Mẫu chương trình khách hàng thân thiết

Hãy sử dụng công cụ sau đây để tuỳ chỉnh thẻ khách hàng thân thiết và tham khảo các đoạn mã dưới đây.

Thẻ khách hàng thân thiết hỗ trợ hiển thị mẫu. Nếu không có mẫu nào được xác định, mẫu mặc định sẽ được sử dụng.

Định nghĩa mẫu

Mẫu thẻ và vé được xác định ở cấp lớp và dùng để hiển thị bất kỳ đối tượng nào được liên kết với lớp. Mẫu này xác định những trường sẽ hiển thị trong các phần khác nhau của thẻ và vé.

Mẫu này được chia thành các phần sau:

Android

Tổng quan về mẫu

Web

Tổng quan về mẫu

Tiêu đề thẻ

Android

Thành phần trong tiêu đề thẻ
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Web

Thành phần trong tiêu đề thẻ
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Phần tiêu đề thẻ hiển thị biểu trưng, tên nhà phát hành và tiêu đề chương trình. tham chiếu trường được sử dụng để điền và cả vị trí của chúng đều không thể thay đổi.

Mẫu thẻ

Android

Tổng quan về mẫu

Web

Tổng quan về mẫu

Phần mẫu thẻ được dùng để hiển thị các hàng bổ sung. Các hàng này có thể chứa trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc trường mô-đun văn bản.

Bạn có thể chỉ định số hàng xác định số lượng đối tượng trong danh sách class.classTemplateInfo.cardTemplateOverride.cardRowTemplateInfos[]. Danh sách này cần ít nhất một phần tử và chúng tôi đề xuất sử dụng tối đa hai phần tử. Mỗi phần tử phải thuộc một trong các loại sau:

 • oneItem, chấp nhận một mục:
  • item
 • twoItems, chấp nhận 2 mục:
  • startItem
  • endItem
 • threeItems, chấp nhận 3 mục:
  • startItem
  • middleItem
  • endItem

Mỗi mục có thể được xác định là một bộ chọn trường duy nhất (.firstValue), hai bộ chọn trường (.firstValue.secondValue) hoặc một mục xác định trước (.predefinedItem). Cả giá trị của trường đã chọn và nhãn tương ứng đều hiển thị. Khi bạn xác định hai bộ chọn trường, giá trị của các trường đã chọn sẽ hiển thị bằng dấu phân tách "/". Nhãn của các trường đã chọn cũng tương tự như vậy. Các mục xác định trước được dùng để xác định quy trình kết xuất phức tạp hơn.

Mã mẫu sau đây cho thấy cách ghi đè các phần hàng trong thẻ mẫu thẻ để chỉ định hai hàng. Mỗi hàng bao gồm 3 mục, mỗi mục tham chiếu đến 6 trường tùy chỉnh textModuleData cấp lớp và tiêu đề của các trường đó dưới dạng nhãn:

Python

 {
  ... //Rest of class
  "textModulesData": [
    {
      "header": "Label 1",
      "body": "Some info 1",
      "id": "myfield1"
    },
    {
      "header": "Label 2",
      "body": "Some info 2",
      "id": "myfield2"
    },
    {
      "header": "Label 3",
      "body": "Some info 3",
      "id": "myfield3"
    },
    {
      "header": "Label 4",
      "body": "Some info 4",
      "id": "myfield4"
    },
    {
      "header": "Label 5",
      "body": "Some info 5",
      "id": "myfield5"
    },
    {
      "header": "Label 6",
      "body": "Some info 6",
      "id": "myfield6"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardTemplateOverride": {
      "cardRowTemplateInfos": [{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield1']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield2']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield3']"
              }]
            }
          },
        }
      },{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield4']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield5']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield6']"
              }]
            }
          },
        }
      }]
    }
  }
}
  

