Mẫu khách hàng thân thiết

Hỗ trợ hiển thị mẫu thẻ khách hàng thân thiết. Nếu không có mẫu nào được xác định, thì mẫu mặc định sẽ được sử dụng.

Định nghĩa mẫu

Mẫu truyền được xác định ở cấp lớp và được dùng để hiển thị mọi đối tượng được liên kết với lớp đó. Mẫu xác định những trường sẽ hiển thị trong các phần khác nhau của thẻ và vé.

Mẫu này được chia thành các phần sau đây:

Android

Tổng quan về mẫu

Web

Tổng quan về mẫu

Tiêu đề thẻ

Android

Thành phần tiêu đề thẻ Tiêu đề thẻ mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Tiêu đề thẻ có biểu trưng rộng
 1. class.wideProgramLogo
 2. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 3. class.hexBackgroundColor

Web

Thành phần tiêu đề thẻ
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Phần tiêu đề thẻ cho thấy biểu trưng, tên công ty phát hành và chương trình. Cả các tham chiếu trường dùng để điền sẵn hoặc vị trí của dữ liệu đều không thay đổi được.

Khi thiết lập trường biểu trưng rộng, trên thiết bị Android, tiêu đề mẫu mặc định có biểu trưng và tên nhà phát hành sẽ được thay thế bằng biểu trưng rộng.

Vui lòng tuân thủ nguyên tắc về hình ảnh biểu trưng rộng khi tạo biểu trưng tiêu đề rộng để hiển thị hình ảnh trên thẻ/vé một cách tối ưu.

Mẫu thẻ

Android

Tổng quan về mẫu

Web

Tổng quan về mẫu

Mục mẫu thẻ được dùng để cho thấy các hàng bổ sung. Những hàng này có thể chứa các trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc trường mô-đun văn bản.

Bạn có thể chỉ định số hàng xác định số lượng đối tượng trong danh sách class.classTemplateInfo.cardTemplateOverride.cardRowTemplateInfos[]. Danh sách này cần ít nhất một phần tử và bạn nên sử dụng tối đa hai phần tử. Mỗi phần tử phải thuộc một trong các loại sau:

 • oneItem, chấp nhận một mục:
  • item
 • twoItems chấp nhận hai mục:
  • startItem
  • endItem
 • threeItems chấp nhận 3 mục:
  • startItem
  • middleItem
  • endItem

Mỗi mục có thể được xác định là một bộ chọn trường (.firstValue), hai bộ chọn trường (.firstValue.secondValue) hoặc một mục được xác định trước (.predefinedItem). Cả giá trị của trường đã chọn và nhãn tương ứng đều hiển thị. Khi bạn xác định hai bộ chọn trường, giá trị của các trường đã chọn sẽ hiển thị bằng dấu phân cách "/". Nhãn của các trường đã chọn cũng tương tự như vậy. Các mục định sẵn được dùng để xác định quy trình kết xuất phức tạp hơn.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè các phần trong hàng thẻ mẫu thẻ để chỉ định hai hàng. Mỗi hàng bao gồm ba mục mà mỗi mục tham chiếu đến 6 trường tuỳ chỉnh textModuleData cấp lớp và tiêu đề của các trường đó dưới dạng nhãn:

Python

 {
  ... //Rest of class
  "textModulesData": [
    {
      "header": "Label 1",
      "body": "Some info 1",
      "id": "myfield1"
    },
    {
      "header": "Label 2",
      "body": "Some info 2",
      "id": "myfield2"
    },
    {
      "header": "Label 3",
      "body": "Some info 3",
      "id": "myfield3"
    },
    {
      "header": "Label 4",
      "body": "Some info 4",
      "id": "myfield4"
    },
    {
      "header": "Label 5",
      "body": "Some info 5",
      "id": "myfield5"
    },
    {
      "header": "Label 6",
      "body": "Some info 6",
      "id": "myfield6"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardTemplateOverride": {
      "cardRowTemplateInfos": [{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield1']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield2']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield3']"
              }]
            }
          },
        }
      },{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield4']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield5']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield6']"
              }]
            }
          },
        }
      }]
    }
  }
}
  

