Toán tử tìm kiếm cho Google Hình ảnh

Tương tự như công cụ tìm kiếm trên web, Google Hình ảnh hỗ trợ các toán tử tìm kiếm riêng, cụ thể là src:imagesize:. Những toán tử này chỉ hoạt động trên Google Hình ảnh mà không dùng được trên các sản phẩm khác của Google.

Toán tử tìm kiếm src:

Toán tử tìm kiếm src: trả về các trang tham chiếu đến URL hình ảnh trong thuộc tính src được cung cấp trong toán tử này. Ví dụ:

src:https://example.com/media/carrot.jpg

Trang mà toán tử này trả về có thể nằm trên một miền bất kỳ, không chỉ là miền của URL được chỉ định trong toán tử. Điều này có thể giúp bạn biết được những trang web khác liên kết nóng đến những hình ảnh nào mà trang web của bạn lưu trữ.

Toán tử tìm kiếm imagesize:

Toán tử tìm kiếm imagesize: trả về hình ảnh có kích thước như được chỉ định trong toán tử này. Bạn phải chỉ định kích thước theo định dạng chiều rộng x chiều dài. Ví dụ:

imagesize:1500x1000

Toán tử này có thể hữu ích khi kết hợp với toán tử src:site:. Ví dụ: trên trang web của mình, bạn có thể tìm thấy một hình ảnh có kích thước cụ thể và đã được lập chỉ mục:

src:https://example.com/media/carrot.jpg imagesize:500x1200

Bằng cách kết hợp imagesize: với toán tử site:, bạn có thể tìm thấy hình ảnh có kích thước chính xác:

site:https://example.com/ imagesize:500x1200

Điểm hạn chế

Vì các toán tử tìm kiếm hình ảnh chịu sự ràng buộc của giới hạn lập chỉ mục và truy xuất, nên có thể bạn không thấy tất cả kết quả mà một cụm từ tìm kiếm thông thường có thể trả về.