CommentThreads: list

Trả về danh sách chuỗi nhận xét khớp với các tham số yêu cầu API.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 1 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/commentThreads

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part chỉ định một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm một hoặc nhiều thuộc tính tài nguyên commentThread mà phản hồi API sẽ bao gồm.

Danh sách sau chứa các tên part mà bạn có thể đưa vào giá trị tham số:
 • id
 • replies
 • snippet
Bộ lọc (chỉ định chính xác một trong các tham số sau)
allThreadsRelatedToChannelId string
Tham số allThreadsRelatedToChannelId hướng dẫn API trả về tất cả các chuỗi nhận xét liên kết với kênh đã chỉ định.
id string
Tham số id chỉ định danh sách mã luồng nhận xét được phân tách bằng dấu phẩy cho các tài nguyên cần được truy xuất.
videoId string
Tham số videoId hướng dẫn API trả về các chuỗi nhận xét liên kết với mã video được chỉ định.
Thông số không bắt buộc
maxResults unsigned integer
Tham số maxResults chỉ định số lượng mục tối đa cần được trả về trong tập hợp kết quả.

Lưu ý: Tham số này không được hỗ trợ để sử dụng cùng với tham số id. Các giá trị được chấp nhận là từ 1 đến 100 (bao gồm cả hai giá trị này). Giá trị mặc định là 20.
moderationStatus string
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Đặt tham số này để giới hạn các chuỗi nhận xét được trả về ở một trạng thái kiểm duyệt cụ thể.

Lưu ý: Tham số này không được hỗ trợ để sử dụng cùng với tham số id. Giá trị mặc định là published.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • heldForReview – Truy xuất các chuỗi nhận xét đang chờ người kiểm duyệt xem xét. Chuỗi bình luận có thể được đưa vào phản hồi nếu bình luận cấp cao nhất hoặc ít nhất một trong các phản hồi của bình luận đó đang chờ xem xét.
 • likelySpam – Truy xuất chuỗi nhận xét bị phân loại là có thể là spam. Một chuỗi bình luận có thể được đưa vào phản hồi nếu bình luận cấp cao nhất hoặc ít nhất một trong các phản hồi của bình luận đó bị coi là bình luận rác.
 • published – Truy xuất các chuỗi bình luận đã đăng. Đây là giá trị mặc định. Một chuỗi bình luận có thể được đưa vào phản hồi nếu bình luận cấp cao nhất của chuỗi bình luận đã được xuất bản.
order string
Tham số order chỉ định thứ tự mà phản hồi API cần liệt kê các chuỗi nhận xét. Các giá trị hợp lệ là:
 • time - Chuỗi nhận xét được sắp xếp theo thời gian. Đây là hành vi mặc định.
 • relevance - Chuỗi nhận xét được sắp xếp theo mức độ liên quan.
Lưu ý: Tham số này không được hỗ trợ để sử dụng cùng với tham số id.
pageToken string
Tham số pageToken xác định một trang cụ thể trong nhóm kết quả sẽ được trả về. Trong một phản hồi API, thuộc tính nextPageToken xác định trang tiếp theo của kết quả có thể truy xuất được.

Lưu ý: Tham số này không được hỗ trợ để sử dụng cùng với tham số id.
searchTerms string
Tham số searchTerms hướng dẫn API giới hạn phản hồi của API để chỉ chứa các nhận xét có chứa cụm từ tìm kiếm đã chỉ định.

Lưu ý: Tham số này không được hỗ trợ để sử dụng cùng với tham số id.
textFormat string
Đặt giá trị của tham số này thành html hoặc plainText để hướng dẫn API trả về nhận xét của người dùng ở định dạng html hoặc văn bản thuần tuý. Giá trị mặc định là html.

Các giá trị được chấp nhận là:
 • html – Trả về nhận xét ở định dạng HTML. Đây là giá trị mặc định.
 • plainText – Trả về nhận xét ở định dạng văn bản thuần tuý.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu khi gọi phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
 "kind": "youtube#commentThreadListResponse",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "pageInfo": {
  "totalResults": integer,
  "resultsPerPage": integer
 },
 "items": [
  commentThread Resource
 ]
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#commentThreadListResponse.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
nextPageToken string
Mã thông báo có thể được dùng làm giá trị của tham số pageToken để truy xuất trang tiếp theo trong tập hợp kết quả.
pageInfo object
Đối tượng pageInfo đóng gói thông tin phân trang cho tập hợp kết quả.
pageInfo.totalResults integer
Tổng số kết quả trong nhóm kết quả.
pageInfo.resultsPerPage integer
Số lượng kết quả có trong phản hồi của API.
items[] list
Danh sách các chuỗi nhận xét phù hợp với tiêu chí yêu cầu.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tài liệu về thông báo lỗi.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
badRequest (400) operationNotSupported Bộ lọc id chỉ tương thích với nhận xét dựa trên Google+.
badRequest (400) processingFailure Máy chủ API không xử lý được yêu cầu. Mặc dù đây có thể là lỗi tạm thời, nhưng lỗi này thường cho biết rằng thông tin đầu vào của yêu cầu không hợp lệ. Kiểm tra cấu trúc của tài nguyên commentThread trong nội dung yêu cầu để đảm bảo rằng tài nguyên đó hợp lệ.
forbidden (403) commentsDisabled Video do thông số videoId xác định đã tắt tính năng bình luận.
forbidden (403) forbidden Không thể truy xuất một hoặc nhiều chuỗi nhận xét đã yêu cầu do không có đủ quyền. Yêu cầu có thể không được uỷ quyền đúng.
notFound (404) channelNotFound Không tìm thấy kênh mà thông số allThreadsRelatedToChannelId xác định.
notFound (404) commentThreadNotFound Không thể tìm thấy một hoặc nhiều chuỗi nhận xét đã chỉ định. Kiểm tra các giá trị tham số id của yêu cầu để đảm bảo rằng giá trị này chính xác.
notFound (404) videoNotFound Không tìm thấy video được xác định bằng thông số videoId.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.