Sự cố vượt qua với SDK Android

Sau khi tạo thẻ và vé và mã hoá thẻ/vé trong JWT, bạn có thể cấp thẻ/vé đó trong ứng dụng Android. Để làm việc này, bạn cần kiểm tra để đảm bảo rằng Google Wallet API có trên thiết bị của người dùng, xuất trình cho họ bằng nút "Thêm vào Google Wallet", sau đó lưu chúng vào Google Wallet khi họ nhấn vào nút này.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cố gắng phát hành thẻ và vé, hãy đảm bảo bạn đã hoàn thành các bước sau:

1. Cài đặt SDK Android của Google Wallet

Để sử dụng SDK Android của Google Wallet, hãy thêm com.google.android.gms:play-services-pay vào phần dependencies của tệp build.gradle ở cấp ứng dụng:

 implementation "com.google.android.gms:play-services-pay:16.5.0"

2. Kiểm tra khả năng sử dụng của Google Wallet API

Trước khi lưu đối tượng mới, hãy đảm bảo rằng thiết bị mục tiêu có API Google Wallet trên thiết bị mục tiêu bằng cách gọi phương thức getPayApiAvailabilityStatus trong lớp PayClient.

Bắt đầu bằng cách thêm một biến thành phần vào hoạt động mà bạn sẽ hiện nút và tạo thực thể cho hoạt động đó khi hoạt động được tạo:

Kotlin

import com.google.android.gms.pay.PayClient

private lateinit var walletClient: PayClient

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)

 walletClient = Pay.getClient(this)

 // Additional logic in your onCreate method
}

Java

import com.google.android.gms.pay.PayClient;

private final PayClient walletClient;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);

 walletClient = Pay.getClient(application);

 // Additional logic in your onCreate method
}

Nếu bạn đang dùng các mẫu thiết kế khác, hãy cân nhắc đặt logic nghiệp vụ cụ thể theo miền một cách phù hợp. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng mẫu MVVM, hãy đặt logic nghiệp vụ liên quan đến giao diện người dùng trong Hoạt động hoặc Mảnh (ví dụ: Các phần tử trên giao diện người dùng, kết quả hoạt động) và logic hoạt động trong mô hình chế độ xem (ví dụ: tạo thực thể ứng dụng, điều kiện kích hoạt lệnh gọi mạng).

Tiếp theo, hãy sử dụng PayClient để kiểm tra xem API này có hoạt động hay không:

Kotlin

import com.google.android.gms.pay.PayApiAvailabilityStatus

private fun fetchCanUseGoogleWalletApi() {
 walletClient
  .getPayApiAvailabilityStatus(PayClient.RequestType.SAVE_PASSES)
  .addOnSuccessListener { status ->
   if (status == PayApiAvailabilityStatus.AVAILABLE) {
    // The API is available, show the button in your UI
   } else {
    // The user or device is not eligible for using the Pay API
   }
  }
  .addOnFailureListener {
   // Hide the button and optionally show an error message
  }
}

Java

import com.google.android.gms.pay.PayApiAvailabilityStatus;

private void fetchCanAddPassesToGoogleWallet() {
 walletClient
  .getPayApiAvailabilityStatus(PayClient.RequestType.SAVE_PASSES)
  .addOnSuccessListener(status -> {
   if (status == PayApiAvailabilityStatus.AVAILABLE) {
    // The API is available, show the button in your UI
   } else {
    // The user or device is not eligible for using the Pay API
   };
  })
  .addOnFailureListener(exception -> {
   // Google Play Services is too old, or API availability not verified
   // Hide the button and optionally show an error message
  });
}

Cuối cùng, hãy gọi phương thức bạn vừa xác định trong ứng dụng khi cần xác định khả năng sử dụng API.

Xử lý khi API không có sẵn

Một số lý do có thể khiến API không hoạt động bao gồm: các phiên bản Dịch vụ Android hoặc Google Play đã lỗi thời hoặc Google Wallet không hoạt động tại quốc gia của người dùng.

Nếu không có API, hãy cân nhắc ẩn nút đó và quay lại sử dụng một cách tích hợp khác (ví dụ: sử dụng đường liên kết JWT). Xin lưu ý rằng người dùng có thể đủ điều kiện để sử dụng API này trong tương lai.

