REST Resource: users

Tài nguyên: Người dùng

API thư mục cho phép bạn tạo và quản lý người dùng, bí danh của người dùng cũng như ảnh hồ sơ của người dùng trên Google. Để biết thêm thông tin về các tác vụ phổ biến, hãy xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển tài khoản người dùngHướng dẫn dành cho nhà phát triển về bí danh người dùng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "id": string,
 "primaryEmail": string,
 "password": value,
 "hashFunction": string,
 "isAdmin": boolean,
 "isDelegatedAdmin": boolean,
 "agreedToTerms": boolean,
 "suspended": boolean,
 "changePasswordAtNextLogin": boolean,
 "ipWhitelisted": boolean,
 "name": {
  object (UserName)
 },
 "kind": string,
 "etag": string,
 "emails": value,
 "externalIds": value,
 "relations": value,
 "aliases": [
  string
 ],
 "isMailboxSetup": boolean,
 "customerId": string,
 "addresses": value,
 "organizations": value,
 "lastLoginTime": string,
 "phones": value,
 "suspensionReason": string,
 "thumbnailPhotoUrl": string,
 "languages": value,
 "posixAccounts": value,
 "creationTime": string,
 "nonEditableAliases": [
  string
 ],
 "sshPublicKeys": value,
 "notes": value,
 "websites": value,
 "locations": value,
 "includeInGlobalAddressList": boolean,
 "keywords": value,
 "deletionTime": string,
 "gender": value,
 "thumbnailPhotoEtag": string,
 "ims": value,
 "customSchemas": value,
 "isEnrolledIn2Sv": boolean,
 "isEnforcedIn2Sv": boolean,
 "archived": boolean,
 "orgUnitPath": string,
 "recoveryEmail": string,
 "recoveryPhone": string
}
Các trường
id

string

Mã nhận dạng duy nhất của người dùng. Người dùng id có thể được dùng làm userKey của URI yêu cầu người dùng.

primaryEmail

string

Địa chỉ email chính của người dùng. Thuộc tính này là bắt buộc trong yêu cầu tạo tài khoản người dùng. primaryEmail phải là duy nhất và không được là bí danh của người dùng khác.

password

value (Value format)

Lưu trữ mật khẩu của tài khoản người dùng. Giá trị mật khẩu của người dùng là bắt buộc khi tạo tài khoản người dùng. Không bắt buộc phải cung cấp thông tin này khi cập nhật người dùng và chỉ nên cung cấp thông tin này nếu người dùng cập nhật mật khẩu tài khoản của họ. Giá trị mật khẩu không bao giờ được trả về trong nội dung phản hồi của API.

Mật khẩu có thể chứa tổ hợp ký tự ASCII bất kỳ và phải dài từ 8 đến 100 ký tự.

Bạn nên gửi thông số password dưới dạng giá trị băm được mã hoá theo hệ thập lục phân và đặt hashFunction cho phù hợp. Nếu bạn chỉ định hashFunction, mật khẩu phải là khoá băm hợp lệ.

hashFunction

string

Lưu trữ định dạng hàm băm của thuộc tính password. Bạn được phép sử dụng các giá trị hashFunction sau:

 • MD5 – Chấp nhận các giá trị được mã hoá theo hệ thập lục phân đơn giản.
 • SHA-1 – Chấp nhận các giá trị được mã hoá theo hệ thập lục phân đơn giản.
 • crypt – Tuân thủ thư viện mật mã C. Hỗ trợ thuật toán băm DES, MD5 (tiền tố băm $1$), SHA-256 (tiền tố băm $5$) và thuật toán băm SHA-512 (tiền tố băm $6$).

Nếu vòng được chỉ định như một phần của tiền tố, thì số vòng đó phải từ 10.000 trở xuống.

isAdmin

boolean

Chỉ có đầu ra. Cho biết người dùng có đặc quyền của quản trị viên cấp cao. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thuộc tính isAdmin trong thao tác Đặt người dùng làm quản trị viên ( phương thức makeAdmin). Nếu được chỉnh sửa trong phương thức insert hoặc update, thì dịch vụ API sẽ bỏ qua nội dung chỉnh sửa đó.

isDelegatedAdmin

boolean

Chỉ có đầu ra. Cho biết người dùng có phải là quản trị viên được uỷ quyền hay không.
Quản trị viên được uỷ quyền được API hỗ trợ nhưng không thể tạo hoặc huỷ xoá người dùng hoặc đặt người dùng làm quản trị viên. Dịch vụ API sẽ bỏ qua những yêu cầu này.
Các vai trò và đặc quyền của quản trị viên được chỉ định bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

agreedToTerms

boolean

Chỉ có đầu ra. Tài sản này là true nếu người dùng đã hoàn tất quy trình đăng nhập ban đầu và chấp nhận thoả thuận về Điều khoản dịch vụ.

