Gửi URL cho Google

Cách đơn giản nhất để gửi URL mới và cập nhật của bạn là đăng ký trang web và ứng dụng của bạn trong Search Console. Sau khi bạn đăng ký, hãy sử dụng báo cáo Sơ đồ trang web để xem những sơ đồ trang web đã xử lý cho trang web của bạn, bất kỳ lỗi xử lý nào hoặc để gửi sơ đồ trang web mới cho trang web. Để được trợ giúp về báo cáo Sơ đồ trang web, hãy xem báo cáo Sơ đồ trang web trong trung tâm trợ giúp của Search Console.

Thông báo cho chúng tôi về các thay đổi

Khi thay đổi dữ liệu có cấu trúc của mình và muốn thông báo cho hệ thống của Google trước lần thu thập dữ liệu theo lịch thông thường của chúng tôi, bạn có thể gửi lại sơ đồ trang web của mình tới Search Console theo cùng quy trình bạn đã sử dụng để gửi sơ đồ trang web ban đầu.

Nếu bạn sử dụng định dạng XML, hãy thay đổi trường <lastmod> thành ngày thực hiện thay đổi. Hãy đọc thêm về trường này trong định nghĩa thẻ Sitemap.org. Các tệp XML khác cũng có trường tương tự, chẳng hạn như <updated> đối với Atom XML. Bạn cũng có thể học cách tính ngày này.

Nếu bạn muốn, chúng tôi cũng hỗ trợ các phương pháp theo chương trình sau để thông báo cho chúng tôi về các điểm cập nhật trong nội dung của bạn:

  • Gửi lệnh ping cụ thể tới Google về vị trí của sơ đồ trang web: (http://www.google.com/ping?sitemap=URL/of/file)
  • Sử dụng pububhubbub nếu bạn sử dụng Atom/RSS cho sơ đồ trang web của mình và muốn thông báo về các thay đổi của bạn cho các công cụ tìm kiếm khác ngoài Google.

Tìm hiểu thêm về cách tạo sơ đồ trang web và gửi sơ đồ đó cho Google.

Gửi phản hồi về...