Java

// Rest of class
 .setTextModulesData((new ArrayList<TextModuleData>() {
  {
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 1")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield1"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 2")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield2"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 3")
    .setBody("Some info 3")
    .setId("myfield3"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 4")
    .setBody("Some info 4")
    .setId("myfield4"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 5")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield5"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 6")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield6"));
  }
 }))
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setCardTemplateOverride((new CardTemplateOverride())
   .setCardRowTemplateInfos(new ArrayList<CardRowTemplateInfo>() {
    {
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']"));
       }
      })))
     ));
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']"));
       }
      })))
     ));
     }
 })))
  

PHP

// Rest of class
  $textModulesData1 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData1->setBody("Some info 1");
  $textModulesData1->setHeader("Label 1");
  $textModulesData1->setId("myfield1");

  $textModulesData2 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData2->setBody("Some info 2");
  $textModulesData2->setHeader("Label 2");
  $textModulesData2->setId("myfield2");

  $textModulesData3 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData3->setBody("Some info 3");
  $textModulesData3->setHeader("Label 3");
  $textModulesData3->setId("myfield3");

  $textModulesData4 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData4->setBody("Some info 4");
  $textModulesData4->setHeader("Label 4");
  $textModulesData4->setId("myfield4");

  $textModulesData5 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData5->setBody("Some info 5");
  $textModulesData5->setHeader("Label 5");
  $textModulesData5->setId("myfield5");

  $textModulesData6 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData6->setBody("Some info 6");
  $textModulesData6->setHeader("Label 6");
  $textModulesData6->setId("myfield6");

  $textModulesDatas = array($textModulesData1, $textModulesData2, $textModulesData3,
         $textModulesData4, $textModulesData5, $textModulesData6);

  $startItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']");

  $startItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue->setFields(array($startItemField));

  $startItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem->setFirstValue($startItemFirstValue);

  $middleItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']");

  $middleItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue->setFields(array($middleItemField));

  $middleItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem->setFirstValue($middleItemFirstValue);

  $endItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']");

  $endItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue->setFields(array($endItemField));

  $endItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem->setFirstValue($endItemFirstValue);

  $cardRowTemplate = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate->setStartItem($startItem);
  $cardRowTemplate->setMiddleItem($middleItem);
  $cardRowTemplate->setEndItem($endItem);

  $cardRowTemplateInfo1 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo1->setThreeItems($cardRowTemplate);

  $startItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']");

  $startItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue2->setFields(array($startItemField2));

  $startItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem2->setFirstValue($startItemFirstValue2);

  $middleItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']");

  $middleItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue2->setFields(array($middleItemField2));

  $middleItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem2->setFirstValue($middleItemFirstValue2);

  $endItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']");

  $endItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue2->setFields(array($endItemField2));

  $endItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem2->setFirstValue($endItemFirstValue2);

  $cardRowTemplate2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate2->setStartItem($startItem2);
  $cardRowTemplate2->setMiddleItem($middleItem2);
  $cardRowTemplate2->setEndItem($endItem2);

  $cardRowTemplateInfo2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo2->setThreeItems($cardRowTemplate2);

  $cardTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_CardTemplateOverride();
  $cardTemplateOverride->setCardRowTemplateInfos(array($cardRowTemplateInfo1,
         $cardRowTemplateInfo2));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardTemplateOverride($cardTemplateOverride);

  $payload->setTextModulesData($textModulesDatas);
  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  

Mã này tạo một thẻ và có định dạng phần mã mẫu sau đây:

Ví dụ về ghi đè nhãn.

Nếu một mục trống, mục đó sẽ không hiển thị. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Tài liệu tham khảo về các trường. Nếu tất cả các mục trong một hàng đều trống, thì hàng đó sẽ không xuất hiện. Nếu một số nhưng không phải tất cả các mục trong một hàng đều trống, các mục không trống sẽ được sắp xếp lại và hiển thị dưới dạng một hàng có ít mục hơn.

