hình ảnh về các sản phẩm bạn bán. Hãy duy trì độ chính xác và cập nhật của thông tin sản phẩm để khách hàng của bạn tìm thấy các mặt hàng phù hợp ở thời điểm họ tìm kiếm.

Trang này giải thích cách đánh dấu thông tin sản phẩm của bạn để Google Tìm kiếm có thể hiển thị kết quả nhiều định dạng trong kết quả tìm kiếm. Khi thêm thẻ đánh dấu sản phẩm, sản phẩm của bạn cũng sẽ đủ điều kiện hiển thị kèm theo một huy hiệu trong Google Hình ảnh. Huy hiệu này có thể thu hút thêm nhiều người dùng nhấp vào nội dung của bạn.

Hình ảnh về kết quả nhiều định dạng và kết quả trong Google Hình ảnh chứa thông tin sản phẩm

Bạn thường sử dụng thẻ đánh dấu này trên hai loại trang:

 • Trang sản phẩm mô tả một sản phẩm duy nhất
 • Trang mua sắm tổng hợp liệt kê một sản phẩm, kèm theo thông tin về những người bán cung cấp sản phẩm đó

Hãy xem thử

Trang về một sản phẩm

Dưới đây là ví dụ về trang một sản phẩm mà bạn có thể sao chép và dán vào trang HTML của riêng mình.

JSON-LD


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "Product",
   "name": "Executive Anvil",
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "description": "Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.",
   "sku": "0446310786",
   "mpn": "925872",
   "brand": {
    "@type": "Brand",
    "name": "ACME"
   },
   "review": {
    "@type": "Review",
    "reviewRating": {
     "@type": "Rating",
     "ratingValue": "4",
     "bestRating": "5"
    },
    "author": {
     "@type": "Person",
     "name": "Fred Benson"
    }
   },
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.4",
    "reviewCount": "89"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://example.com/anvil",
    "priceCurrency": "USD",
    "price": "119.99",
    "priceValidUntil": "2020-11-20",
    "itemCondition": "https://schema.org/UsedCondition",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "seller": {
     "@type": "Organization",
     "name": "Executive Objects"
    }
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

RDFa


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
  <div typeof="schema:Product">
    <div rel="schema:review">
     <div typeof="schema:Review">
      <div rel="schema:reviewRating">
       <div typeof="schema:Rating">
        <div property="schema:ratingValue" content="4"></div>
        <div property="schema:bestRating" content="5"></div>
       </div>
      </div>
      <div rel="schema:author">
       <div typeof="schema:Person">
        <div property="schema:name" content="Fred Benson"></div>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:mpn" content="925872"></div>
    <div property="schema:name" content="Executive Anvil"></div>
    <div property="schema:description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height."></div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg"></div>
    <div rel="schema:brand">
     <div typeof="schema:Brand">
      <div property="schema:name" content="ACME"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:aggregateRating">
     <div typeof="schema:AggregateRating">
      <div property="schema:reviewCount" content="89"></div>
      <div property="schema:ratingValue" content="4.4"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:offers">
     <div typeof="schema:Offer">
      <div property="schema:price" content="119.99"></div>
      <div property="schema:availability" content="https://schema.org/InStock"></div>
      <div rel="schema:seller">
       <div typeof="schema:Organization">
        <div property="schema:name" content="Executive Objects"></div>
       </div>
      </div>
      <div property="schema:priceCurrency" content="USD"></div>
      <div property="schema:priceValidUntil" datatype="xsd:date" content="2020-11-20"></div>
      <div rel="schema:url" resource="https://example.com/anvil"></div>
      <div property="schema:itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition"></div>
     </div>
    </div>
    <div rel="schema:image" resource="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"></div>
    <div property="schema:sku" content="0446310786"></div>
   </div>
 </body>
</html>

Microdata


 <html>
 <head>
  <title>Executive Anvil</title>
 </head>
 <body>
 <div>
  <div itemtype="http://schema.org/Product" itemscope>
   <meta itemprop="mpn" content="925872" />
   <meta itemprop="name" content="Executive Anvil" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/16x9/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/4x3/photo.jpg" />
   <link itemprop="image" href="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
   <meta itemprop="description" content="Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height." />
   <div itemprop="offers" itemtype="http://schema.org/Offer" itemscope>
    <link itemprop="url" href="https://example.com/anvil" />
    <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
    <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
    <meta itemprop="itemCondition" content="https://schema.org/UsedCondition" />
    <meta itemprop="price" content="119.99" />
    <meta itemprop="priceValidUntil" content="2020-11-20" />
    <div itemprop="seller" itemtype="http://schema.org/Organization" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Executive Objects" />
    </div>
   </div>
   <div itemprop="aggregateRating" itemtype="http://schema.org/AggregateRating" itemscope>
    <meta itemprop="reviewCount" content="89" />
    <meta itemprop="ratingValue" content="4.4" />
   </div>
   <div itemprop="review" itemtype="http://schema.org/Review" itemscope>
    <div itemprop="author" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope>
     <meta itemprop="name" content="Fred Benson" />
    </div>
    <div itemprop="reviewRating" itemtype="http://schema.org/Rating" itemscope>
     <meta itemprop="ratingValue" content="4" />
     <meta itemprop="bestRating" content="5" />
    </div>
   </div>
   <meta itemprop="sku" content="0446310786" />
   <div itemprop="brand" itemtype="http://schema.org/Brand" itemscope>
    <meta itemprop="name" content="ACME" />
   </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>

Trang mua sắm tổng hợp

Dưới đây là ví dụ về trang mua sắm tổng hợp mà bạn có thể sao chép và dán vào trang HTML của riêng mình.