suspended

boolean

Cho biết người dùng có bị tạm ngưng hay không.

changePasswordAtNextLogin

boolean

Cho biết liệu người dùng có bị buộc phải thay đổi mật khẩu vào lần đăng nhập tiếp theo hay không. Chế độ cài đặt này không áp dụng khi người dùng đăng nhập qua một nhà cung cấp danh tính bên thứ ba.

ipWhitelisted

boolean

Nếu là true, địa chỉ IP của người dùng sẽ tuân theo cấu hình địa chỉ IP allowlist không dùng nữa.

name

object (UserName)

Lưu giữ họ và tên đã cho của người dùng cùng giá trị fullName chỉ có thể đọc. Số ký tự tối đa trong givenName và trong các giá trị familyName là 60. Ngoài ra, giá trị tên hỗ trợ ký tự unicode/UTF-8 và có thể chứa dấu cách, chữ cái (a-z), số (0-9), dấu gạch ngang (-), dấu gạch chéo lên (/) và dấu chấm (.). Để biết thêm thông tin về quy tắc sử dụng ký tự, hãy tham khảo trung tâm trợ giúp quản trị. Kích thước dữ liệu tối đa được phép đối với trường này là 1KB.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Loại tài nguyên API. Đối với tài nguyên Người dùng, giá trị là admin#directory#user.

etag

string

Chỉ có đầu ra. ETag của tài nguyên.

emails

value (Value format)

Danh sách địa chỉ email của người dùng. Kích thước dữ liệu tối đa cho phép là 10 KB.

Trường

emails[].address

string

Địa chỉ email của người dùng. Đồng thời đóng vai trò là mã email. Giá trị này có thể là địa chỉ email chính của người dùng hoặc bí danh.

emails[].customType

string

Nếu địa chỉ email typecustom, thuộc tính này chứa giá trị tuỳ chỉnh và bạn phải thiết lập thuộc tính này.

emails[].primary

boolean

Cho biết đây có phải là email chính của người dùng hay không. Chỉ có thể đánh dấu một mục nhập là chính.

emails[].type

string

Loại tài khoản email. Nếu đặt là custom, thì bạn cũng phải thiết lập customType.

Các giá trị được chấp nhận: custom, home, other, work.

externalIds

value (Value format)

Danh sách các mã nhận dạng bên ngoài của người dùng, chẳng hạn như mã nhân viên hoặc mã mạng. Kích thước dữ liệu tối đa cho phép là 2KB.

Trường

externalIds[].customType

string

Nếu mã nhận dạng bên ngoài typecustom, thuộc tính này sẽ chứa giá trị tuỳ chỉnh và bạn phải đặt giá trị cho thuộc tính này.

externalIds[].type

string

Loại mã nhận dạng bên ngoài. Nếu đặt là custom, thì bạn cũng phải thiết lập customType.

Các giá trị được chấp nhận: account, custom, customer, login_id, network, organization.

externalIds[].value

string

Giá trị của mã nhận dạng bên ngoài.

relations

value (Value format)

Danh sách mối quan hệ của người dùng với những người dùng khác. Kích thước dữ liệu tối đa được phép của trường này là 2 KB. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Quản lý tài khoản người dùng.

Trường

relations[].customType

string

Nếu mối quan hệ typecustom, thuộc tính này chứa giá trị tuỳ chỉnh và phải được đặt.

relations[].type

string

Loại mối quan hệ. Nếu đặt là custom, thì bạn cũng phải đặt customType.

Các giá trị được chấp nhận:
 • admin_assistant
 • assistant
 • brother
 • child
 • custom
 • domestic_partner
 • dotted_line_manager
 • exec_assistant
 • father
 • friend
 • manager
 • mother
 • parent
 • partner
 • referred_by
 • relative
 • sister
 • spouse

relations[].value

string

Địa chỉ email của người có liên quan đến người dùng.

aliases[]

string

Chỉ có đầu ra. Danh sách địa chỉ email đại diện của người dùng.

isMailboxSetup

boolean

Chỉ có đầu ra. Cho biết liệu hộp thư Google của người dùng đã được tạo hay chưa. Tài sản này chỉ áp dụng nếu người dùng đã được cấp giấy phép của Gmail.

customerId

string

Chỉ có đầu ra. Mã khách hàng để truy xuất tất cả người dùng tài khoản.
Bạn có thể sử dụng bí danh my_customer để đại diện cho customerId của tài khoản.
Là quản trị viên của đại lý, bạn có thể sử dụng customerId của tài khoản khách hàng được bán lại. Để nhận customerId, hãy sử dụng miền chính của tài khoản trong tham số domain của yêu cầu users.list.

addresses

value (Value format)

Danh sách địa chỉ của người dùng. Kích thước dữ liệu tối đa cho phép là 10 KB.