Java

// Rest of class
 .setTextModulesData((new ArrayList<TextModuleData>() {
  {
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 1")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield1"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 2")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield2"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 3")
    .setBody("Some info 3")
    .setId("myfield3"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 4")
    .setBody("Some info 4")
    .setId("myfield4"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 5")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield5"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 6")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield6"));
  }
 }))
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setCardTemplateOverride((new CardTemplateOverride())
   .setCardRowTemplateInfos(new ArrayList<CardRowTemplateInfo>() {
    {
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']"));
       }
      })))
     ));
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']"));
       }
      })))
     ));
     }
 })))
  

1.199

// Rest of class
  $textModulesData1 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData1->setBody("Some info 1");
  $textModulesData1->setHeader("Label 1");
  $textModulesData1->setId("myfield1");

  $textModulesData2 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData2->setBody("Some info 2");
  $textModulesData2->setHeader("Label 2");
  $textModulesData2->setId("myfield2");

  $textModulesData3 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData3->setBody("Some info 3");
  $textModulesData3->setHeader("Label 3");
  $textModulesData3->setId("myfield3");

  $textModulesData4 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData4->setBody("Some info 4");
  $textModulesData4->setHeader("Label 4");
  $textModulesData4->setId("myfield4");

  $textModulesData5 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData5->setBody("Some info 5");
  $textModulesData5->setHeader("Label 5");
  $textModulesData5->setId("myfield5");

  $textModulesData6 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData6->setBody("Some info 6");
  $textModulesData6->setHeader("Label 6");
  $textModulesData6->setId("myfield6");

  $textModulesDatas = array($textModulesData1, $textModulesData2, $textModulesData3,
         $textModulesData4, $textModulesData5, $textModulesData6);

  $startItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']");

  $startItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue->setFields(array($startItemField));

  $startItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem->setFirstValue($startItemFirstValue);

  $middleItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']");

  $middleItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue->setFields(array($middleItemField));

  $middleItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem->setFirstValue($middleItemFirstValue);

  $endItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']");

  $endItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue->setFields(array($endItemField));

  $endItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem->setFirstValue($endItemFirstValue);

  $cardRowTemplate = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate->setStartItem($startItem);
  $cardRowTemplate->setMiddleItem($middleItem);
  $cardRowTemplate->setEndItem($endItem);

  $cardRowTemplateInfo1 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo1->setThreeItems($cardRowTemplate);

  $startItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']");

  $startItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue2->setFields(array($startItemField2));

  $startItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem2->setFirstValue($startItemFirstValue2);

  $middleItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']");

  $middleItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue2->setFields(array($middleItemField2));

  $middleItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem2->setFirstValue($middleItemFirstValue2);

  $endItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']");

  $endItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue2->setFields(array($endItemField2));

  $endItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem2->setFirstValue($endItemFirstValue2);

  $cardRowTemplate2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate2->setStartItem($startItem2);
  $cardRowTemplate2->setMiddleItem($middleItem2);
  $cardRowTemplate2->setEndItem($endItem2);

  $cardRowTemplateInfo2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo2->setThreeItems($cardRowTemplate2);

  $cardTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_CardTemplateOverride();
  $cardTemplateOverride->setCardRowTemplateInfos(array($cardRowTemplateInfo1,
         $cardRowTemplateInfo2));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardTemplateOverride($cardTemplateOverride);

  $payload->setTextModulesData($textModulesDatas);
  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  

Mã tạo thẻ và vé có định dạng phần mẫu mã sau:

Ví dụ về trường hợp ghi đè nhãn.

Nếu một mục trống, mục đó sẽ không xuất hiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Tài liệu tham khảo về trường. Nếu tất cả các mục trong một hàng trống, thì hàng đó sẽ không xuất hiện. Nếu một số nhưng không phải tất cả các mục trong một hàng trống, thì các mục không trống sẽ được sắp xếp lại và hiển thị dưới dạng một hàng có ít mục hơn.

