הודעות ברשימות

במדריך הזה מוסבר איך משתמשים בשיטה list במשאב Message של Google Chat API כדי להציג רשימת הודעות מחלוקה לדפים שניתנות לסינון.

המשאב Message מייצג הודעות טקסט או כרטיס ב-Google Chat. אפשר create, get, update או delete הודעה ב-Google Chat API באמצעות קריאה לשיטות מתאימות. למידע נוסף על הודעות טקסט בכרטיסים, תוכלו לקרוא את הסקירה הכללית על הודעות ב-Google Chat.

דרישות מוקדמות

Python

 • Python 3.6 ואילך
 • הכלי pip לניהול חבילות
 • ספריות הלקוח העדכניות של Google ל-Python. כדי להתקין או לעדכן אותן, מריצים את הפקודה הבאה בממשק שורת הפקודה:

  pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
  
 • פרויקט ב-Google Cloud עם ממשק Google Chat API פעיל ומוגדר. במאמר איך יוצרים אפליקציה ל-Google Chat מוסבר איך עושים זאת.
 • הוגדרה הרשאה לאפליקציית Chat. כדי להציג הודעות בדף האפליקציה, צריך לבצע אימות משתמש עם היקף ההרשאה chat.messages.readonly או chat.messages.

הצגת רשימה של הודעות

כדי להציג רשימה של הודעות עם אימות משתמשים, צריך להעביר בבקשה את הפרטים הבאים:

 • צריך לציין את היקף ההרשאה chat.messages.readonly או chat.messages.
 • קוראים ל-method list במשאב Message.

בדוגמה הבאה מוצגות ההודעות במרחב ב-Chat שנשלחו אחרי 16 במרץ 2023:

Python

 1. בספריית העבודה, יוצרים קובץ בשם chat_messages_list.py.
 2. יש לכלול את הקוד הבא ב-chat_messages_list.py:

  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Define your app's authorization scopes.
  # When modifying these scopes, delete the file token.json, if it exists.
  SCOPES = ["https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly"]
  
  def main():
    '''
    Authenticates with Chat API via user credentials,
    then lists messages in a space sent after March 16, 2023.
    '''
  
    # Authenticate with Google Workspace
    # and get user authorization.
    flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
             'client_secrets.json', SCOPES)
    creds = flow.run_local_server()
  
    # Build a service endpoint for Chat API.
    chat = build('chat', 'v1', credentials=creds)
  
    # Use the service endpoint to call Chat API.
    result = chat.spaces().messages().list(
  
       # The space for which to list messages.
       parent = 'spaces/SPACE',
  
       # An optional filter that returns messages
       # created after March 16, 2023.
       filter = 'createTime > "2023-03-16T00:00:00-00:00"'
  
     ).execute()
  
    # Prints the list of messages.
    print(result)
  
  if __name__ == '__main__':
    main()
  
 3. בקוד, מחליפים את SPACE בשם של מרחב משותף, שאותו אפשר לקבל מה-method spaces.list ב-Chat API או מכתובת ה-URL של המרחב המשותף.

 4. בספריית העבודה, יוצרים ומריצים את הדוגמה:

  python3 chat_messages_list.py
  

ב-Google Chat API תוצג רשימת הודעות שנשלחו במרחב המשותף שצוין אחרי 16 במרץ 2023.