Nếu bạn không ghi đè mẫu thẻ, số hàng mặc định, số lượng mục mặc định và tệp đối chiếu trường mặc định sẽ được sử dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Sau khi bạn xác định một Hình ảnh chính, hình ảnh đó có thể xuất hiện sau hàng đầu tiên nếu có nhiều hàng trong danh sách cardRowTemplateInfos hoặc phía trên hàng đó nếu chỉ có một hình ảnh.

Mã vạch thẻ

Android

Thành phần mã vạch trên thẻ
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail
 6. object.heroImage
  hoặc class.heroImage

Web

Thành phần mã vạch trên thẻ
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail

Phần mã vạch của thẻ dùng để hiển thị thêm văn bản hoặc hình ảnh ở phía trên và phía dưới mã vạch. Không có trường nào trong phần này được yêu cầu.

Có ba bộ chọn trường có thể dùng để xác định hai trường cạnh nhau ở trên và một trường bên dưới mã vạch. Các quảng cáo này được hiển thị mà không có nhãn và có thể là trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản, trường mô-đun văn bản hoặc trường mô-đun hình ảnh. Nếu bạn sử dụng hình ảnh, những nguyên tắc này phải tuân thủ nguyên tắc sử dụng thương hiệu.

Mã vạch được xác định theo một loại và một giá trị. Để biết danh sách các loại mã vạch được hỗ trợ, hãy xem phần Tham khảo. Hơn nữa, một văn bản có thể xuất hiện ngay bên dưới mã vạch. Văn bản này có thể giúp việc quét mã vạch dễ dàng hơn, trong số các trường hợp sử dụng khác.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè phần mã vạch của một thẻ và vé để hiển thị một hình ảnh phía trên mã vạch:

Python

#... rest of class
  "imageModulesData": [
    {
      "mainImage": {
        "sourceUri": {
          "uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
          "description": "Coffee"
        }
      },
      "Id": "myimage"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardBarcodeSectionDetails": {
      "firstTopDetail": {
        "fieldSelector": {
          "fields": [
            {
            "fieldPath": "class.imageModulesData['myimage'].mainImage"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setImageModulesData((new ArrayList<ImageModuleData>() {
  {
   add((new ImageModuleData())
    .setId("myimage")
    .setMainImage((new Image()).setSourceUri((new ImageUri()).setDescription("Coffee beans")
     .setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))));
    }
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setCardBarcodeSectionDetails((new CardBarcodeSectionDetails())
     .setFirstTopDetail((new BarcodeSectionDetail())
      .setFieldSelector((new FieldSelector())
       .setFields((new ArrayList<FieldReference>(){
        {
         add((new FieldReference()).setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage"));
        }
      })))))
   }
  

PHP

//... rest of class
  $imageUri = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
  $imageUri->setUri("https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg");
  $imageUri->setDescription("Baconrista flights image");
  $image = new Google_Service_Walletobjects_Image();
  $image->setSourceUri($imageUri);
  $imageModulesData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
  $imageModulesData->setMainImage($image);
      $imageModulesData->setId("myimage");

  $cardBarcodeFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $cardBarcodeFieldReference->setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage");

  $cardBarcodeFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $cardBarcodeFieldSelector->setFields(array($cardBarcodeFieldReference));

  $cardBarcodeDetail = new Google_Service_Walletobjects_BarcodeSectionDetail();
  $cardBarcodeDetail->setFieldSelector($cardBarcodeFieldSelector);

  $cardBarcodeSectionDetails = new Google_Service_Walletobjects_CardBarcodeSectionDetails();
  $cardBarcodeSectionDetails->setFirstTopDetail($cardBarcodeDetail);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardBarcodeSectionDetails($cardBarcodeSectionDetails);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
      $payload->setImageModuleData($imageModulesData);
  

Mã này tạo ra một thẻ và vé có định dạng phần mã vạch sau:

Ví dụ về trường hợp ghi đè mã vạch trên thẻ.