3. Thêm nút "Thêm vào Google Wallet"

Google Wallet cung cấp một nút quen thuộc mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt quy trình Thêm vào Google Wallet trong ứng dụng của mình. Thành phần vectơ cho nút có sẵn trong Nguyên tắc về nút.

Bạn có thể nhập thành phần vectơ vào Android Studio trong File > New > Vector Asset. Chọn "Tệp cục bộ" trong trình hướng dẫn, thêm tên (ví dụ: add_to_google_wallet_button.xml) rồi tìm tệp này trong ổ cục bộ để nhập tệp đó.

 • Nút Thêm vào Google Wallet
 • Nút Thêm vào Google Wallet được thu gọn

Giờ đây, bạn có thể sử dụng đối tượng có thể vẽ đã nhập để thêm nút vào giao diện người dùng:

  <ImageButton
    android:id="@+id/addToGoogleWalletButton"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="48dp"
    android:minWidth="200dp"
    android:clickable="true"
    android:src="@drawable/add_to_google_wallet_button" />

Nút có layout_height là 48 dp và phải rộng ít nhất 200 dp.

4. Thêm thẻ và vé vào Google Wallet của người dùng

Bạn có thể thêm GiftCardObject bằng cách truyền JWT chưa ký vào phương thức savePasses. Bạn có thể bắt đầu thao tác thêm sau khi nhấp vào nút Google Wallet.

Kotlin

import android.os.Bundle
import android.view.View
import com.google.android.gms.samples.wallet.databinding.ActivityCheckoutBinding

private val addToGoogleWalletRequestCode = 1000

private lateinit var layout: ActivityCheckoutBinding
private lateinit var addToGoogleWalletButton: View

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)

 // Use view binding to access the UI elements
 layout = ActivityCheckoutBinding.inflate(layoutInflater)
 setContentView(layout.root)

 addToGoogleWalletButton = layout.addToGoogleWalletButton
 addToGoogleWalletButton.setOnClickListener {
  walletClient.savePasses(newObjectJson, this, addToGoogleWalletRequestCode)
 }

 // Additional logic in your onCreate method
}

Java

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import com.google.android.gms.samples.wallet.databinding.ActivityCheckoutBinding;

private static final int ADD_TO_GOOGLE_WALLET_REQUEST_CODE = 999;

private ActivityCheckoutBinding layout:
private View addToGoogleWalletButton;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);

 // Use view binding to access the UI elements
 layout = ActivityCheckoutBinding.inflate(getLayoutInflater());
 setContentView(layout.getRoot());

 addToGoogleWalletButton = layout.addToGoogleWalletButton;
 addToGoogleWalletButton.setOnClickListener(v -> {
  walletClient.savePasses(newObjectJson, this, ADD_TO_GOOGLE_WALLET_REQUEST_CODE);
 });

 // Additional logic in your onCreate method
}

Xử lý kết quả

Phương thức savePasses kích hoạt quy trình lưu và gọi phương thức onActivityResult sau khi quy trình lưu đã hoàn tất. Cách triển khai onActivityResult sẽ tương tự như sau:

Kotlin

import android.content.Intent

override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: Intent?) {
 super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data)

 if (requestCode == addToGoogleWalletRequestCode) {
  when (resultCode) {
   RESULT_OK -> {
    // Pass saved successfully
   }

   RESULT_CANCELED -> {
    // Save operation canceled
   }

   PayClient.SavePassesResult.SAVE_ERROR -> data?.let { intentData ->
    val errorMessage = intentData.getStringExtra(PayClient.EXTRA_API_ERROR_MESSAGE)
    // Handle error
   }

   else -> {
     // Handle unexpected (non-API) exception
   }
  }
 }
}

Java

import android.content.Intent;

@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
 super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

 if (requestCode == ADD_TO_GOOGLE_WALLET_REQUEST_CODE) {
  switch (resultCode) {
   case RESULT_OK: {
    // Pass saved successfully
    break;
   }

   case RESULT_CANCELED: {
    // Save operation canceled
    break;
   }

   case PayClient.SavePassesResult.SAVE_ERROR: {
    if (data != null) {
     String apiErrorMessage = data.getStringExtra(PayClient.EXTRA_API_ERROR_MESSAGE);
     // Handle error
    }
    break;
   }

   default: {
    // Handle unexpected (non-API) exception
   }
  }
 }
}

Khi thẻ/vé được thêm thành công, resultCode sẽ chứa giá trị Activity.RESULT_OK.