Nếu bạn không ghi đè mẫu thẻ, thì số hàng mặc định, số mục mặc định và số tham chiếu trường mặc định sẽ được sử dụng. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Sau khi bạn xác định một Hình ảnh chính, hình ảnh đó có thể xuất hiện sau hàng đầu tiên (nếu có nhiều hàng trong danh sách cardRowTemplateInfos) hoặc phía trên hàng (nếu chỉ có một hàng).

Mã vạch trên thẻ

Android

Thành phần mã vạch trên thẻ
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  , object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail
 6. object.heroImage
  hoặc class.heroImage

Web

Thành phần mã vạch trên thẻ
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  , object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail

Phần mã vạch trên thẻ dùng để cho thấy thêm văn bản hoặc hình ảnh ở phía trên và phía dưới mã vạch. Không có trường nào trong mục này là bắt buộc.

Bạn có thể sử dụng ba bộ chọn trường để xác định hai trường cạnh nhau ở trên và một trường bên dưới mã vạch. Các định dạng này xuất hiện mà không có nhãn và có thể là trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản, trường mô-đun văn bản hoặc trường mô-đun hình ảnh. Nếu bạn sử dụng hình ảnh, những hình ảnh này phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng thương hiệu.

Mã vạch được xác định theo loại và giá trị. Để biết danh sách các loại mã vạch được hỗ trợ, hãy xem Tài liệu tham khảo. Hơn nữa, một văn bản có thể xuất hiện ngay bên dưới mã vạch. Văn bản này có thể giúp bạn dễ dàng quét mã vạch và thực hiện các mục đích khác.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè phần mã vạch của thẻ và vé để hiển thị hình ảnh phía trên mã vạch:

Python

#... rest of class
  "imageModulesData": [
    {
      "mainImage": {
        "sourceUri": {
          "uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
          "description": "Coffee"
        }
      },
      "Id": "myimage"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardBarcodeSectionDetails": {
      "firstTopDetail": {
        "fieldSelector": {
          "fields": [
            {
            "fieldPath": "class.imageModulesData['myimage'].mainImage"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setImageModulesData((new ArrayList<ImageModuleData>() {
  {
   add((new ImageModuleData())
    .setId("myimage")
    .setMainImage((new Image()).setSourceUri((new ImageUri()).setDescription("Coffee beans")
     .setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))));
    }
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setCardBarcodeSectionDetails((new CardBarcodeSectionDetails())
     .setFirstTopDetail((new BarcodeSectionDetail())
      .setFieldSelector((new FieldSelector())
       .setFields((new ArrayList<FieldReference>(){
        {
         add((new FieldReference()).setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage"));
        }
      })))))
   }
  

1.199

//... rest of class
  $imageUri = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
  $imageUri->setUri("https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg");
  $imageUri->setDescription("Baconrista flights image");
  $image = new Google_Service_Walletobjects_Image();
  $image->setSourceUri($imageUri);
  $imageModulesData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
  $imageModulesData->setMainImage($image);
      $imageModulesData->setId("myimage");

  $cardBarcodeFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $cardBarcodeFieldReference->setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage");

  $cardBarcodeFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $cardBarcodeFieldSelector->setFields(array($cardBarcodeFieldReference));

  $cardBarcodeDetail = new Google_Service_Walletobjects_BarcodeSectionDetail();
  $cardBarcodeDetail->setFieldSelector($cardBarcodeFieldSelector);

  $cardBarcodeSectionDetails = new Google_Service_Walletobjects_CardBarcodeSectionDetails();
  $cardBarcodeSectionDetails->setFirstTopDetail($cardBarcodeDetail);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardBarcodeSectionDetails($cardBarcodeSectionDetails);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
      $payload->setImageModuleData($imageModulesData);
  

Mã này sẽ tạo một thẻ/vé có định dạng phần mã vạch sau:

Ví dụ về việc ghi đè mã vạch của thẻ.

Nếu bạn không ghi đè mục mã vạch, thì các trường mã vạch mặc định sẽ được sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Mẫu chi tiết

Android

Mục mẫu chi tiết
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Web

Mục mẫu chi tiết
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item
 • ...