Trường

addresses[].country

string

Quốc gia.

addresses[].countryCode

string

Mã quốc gia. Sử dụng tiêu chuẩn ISO 3166-1.

addresses[].customType

string

Nếu địa chỉ typecustom, thuộc tính này chứa giá trị tuỳ chỉnh và bạn phải đặt thuộc tính này.

addresses[].extendedAddress

string

Đối với các địa chỉ mở rộng, chẳng hạn như địa chỉ có bao gồm cả một vùng phụ.

addresses[].formatted

string

Địa chỉ bưu chính đầy đủ và không có cấu trúc. Thông tin này không được đồng bộ hoá với các trường địa chỉ có cấu trúc. Bao gồm các thuộc tính sau: địa chỉ đường phố, hộp thư bưu điện, thành phố, tiểu bang/tỉnh, ZIP/mã bưu chính, quốc gia/khu vực.

addresses[].locality

string

Thị trấn hoặc thành phố trong địa chỉ.

addresses[].poBox

string

Hộp thư bưu điện, nếu có.

addresses[].postalCode

string

Mã ZIP hoặc mã bưu chính, nếu có.

addresses[].primary

boolean

Nếu đây là địa chỉ chính của người dùng. Danh sách địa chỉ chỉ có thể chứa một địa chỉ chính.

addresses[].region

string

Tỉnh hoặc tiểu bang viết tắt.

addresses[].sourceIsStructured

boolean

Cho biết liệu địa chỉ do người dùng cung cấp đã được định dạng hay chưa. Hiện chưa hỗ trợ địa chỉ đã định dạng.

addresses[].streetAddress

string

Địa chỉ đường phố, chẳng hạn như 1600 Amphitheatre Parkway. Bỏ qua khoảng trắng trong chuỗi; tuy nhiên, các dòng mới rất quan trọng.

addresses[].type

string

Loại địa chỉ. Nếu đặt là custom, thì bạn cũng phải thiết lập customType.

Các giá trị được chấp nhận: custom, home, other, work.

organizations

value (Value format)

Danh sách các tổ chức mà người dùng là thành viên. Kích thước dữ liệu tối đa cho phép là 10 KB.

Trường

organizations[].costCenter

string

Trung tâm chi phí của tổ chức của người dùng.

organizations[].customType

string

Nếu giá trị của loại là tuỳ chỉnh, thuộc tính này chứa loại tuỳ chỉnh.

organizations[].department

string

Chỉ định phòng ban trong tổ chức, chẳng hạn như sales hoặc engineering.

organizations[].description

string

Nội dung mô tả về tổ chức.

organizations[].domain

string

Miền của tổ chức.

organizations[].fullTimeEquivalent

integer

Phần trăm tương đương toàn thời gian trong tổ chức (100.000 = 100%).

organizations[].location

string

Vị trí thực tế của tổ chức. Địa chỉ này không cần phải là địa chỉ đủ điều kiện.

organizations[].name

string

Tên của tổ chức.

organizations[].primary

boolean

Cho biết đây có phải là tổ chức chính của người dùng hay không. Một người dùng chỉ có thể có một tổ chức chính.

organizations[].symbol

string

Biểu tượng chuỗi văn bản của tổ chức. Ví dụ: biểu tượng văn bản cho Google là GOOG.

organizations[].title

string

Chức danh của người dùng trong tổ chức. Ví dụ: member hoặc engineer.

organizations[].type

string

Loại tổ chức.

Các giá trị có thể chấp nhận: domain_only, school, unknown, work.

lastLoginTime

string

Chỉ có đầu ra. Lần gần đây nhất người dùng đăng nhập vào tài khoản của người dùng. Giá trị này ở định dạng ngày và giờ ISO 8601. Thời gian là ngày đầy đủ cùng với giờ, phút và giây theo biểu mẫu YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. Ví dụ: 2010-04-05T17:30:04+01:00.

phones

value (Value format)

Danh sách số điện thoại của người dùng. Kích thước dữ liệu tối đa cho phép là 1KB.