JSON-LD

RDFa

Microdata

Nguyên tắc

Kết quả nhiều định dạng về sản phẩm cung cấp cho người dùng thông tin về một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như mức giá, lượng hàng có sẵn và xếp hạng của người đánh giá. Thẻ đánh dấu sản phẩm phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Sử dụng thẻ đánh dấu cho một sản phẩm cụ thể, chứ không phải một danh mục hoặc danh sách các sản phẩm. Ví dụ: "giày trong cửa hàng của chúng tôi" không phải là một sản phẩm cụ thể. Hãy xem thêm nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi đối với nhiều thực thể trên cùng một trang.
 • Google không hỗ trợ sản phẩm liên quan đến người lớn.
 • Nếu bạn thêm bài đánh giá cho sản phẩm, tên của người đánh giá phải là tên hợp lệ cho Person hoặc Team.

  Không nên: Giảm 50% vào Thứ Sáu Đen

  Nên: "James Smith" hoặc "Người đánh giá của CNET"

Để thông tin sản phẩm hiển thị trong Google Hình ảnh, bạn phải thêm các thuộc tính bổ sung:

 • Để hiển thị thông tin sản phẩm của bạn trong trình xem hình ảnh chi tiết: Hãy cung cấp các thuộc tính name, image, price, and priceCurrency.
 • Để hiển thị thông tin sản phẩm của bạn trong tính năng Mục liên quan: Hãy cung cấp các thuộc tính name, image, price, priceCurrency, and availability.

Định nghĩa các loại dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm thông tin về nội dung nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Product

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về Product tại schema.org/Product. Khi bạn đánh dấu thông tin sản phẩm trong nội dung của mình, hãy sử dụng các thuộc tính sau của loại Product trên schema.org:

Thuộc tính bắt buộc
image

ImageObject hoặc URL trùng lặp

URL của một bức ảnh về sản phẩm. Bạn nên sử dụng hình ảnh hiển thị rõ ràng sản phẩm (ví dụ như trên nền trắng). Thuộc tính này là bắt buộc đối với Google Hình ảnh và là thuộc tính nên có đối với Google Tìm kiếm.

Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

 • Mỗi trang phải chứa ít nhất một hình ảnh (cho dù bạn có đánh dấu hình ảnh đó hay không). Google sẽ chọn hình ảnh tốt nhất để hiển thị trong kết quả Tìm kiếm dựa trên tỷ lệ khung hình và độ phân giải.
 • Google phải có thể thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL hình ảnh.
 • Hình ảnh phải phù hợp với nội dung được đánh dấu.
 • Hình ảnh phải ở định dạng .jpg, .png hoặc .gif.
 • Để có kết quả tốt nhất, hãy cung cấp nhiều hình ảnh có độ phân giải cao (tối thiểu 500.000 pixel khi nhân chiều rộng với chiều cao) với các tỷ lệ khung hình sau: 16x9, 4x3 và 1x1.

Ví dụ:

"image": [
 "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
 "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
]
name

Text

Tên sản phẩm.

review, aggregateRating hoặc offers

Bạn phải sử dụng một trong các thuộc tính sau:

Thuộc tính nên có
aggregateRating

AggregateRating

Một mục aggregateRating lồng ghép về sản phẩm. Bạn cần tuân thủ nguyên tắc về đoạn trích đánh giá và danh sách các thuộc tính AggregateRating bắt buộc và nên có.

brand

Brand hoặc Organization

Thương hiệu của sản phẩm.

description

Text

Phần mô tả sản phẩm.

offers

Offer

Đề nghị bán sản phẩm. Bao gồm một mục Offer hoặc AggregateOffer lồng ghép.

review

Review

Một mục Review lồng ghép về sản phẩm. Bạn cần tuân thủ nguyên tắc về đoạn trích nội dung đánh giá và danh sách các thuộc tính đánh giá bắt buộc và nên có.

gtin8 | gtin13 | gtin14 | mpn | isbn

Text

Bao gồm tất cả giá trị nhận dạng toàn cầu thích hợp. Bạn có thể tìm nội dung mô tả về giá trị này tại schema.org/Product.

sku

Text

Giá trị nhận dạng của sản phẩm dành riêng cho người bán.