Phần mẫu chi tiết là danh sách các mục class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[]. Các mục này có thể chứa bất kỳ loại trường dữ liệu có cấu trúc nào, trường mô-đun văn bản, trường mô-đun liên kết, trường mô-đun hình ảnh hoặc tin nhắn.

Mỗi mục có thể được xác định là một bộ chọn trường (.firstValue), 2 bộ chọn trường (.firstValue.secondValue) hoặc một mục được xác định trước (.predefinedItem). Cả giá trị của trường đã chọn và nhãn tương ứng đều hiển thị. Khi bạn xác định hai bộ chọn trường, giá trị của các trường đã chọn sẽ hiển thị bằng dấu phân cách "/". Nhãn của các trường đã chọn cũng tương tự như vậy. Các mục xác định trước được dùng để xác định quy trình kết xuất phức tạp hơn. Các trường mô-đun hình ảnh hiển thị trên toàn bộ chiều rộng mà không có nhãn.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè phần chi tiết của thẻ truyền để hiển thị một trường linksModuleData duy nhất kèm nhãn tương ứng:

Python

//... rest of class
  "linksModuleData": {
    "uris": [
      {
        "uri": "http://maps.google.com/",
        "description": "Nearby Locations",
        "id":"mylink"
      }
    ]
  },
  "classTemplateInfo": {
    "detailsTemplateOverride": {
      "detailsItemInfos": [
        {
          "item":{
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.linksModuleData.uris['mylink']"
              }]
            }
          }
        }
      ]
    }
   }
//... rest of class
  

Java

 //... rest of class
 .setLinksModuleData((new ArrayList<LinksModuleData>() {
  {
   add((new LinksModuleData()).setDescription("Nearby Locations")
    .setUri("http://maps.google.com/")
    .setId("mylink"));
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setDetailsTemplateOverride((new DetailsTemplateOverride())
     .setDetailsItemInfos(new ArrayList<DetailsItemInfo>(){
      {
       add((new DetailsItemInfo())
        .setItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
         {
          add((new FieldReference()).setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']"));
         }
        }))));
       }
      }))
//... rest of class
  

1.199  //... rest of class building
  $locationUri = new Google_Service_Walletobjects_Uri();
  $locationUri->setUri("http://maps.google.com/");
  $locationUri->setDescription("Nearby Locations");
  $locationUri->setId("mylink");

  $linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
  $linksModuleData->setUris(array($locationUri));

  $detailItemFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $detailItemFieldReference->setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']");
  $detailItemFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $detailItemFieldSelector->setFields(array($detailItemFieldReference));

  $detailItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $detailItem->setFirstValue($detailItemFieldSelector);

  $detailsItemInfo = new Google_Service_Walletobjects_DetailsItemInfo();
  $detailsItemInfo->setItem($detailItem);

  $cardDetailsTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_DetailsTemplateOverride();
  $cardDetailsTemplateOverride->setDetailsItemInfos(array($detailsItemInfo));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setDetailsTemplateOverride($cardDetailsTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  $payload->setLinksModuleData($linksModuleData);
  //... rest of class
  

Mã tạo thẻ và vé có định dạng phần chi tiết sau:

Ví dụ về cơ chế ghi đè chi tiết.

Nếu một mục trống, mục đó sẽ không xuất hiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem phần Tài liệu tham khảo về trường.

Nếu bạn không ghi đè mẫu chi tiết, thì danh sách các trường tham chiếu mặc định theo thứ tự mặc định sẽ xuất hiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mẫu mặc định.

Mẫu danh sách

Liệt kê phần tử mẫu
 1. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .firstRowOption.fieldOption.fields[]
 2. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .secondRowOption.fields[]
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor

Mục mẫu danh sách được dùng để chọn trường sẽ hiển thị trong chế độ xem "Thẻ và vé" của ứng dụng Google Wallet. Thẻ và vé được biểu thị trong danh sách bằng biểu trưng, màu nền và 3 hàng.