Nếu bạn không ghi đè phần mã vạch, trường mã vạch mặc định sẽ được sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Mẫu chi tiết

Android

Các phần mẫu chi tiết
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Web

Các phần mẫu chi tiết
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Phần mẫu chi tiết là danh sách các mục class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[]. Các mục này có thể chứa bất kỳ loại trường dữ liệu có cấu trúc, trường mô-đun văn bản nào, trường mô-đun liên kết, trường mô-đun hình ảnh hoặc thông báo.

Mỗi mục có thể được xác định là một bộ chọn trường (.firstValue), hai bộ chọn trường (.firstValue.secondValue) hoặc một mục xác định trước (.predefinedItem). Cả giá trị của trường đã chọn và nhãn tương ứng đều hiển thị. Khi bạn xác định hai bộ chọn trường, giá trị của các trường đã chọn sẽ hiển thị bằng dấu phân tách "/". Các trường của trường đã chọn cũng tương tự như vậy. Các mục xác định trước được dùng để xác định cách kết xuất phức tạp hơn. Các trường mô-đun hình ảnh sẽ hiển thị ở chiều rộng đầy đủ mà không có nhãn.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè phần chi tiết của thẻ và vé để hiển thị một trường linksModuleData có nhãn:

Python

//... rest of class
  "linksModuleData": {
    "uris": [
      {
        "uri": "http://maps.google.com/",
        "description": "Nearby Locations",
        "id":"mylink"
      }
    ]
  },
  "classTemplateInfo": {
    "detailsTemplateOverride": {
      "detailsItemInfos": [
        {
          "item":{
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.linksModuleData.uris['mylink']"
              }]
            }
          }
        }
      ]
    }
   }
//... rest of class
  

Java

 //... rest of class
 .setLinksModuleData((new ArrayList<LinksModuleData>() {
  {
   add((new LinksModuleData()).setDescription("Nearby Locations")
    .setUri("http://maps.google.com/")
    .setId("mylink"));
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setDetailsTemplateOverride((new DetailsTemplateOverride())
     .setDetailsItemInfos(new ArrayList<DetailsItemInfo>(){
      {
       add((new DetailsItemInfo())
        .setItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
         {
          add((new FieldReference()).setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']"));
         }
        }))));
       }
      }))
//... rest of class
  

PHP  //... rest of class building
  $locationUri = new Google_Service_Walletobjects_Uri();
  $locationUri->setUri("http://maps.google.com/");
  $locationUri->setDescription("Nearby Locations");
  $locationUri->setId("mylink");

  $linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
  $linksModuleData->setUris(array($locationUri));

  $detailItemFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $detailItemFieldReference->setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']");
  $detailItemFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $detailItemFieldSelector->setFields(array($detailItemFieldReference));

  $detailItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $detailItem->setFirstValue($detailItemFieldSelector);

  $detailsItemInfo = new Google_Service_Walletobjects_DetailsItemInfo();
  $detailsItemInfo->setItem($detailItem);

  $cardDetailsTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_DetailsTemplateOverride();
  $cardDetailsTemplateOverride->setDetailsItemInfos(array($detailsItemInfo));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setDetailsTemplateOverride($cardDetailsTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  $payload->setLinksModuleData($linksModuleData);
  //... rest of class
  

Mã này tạo ra một thẻ và vé với định dạng phần chi tiết sau đây:

Ví dụ về trường hợp ghi đè chi tiết.

Nếu một mục trống, mục đó sẽ không hiển thị. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Tài liệu tham khảo về các trường.

Nếu bạn không ghi đè mẫu chi tiết, danh sách mặc định các trường tham chiếu theo thứ tự mặc định sẽ hiển thị. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Mẫu danh sách

Liệt kê các thành phần mẫu
 1. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .firstRowOption.fieldOption.fields[]
 2. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .secondRowOption.fields[]
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor

Phần mẫu danh sách được dùng để chọn trường cần hiển thị trong chế độ xem "Thẻ và vé" của ứng dụng Google Wallet. Thẻ và vé được biểu thị trong danh sách bằng biểu tượng, màu nền và 3 hàng.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè mẫu danh sách của một thẻ và vé để hiển thị trường ngày hết hạn đối tượng của một thẻ và vé trong hàng đầu tiên của mẫu danh sách:

Python


#... rest of class definition
  "classTemplateInfo": {
    "listTemplateOverride":{
      "firstRowOption": {
        "fieldOption":{
          "fields": [{
            "fieldPath": "object.validTimeInterval.end"
          }]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setListTemplateOverride((new ListTemplateOverride())
   .setFirstRowOption((new FirstRowOption())
    .setFieldOption((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
     {
      add((new FieldReference()).setFieldPath("object.validTimeInterval.end"));
     }
    }))))
//... rest of class
  

PHP

  //... rest of class
  $fieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $fieldReference->setFieldPath("object.validTimeInterval.end");

  $fieldOption = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $fieldOption->setFields(array($fieldReference));

  $firstRowOption = new Google_Service_Walletobjects_FirstRowOption();
  $firstRowOption->setFieldOption($fieldOption);

  $listTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_ListTemplateOverride();
  $listTemplateOverride->setFirstRowOption($firstRowOption);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setListTemplateOverride($listTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  //... rest of class
  

Mã này tạo một thẻ với tham chiếu mẫu danh sách sau:

Ví dụ về ghi đè danh sách.

Bạn có thể xác định ba hàng này bằng bộ chọn trường. Các trường sẽ hiển thị mà không có nhãn.

Nhãn

Tất cả các trường dữ liệu có cấu trúc đều có nhãn do Google cung cấp. Google chịu trách nhiệm cung cấp bản dịch cho từng nhãn trong số các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Bạn có thể tuỳ chỉnh một số nhãn trong số này bằng một trong các trường class.custom<name_of_the_field>Label. Khi tuỳ chỉnh nhãn, bạn có trách nhiệm cung cấp bản dịch cho nhãn cụ thể đó bằng tất cả ngôn ngữ mà bạn muốn hỗ trợ.

Tham chiếu trường

Tệp đối chiếu trường được dùng trong nhiều phần của mẫu có biểu mẫu class.classTemplateInfo.*.fields[]. Tệp tham chiếu trường chứa danh sách đường dẫn đến các trường dữ liệu có cấu trúc, trường mô-đun văn bản, trường mô-đun liên kết, trường mô-đun hình ảnh hoặc thông báo.

Không phải mọi loại đường dẫn đều được phép trong mọi trường tham chiếu. Ví dụ: một số tệp tham chiếu đến các trường chỉ cho phép đường dẫn đến các trường dữ liệu có cấu trúc hoặc trường mô-đun văn bản dựa trên văn bản. Trường có cấu trúc dựa trên văn bản là các trường dữ liệu có cấu trúc thuộc loại chuỗi, chuỗi đã được bản địa hoá, ngày hoặc tiền.

Danh sách này có thể được dùng để triển khai logic dự phòng. Điều này có nghĩa là nếu đường dẫn đầu tiên trong danh sách phân giải thành trường trống, thì đường dẫn tiếp theo sẽ được đánh giá. Logic dự phòng chủ yếu được nhắm mục tiêu theo các trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc các trường mô-đun văn bản. Đừng kết hợp nhiều loại trường khác nhau trong cùng một danh sách. Hãy thận trọng trong logic dự phòng và chỉ trong một số trường hợp khi bạn mong đợi một mẫu trường nhất quán tồn tại trong một số đối tượng nhưng không tồn tại trong các đối tượng khác. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể dễ dàng tạo các lớp riêng biệt cho các trường hợp sử dụng riêng.

Nếu tất cả đường dẫn trong danh sách trường tham chiếu đều phân giải thành các trường trống, thì mục sử dụng thông tin tham chiếu trường sẽ không xuất hiện. Nếu bạn muốn mục sử dụng thông tin tham chiếu trường luôn hiện diện, hãy đảm bảo rằng ít nhất một đường dẫn không trống. Bạn nên đặt một trường cho một ký tự đặc biệt, chẳng hạn như "-", để biểu thị một giá trị rỗng, ngay cả khi một số trường chỉ cho phép các chuỗi có khoảng trắng.

Để tham chiếu một trường có trong danh sách, bạn có thể sử dụng chỉ mục của trường đó trong danh sách hoặc trong hầu hết trường hợp, bạn có thể sử dụng mã tham chiếu. Các mục trong một danh sách có thể được tham chiếu theo mã nhận dạng có trường .id. Bạn nên dùng mã tham chiếu phía trên chỉ mục của trường trong danh sách nếu có.

Dưới đây là ví dụ về cách tham chiếu các trường có trong danh sách.

 • object.imageModulesData[0].id = my-first-id
 • object.imageModulesData[1].id = my-second-id
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[0].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[‘my-second-id’]
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[1].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[0]

Trong trường hợp này, mục đầu tiên trong phần chi tiết của thẻ và vé là hình ảnh thứ hai được khai báo trong đối tượng. Tuy nhiên, mục thứ hai trong phần chi tiết của thẻ và vé là hình ảnh đầu tiên được khai báo trong đối tượng.

Mẫu mặc định

Android

Phần tử mẫu mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. ĐIỂM
  hoặc object.loyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. PHẦN THƯỞNG
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 10. object.heroImage
  hoặc class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. TÊN THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountNameLabel
  hoặc class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MÃ THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountIdLabel
  hay class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. Hạng thưởng
  hoặc class.localizedRewardsTierLabel
  hoặc class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  hoặc class.rewardsTier
 18. GÓI HỘI VIÊN TRUNG BÌNH
  hoặc class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  hoặc class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  hoặc class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Web

Phần tử mẫu mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. ĐIỂM
  hoặc object.loyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. PHẦN THƯỞNG
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  hoặc object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 10. object.heroImage
  hoặc class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. TÊN THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountNameLabel
  hoặc class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MÃ THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountIdLabel
  hay class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. Hạng thưởng
  hoặc class.localizedRewardsTierLabel
  hoặc class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  hoặc class.rewardsTier
 18. GÓI HỘI VIÊN TRUNG BÌNH
  hoặc class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  hoặc class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  hoặc class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Đối với các trường mô-đun hình ảnh, chúng tôi hiển thị một và chỉ một trường mô-đun hình ảnh từ lớp và một và chỉ một trường mô-đun hình ảnh từ đối tượng. Nếu bạn cần nhiều trường mô-đun hình ảnh ở cấp này, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với các trường mô-đun văn bản, chúng tôi chỉ hiển thị tối đa 10 trường mô-đun văn bản từ lớp và 10 trường mô-đun văn bản từ đối tượng. Các trường sẽ hiển thị theo đúng thứ tự được xác định trong mảng. Nếu bạn cần hơn 10 trường mô-đun văn bản ở một cấp, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với thông báo, chúng tôi chỉ hiển thị tối đa 10 thông báo từ lớp học và 10 thông báo từ đối tượng. Chúng tôi không đảm bảo thứ tự của các thông báo. Nếu bạn cần nhiều hơn 10 thư ở một trong hai cấp hoặc bảo đảm cho bất kỳ đơn đặt hàng nào, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với trường mô-đun đường liên kết, không có giới hạn về số lượng URI mà bạn có thể xác định. Uri được nhóm lại theo thứ tự sau cho từng cấp (lớp hoặc đối tượng):

 1. Toạ độ bản đồ
 2. Số điện thoại
 3. Địa chỉ email
 4. Các trang web

Đối với mỗi nhóm, URI được hiển thị theo cùng thứ tự mà chúng được xác định trong mảng. Nếu bạn cần một thứ tự khác, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Phần tử mẫu danh sách mặc định
 1. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 2. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor