Các bước tích hợp

Các phần sau đây tóm tắt cách tích hợp thanh toán vòng lặp mở với Ví Google. Các hướng dẫn sẽ còn tuỳ thuộc vào việc bạn đã có hệ thống vòng lặp mở hay chưa.

Đối với hệ thống vòng lặp mở hiện có

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng các Điều kiện tiên quyết và thiết bị di động có thể hoàn tất giao dịch trên thiết bị thanh toán của phương tiện công cộng.
 2. Thực hiện cập nhật để hỗ trợ trải nghiệm người dùng nâng cao:
 3. Nhấn vào thiết bị di động trên thiết bị thanh toán PTO để kiểm tra hệ thống.
  • Xác minh giao dịch, trải nghiệm người dùng và thông báo.
 4. Đào tạo nhân viên thực địa và nhóm hỗ trợ khách hàng để chuẩn bị cho việc ra mắt.

Đối với các hệ thống vòng lặp mở mới

 1. Trong quá trình thiết lập thiết bị thanh toán phương tiện công cộng ban đầu, hãy đảm bảo những điều sau:
 2. Nhấn vào thiết bị di động trên thiết bị thanh toán PTO để kiểm tra hệ thống.
  • Xác minh giao dịch, trải nghiệm người dùng và thông báo.
 3. Đào tạo nhân viên thực địa và nhóm hỗ trợ khách hàng để chuẩn bị cho việc ra mắt.