Mã mẫu sau đây cho biết cách ghi đè mẫu danh sách của thẻ và vé để hiển thị trường ngày hết hạn của đối tượng thẻ và vé duy nhất ở hàng đầu tiên của mẫu danh sách:

Python


#... rest of class definition
  "classTemplateInfo": {
    "listTemplateOverride":{
      "firstRowOption": {
        "fieldOption":{
          "fields": [{
            "fieldPath": "object.validTimeInterval.end"
          }]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setListTemplateOverride((new ListTemplateOverride())
   .setFirstRowOption((new FirstRowOption())
    .setFieldOption((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
     {
      add((new FieldReference()).setFieldPath("object.validTimeInterval.end"));
     }
    }))))
//... rest of class
  

1.199

  //... rest of class
  $fieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $fieldReference->setFieldPath("object.validTimeInterval.end");

  $fieldOption = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $fieldOption->setFields(array($fieldReference));

  $firstRowOption = new Google_Service_Walletobjects_FirstRowOption();
  $firstRowOption->setFieldOption($fieldOption);

  $listTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_ListTemplateOverride();
  $listTemplateOverride->setFirstRowOption($firstRowOption);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setListTemplateOverride($listTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  //... rest of class
  

Mã này tạo thẻ và vé có hiển thị mẫu danh sách sau đây:

Ví dụ về cơ chế ghi đè danh sách.

Bạn có thể xác định ba hàng này bằng bộ chọn trường. Các trường sẽ hiển thị mà không có nhãn.

Nhãn

Tất cả các trường dữ liệu có cấu trúc đều có nhãn do Google cung cấp. Google chịu trách nhiệm cung cấp bản dịch cho từng nhãn này bằng tất cả ngôn ngữ được hỗ trợ.

Bạn có thể tuỳ chỉnh một số nhãn này bằng một trong các trường class.custom<name_of_the_field>Label. Khi tuỳ chỉnh một nhãn, bạn có trách nhiệm cung cấp bản dịch cho nhãn cụ thể đó bằng tất cả các ngôn ngữ mà bạn muốn hỗ trợ.

Tham chiếu trường

Thông tin tham chiếu trường được sử dụng trong nhiều phần của mẫu có dạng class.classTemplateInfo.*.fields[]. Tham chiếu trường chứa danh sách đường dẫn đến các trường dữ liệu có cấu trúc, trường mô-đun văn bản, trường mô-đun liên kết, trường mô-đun hình ảnh hoặc tin nhắn.

Không phải mọi loại đường dẫn đều được cho phép trong mọi tham chiếu trường. Ví dụ: một số tệp tham chiếu trường chỉ cho phép đường dẫn đến các trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc các trường mô-đun văn bản. Các trường có cấu trúc dựa trên văn bản là các trường dữ liệu có cấu trúc gồm loại chuỗi, chuỗi đã bản địa hoá, ngày hoặc tiền.

Danh sách này có thể được dùng để triển khai logic dự phòng. Tức là nếu đường dẫn đầu tiên trong danh sách phân giải thành một trường trống, thì đường dẫn tiếp theo sẽ được đánh giá. Logic dự phòng chủ yếu nhắm đến các trường dữ liệu có cấu trúc dựa trên văn bản hoặc các trường mô-đun văn bản. Đừng kết hợp nhiều loại trường trong cùng một danh sách. Hãy sử dụng logic dự phòng một cách thận trọng và chỉ trong những trường hợp cụ thể khi bạn dự kiến một mẫu các trường nhất quán tồn tại trong một số đối tượng nhưng không tồn tại trong những đối tượng khác. Trong hầu hết trường hợp, việc tạo các lớp riêng cho các trường hợp sử dụng riêng sẽ dễ dàng hơn.

Nếu tất cả đường dẫn trong danh sách tham chiếu trường đều phân giải thành các trường trống, thì mục sử dụng tham chiếu trường sẽ không xuất hiện. Nếu bạn muốn mục sử dụng tham chiếu trường luôn xuất hiện, hãy đảm bảo có ít nhất một đường dẫn không trống. Bạn nên đặt trường thành một ký tự đặc biệt, chẳng hạn như "-", để biểu thị giá trị rỗng, ngay cả khi một số trường cho phép các chuỗi chỉ có dấu cách.