Trường

phones[].customType

string

Nếu số điện thoại typecustom, thuộc tính này chứa giá trị tuỳ chỉnh và bạn phải đặt thuộc tính này.

phones[].primary

boolean

Nếu true, đây sẽ là số điện thoại chính của người dùng. Một người dùng chỉ được có một số điện thoại chính.

phones[].type

string

Loại số điện thoại. Nếu đặt thành custom, bạn cũng phải thiết lập customType.

Các giá trị có thể chấp nhận: assistant, callback, car, company_main, custom, grand_central, home, home_fax, isdn, main, mobile, other, other_fax, pager, radio, telex, tty_tdd, work, work_mobile, work_mobile.work_faxwork_pager

phones[].value

string

Số điện thoại mà con người có thể đọc được. Mã này có thể ở bất kỳ định dạng số điện thoại nào.

suspensionReason

string

Chỉ có đầu ra. Có lý do khiến tài khoản người dùng bị quản trị viên hoặc Google tạm ngưng tại thời điểm tạm ngưng. Thuộc tính này chỉ được trả về nếu thuộc tính suspendedtrue.

thumbnailPhotoUrl

string

Chỉ có đầu ra. URL ảnh hồ sơ của người dùng. URL đó có thể là tạm thời hoặc riêng tư.

languages

value (Value format)

Danh sách ngôn ngữ của người dùng. Kích thước dữ liệu tối đa cho phép là 1KB.

Trường

languages[].customLanguage

string

Ngôn ngữ khác. Người dùng có thể cung cấp tên ngôn ngữ của riêng mình nếu không có mã ngôn ngữ tương ứng theo tiêu chuẩn ISO 639. Nếu đặt giá trị này, thì bạn không thể đặt languageCode.

languages[].languageCode

string

Chuỗi đại diện ISO 639 của một ngôn ngữ. Xem Mã ngôn ngữ để biết danh sách mã được hỗ trợ. Mã ngôn ngữ hợp lệ nằm ngoài nhóm được hỗ trợ sẽ được API chấp nhận nhưng có thể dẫn đến hành vi không mong muốn. Các giá trị không hợp lệ gây ra SchemaException. Nếu đặt giá trị này, thì bạn không thể đặt customLanguage.

languages[].preference

string

Không bắt buộc. Nếu có, kiểm soát việc languageCode được chỉ định có phải là ngôn ngữ ưu tiên của người dùng hay không. Nếu đã đặt customLanguage thì bạn không thể đặt giá trị này. Giá trị được cho phép là preferrednot_preferred.

posixAccounts

value (Value format)

Danh sách thông tin tài khoản POSIX của người dùng.

Trường

posixAccounts[].accountId

string

Giá trị nhận dạng trường của tài khoản POSIX.

posixAccounts[].gecos

string

GEcos (thông tin người dùng) cho tài khoản này.

posixAccounts[].gid

unsigned long

Mã nhóm mặc định.

posixAccounts[].homeDirectory

string

Đường dẫn đến thư mục gốc của tài khoản này.

posixAccounts[].operatingSystemType

string

Loại hệ điều hành cho tài khoản này.

Các giá trị có thể chấp nhận: linux, unspecified, windows.

posixAccounts[].primary

boolean

Nếu đây là tài khoản chính của người dùng trong SystemId.

posixAccounts[].shell

string

Đường dẫn đến shell đăng nhập cho tài khoản này.

posixAccounts[].systemId

string

Giá trị nhận dạng hệ thống áp dụng Tên người dùng hoặc Mã nhận dạng cho tài khoản.

posixAccounts[].uid

unsigned long

Mã nhận dạng người dùng tuân thủ POSIX.

posixAccounts[].username

string

Tên người dùng của tài khoản.

creationTime

string

Chỉ có đầu ra. Thời điểm tạo tài khoản của người dùng. Giá trị này ở định dạng ngày và giờ ISO 8601. Thời gian là ngày đầy đủ cùng với giờ, phút và giây theo biểu mẫu YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. Ví dụ: 2010-04-05T17:30:04+01:00.

nonEditableAliases[]

string

Chỉ có đầu ra. Danh sách địa chỉ email bí danh không thể chỉnh sửa của người dùng. Các miền này thường nằm ngoài miền chính hoặc miền phụ của tài khoản.

sshPublicKeys

value (Value format)

Danh sách khoá công khai SSH.

Trường

sshPublicKeys[].expirationTimeUsec

long

Thời gian hết hạn tính bằng micrô giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống.

sshPublicKeys[].fingerprint

string

Vân tay số SHA-256 của khoá công khai SSH. (Chỉ đọc)

sshPublicKeys[].key

string

Khoá công khai SSH.

notes

value (Value format)

Ghi chú cho người dùng dưới dạng đối tượng được lồng.

Trường

notes.contentType

string

Loại nội dung ghi chú, văn bản thuần tuý hoặc HTML. Mặc định là văn bản thuần tuý.

Các giá trị có thể chấp nhận: text_plain, text_html.

notes.value

string

Nội dung ghi chú.

websites

value (Value format)

Danh sách trang web của người dùng.

Trường

websites[].customType

string

Nếu trang web typecustom, thuộc tính này chứa giá trị tuỳ chỉnh và bạn phải đặt thuộc tính này.

websites[].primary

boolean

Nếu true, đây sẽ là trang web chính của người dùng.

websites[].type

string

Loại hoặc mục đích của trang web. Ví dụ: một trang web có thể được gắn nhãn là home hoặc blog. Ngoài ra, một mục nhập có thể thuộc loại custom. Nếu đặt thành custom, bạn cũng phải thiết lập customType.

Các giá trị có thể chấp nhận: app_install_page, blog, custom, ftp, home, home_page, other, profile, reservations, resume, work.

websites[].value

string

URL của trang web.

locations

value (Value format)

Danh sách vị trí của người dùng. Kích thước dữ liệu tối đa cho phép là 10 KB.

Trường

locations[].area

string

Vị trí văn bản. Thuộc tính này hữu ích nhất cho mục đích hiển thị nhằm mô tả ngắn gọn vị trí. Ví dụ: Mountain View, CA hoặc Near Seattle.

locations[].buildingId

string

Mã nhận dạng toà nhà.

locations[].customType

string

Nếu vị trí typecustom, thuộc tính này chứa giá trị tuỳ chỉnh và bạn phải đặt thuộc tính này.

locations[].deskCode

string

Mã văn bản cụ thể nhất của từng vị trí không gian làm việc.

locations[].floorName

string

Tên/số tầng.

locations[].floorSection

string

Phần tầng. Vị trí cụ thể hơn trong tầng. Ví dụ: nếu một giá sàn được chia thành các phần A, BC, thì trường này sẽ xác định một trong các giá trị đó.

locations[].type

string

Loại vị trí. Nếu đặt là custom, thì bạn cũng phải thiết lập customType.

Các giá trị được chấp nhận: custom, default, desk.

includeInGlobalAddressList

boolean

Cho biết liệu hồ sơ của người dùng có xuất hiện trong danh sách địa chỉ chung trên Google Workspace hay không khi tính năng chia sẻ người liên hệ được bật cho miền. Để biết thêm thông tin về cách loại trừ hồ sơ người dùng, hãy xem trung tâm trợ giúp quản trị.

keywords

value (Value format)

Danh sách từ khoá của người dùng. Kích thước dữ liệu tối đa cho phép là 1KB.

Trường

keywords[].customType

string

Nếu từ khoá typecustom, thuộc tính này chứa giá trị tuỳ chỉnh và bạn phải đặt thuộc tính này.

keywords[].type

string

Mỗi mục nhập có thể có một loại cho biết loại tiêu chuẩn của mục nhập đó.

Ví dụ: từ khoá có thể thuộc loại occupation hoặc outlook. Ngoài loại chuẩn, mục nhập có thể có loại custom và có thể đặt tên cho mục đó. Nếu đặt là custom, thì bạn cũng phải thiết lập customType.

Các giá trị được chấp nhận: custom, mission, occupation, outlook.

keywords[].value

string

Từ khoá.

deletionTime

string

Chỉ có đầu ra. Thời gian tài khoản của người dùng bị xoá. Giá trị này ở định dạng ngày và giờ ISO 8601. Thời gian là ngày đầy đủ cùng với giờ, phút và giây theo biểu mẫu YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. Ví dụ: 2010-04-05T17:30:04+01:00.

gender

value (Value format)

Một đối tượng lồng ghép có chứa giới tính của người dùng. Kích thước dữ liệu tối đa được phép đối với trường này là 1KB.

Trường

gender.addressMeAs

string

Chuỗi ký tự mà con người đọc được, chứa cách dùng để chỉ chủ sở hữu hồ sơ, ví dụ: "người đó" hoặc "họ/họ".

gender.customGender

string

Tên của giới tính tùy chỉnh.

gender.type

string

Loại giới tính.

Các giá trị có thể chấp nhận:
 • female
 • male
 • other
 • unknown

thumbnailPhotoEtag

string

Chỉ có đầu ra. ETag ảnh của người dùng (Chỉ đọc)

ims

value (Value format)

Tài khoản Instant Messenger (IM) của người dùng. Một tài khoản người dùng có thể có nhiều thuộc tính ims, nhưng chỉ một trong số các thuộc tính ims này có thể là địa chỉ liên hệ chính trên IM.

Trường

ims[].customProtocol

string

Nếu giá trị giao thức là custom_protocol, thuộc tính này sẽ chứa chuỗi của giao thức tuỳ chỉnh.

ims[].customType

string

Nếu type IM là custom, thuộc tính này chứa giá trị tuỳ chỉnh và phải được đặt.

ims[].im

string

Mã mạng nhắn tin nhanh của người dùng.

ims[].primary

boolean

Nếu đây là IM chính của người dùng. Chỉ một mục nhập trong danh sách IM có thể có giá trị là true.

ims[].protocol

string

Giao thức IM xác định mạng IM. Giá trị này có thể là một mạng tuỳ chỉnh hoặc mạng chuẩn.

Các giá trị có thể chấp nhận:
 • aim: Giao thức Trình gửi tin nhắn nhanh AOL
 • custom_protocol: Giao thức mạng nhắn tin nhanh tuỳ chỉnh
 • gtalk: Giao thức của Google Talk
 • icq: Giao thức ICQ
 • jabber: Giao thức Jabber
 • msn: Giao thức MSN Messenger
 • net_meeting: Giao thức cuộc họp thực
 • qq: Giao thức QQ
 • skype: Giao thức Skype
 • yahoo: Giao thức Yahoo Messenger

ims[].type

string

Loại tài khoản nhắn tin nhanh. Nếu đặt là custom, thì bạn cũng phải thiết lập customType.

Các giá trị được chấp nhận: custom, home, other, work.

customSchemas

value (Value format)

Trường tuỳ chỉnh của người dùng. Khoá là schemaName và giá trị của khoá này là 'fieldName': 'field_value'.

 • customSchemas.(key) là đối tượng lồng ghép.
 • customSchemas.(key).(key) có thể là giá trị bất kỳ.
isEnrolledIn2Sv

boolean

Chỉ có đầu ra. Đã đăng ký xác minh 2 bước (Chỉ đọc)

isEnforcedIn2Sv

boolean

Chỉ có đầu ra. Có thực thi xác minh 2 bước không (Chỉ đọc)

archived

boolean

Cho biết người dùng có được lưu trữ hay không.

orgUnitPath

string

Đường dẫn đầy đủ của tổ chức mẹ được liên kết với người dùng. Nếu tổ chức mẹ là cấp cao nhất, thì tổ chức đó được thể hiện dưới dạng dấu gạch chéo lên (/).

recoveryEmail

string

Email khôi phục của người dùng.

recoveryPhone

string

Số điện thoại khôi phục của người dùng. Số điện thoại phải ở định dạng E.164, bắt đầu bằng dấu cộng (+). Ví dụ: +16506661212.

UserName

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "fullName": string,
 "familyName": string,
 "givenName": string,
 "displayName": string
}
Các trường
fullName

string

Họ và tên của người dùng được tạo bằng cách nối các giá trị họ và tên.

familyName

string

Họ của người dùng. Bắt buộc khi tạo tài khoản người dùng.

givenName

string

Tên của người dùng. Bắt buộc khi tạo tài khoản người dùng.

displayName

string

Tên hiển thị của người dùng. Giới hạn: 256 ký tự.

Phương thức

delete

Xoá người dùng.

get

Truy xuất người dùng.

insert

Tạo người dùng.

list

Truy xuất danh sách được phân trang gồm những người dùng đã bị xoá hoặc tất cả người dùng trong một miền.

makeAdmin

Đặt người dùng làm quản trị viên cấp cao.

patch

Cập nhật người dùng bằng cách sử dụng ngữ nghĩa bản vá.

signOut

Đăng xuất người dùng khỏi tất cả các phiên trên web và thiết bị, đồng thời đặt lại cookie đăng nhập của họ.

undelete

Khôi phục người dùng đã bị xoá.

update

Cập nhật người dùng.

watch

Theo dõi các thay đổi trong danh sách người dùng.