Method: users.get

Truy xuất người dùng.

Yêu cầu HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
userKey

string

Xác định người dùng trong yêu cầu API. Giá trị có thể là địa chỉ email chính, địa chỉ email bí danh hoặc mã người dùng duy nhất.

Tham số truy vấn

Các tham số
customFieldMask

string

Danh sách tên giản đồ được phân tách bằng dấu phẩy. Tất cả các trường từ những lược đồ này đều được tìm nạp. Bạn chỉ nên đặt trường này khi projection=custom.

projection

enum (Projection)

Tập hợp con các trường cần tìm nạp cho người dùng này.

viewType

enum (ViewType)

Liệu có nên tìm nạp chế độ xem công khai chỉ dành cho quản trị viên hay trên toàn miền hay không. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Truy xuất người dùng với tư cách quản trị viên.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của User.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.

Dự đoán

Enum
BASIC Không bao gồm bất kỳ trường tùy chỉnh nào cho người dùng.
CUSTOM Bao gồm các trường tuỳ chỉnh từ giản đồ được yêu cầu trong customFieldMask.
FULL Bao gồm tất cả các trường liên kết với người dùng này.

Loại chế độ xem

Enum
admin_view Kết quả bao gồm cả trường chỉ dành cho quản trị viên và trường công khai cho người dùng.
domain_public Kết quả chỉ bao gồm các trường cho người dùng hiển thị công khai với người dùng khác trong miền.