Để tham chiếu một trường có trong danh sách, bạn có thể sử dụng chỉ mục của trường đó trong danh sách hoặc trong hầu hết trường hợp, bạn có thể dùng mã tham chiếu. Các mục trong danh sách có thể được tham chiếu theo mã nhận dạng có trường .id. Bạn nên sử dụng mã tham chiếu thay cho chỉ mục của trường trong danh sách (nếu có).

Sau đây là ví dụ về cách tham chiếu các trường có trong danh sách.

 • object.imageModulesData[0].id = my-first-id
 • object.imageModulesData[1].id = my-second-id
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[0].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[‘my-second-id’]
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[1].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[0]

Trong trường hợp này, mục đầu tiên trong phần thông tin chi tiết của luồng sẽ là hình ảnh thứ hai được khai báo trong đối tượng. Trong khi, mục thứ hai trong phần thông tin chi tiết của luồng là hình ảnh đầu tiên được khai báo trong đối tượng.

Mẫu mặc định

Android

Phần tử mẫu mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. ĐIỂM
  hoặc object.loyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. REWARDS
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  , object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 10. object.heroImage
  hoặc class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. TÊN THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountNameLabel
  hoặc class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MÃ THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountIdLabel
  hoặc class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. PHẦN THƯỞNG
  hoặc class.localizedRewardsTierLabel
  hoặc class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  hoặc class.rewardsTier
 18. PHẦN MỀM PHẦN THƯỞNG phụ
  hoặc class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  hoặc class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  hoặc class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Web

Phần tử mẫu mặc định
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 4. ĐIỂM
  hoặc object.loyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. REWARDS
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  hoặc object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.typeobject.barcode.value
  hoặc object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  , object.accountId
  hoặc object.barcode.value
 10. object.heroImage
  hoặc class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. TÊN THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountNameLabel
  hoặc class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MÃ THÀNH VIÊN
  hoặc class.localizedAccountIdLabel
  hoặc class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. PHẦN THƯỞNG
  hoặc class.localizedRewardsTierLabel
  hoặc class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  hoặc class.rewardsTier
 18. PHẦN MỀM PHẦN THƯỞNG phụ
  hoặc class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  hoặc class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  hoặc class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Đối với các trường mô-đun hình ảnh, chúng tôi hiển thị một và chỉ một trường mô-đun hình ảnh từ lớp và một và chỉ một trường mô-đun hình ảnh từ đối tượng. Nếu bạn cần nhiều trường mô-đun hình ảnh ở một trong hai cấp, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với các trường mô-đun văn bản, chúng tôi chỉ hiển thị tối đa 20 trường mô-đun văn bản của lớp và 20 trường mô-đun văn bản của đối tượng. Các trường hiển thị theo cùng thứ tự được xác định trong mảng. Nếu bạn cần nhiều hơn 20 trường mô-đun văn bản ở một trong hai cấp, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với các thông báo, chúng tôi chỉ hiển thị tối đa 20 thông báo từ lớp và 20 thông báo từ đối tượng. Chúng tôi không đảm bảo thứ tự của các thư. Nếu bạn cần nhiều hơn 20 thông báo ở một trong hai cấp hoặc cần đảm bảo cho một đơn đặt hàng bất kỳ, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Đối với trường mô-đun liên kết, không có giới hạn về số lượng URI bạn có thể xác định. URI được phát theo nhóm theo thứ tự sau cho mỗi cấp (lớp hoặc đối tượng):

 1. Tọa độ bản đồ
 2. Số điện thoại
 3. Địa chỉ email
 4. Các trang web

Đối với mỗi nhóm, URI hiển thị theo cùng thứ tự được xác định trong mảng. Nếu bạn cần một thứ tự khác, hãy ghi đè mẫu mặc định.

Phần tử mẫu danh sách mặc định
 1. class.localizedIssuerName
  hoặc class.issuerName
 2. class.localizedProgramName
  hoặc class.programName
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor