REST Resource: edits.bundles

ทรัพยากร: กลุ่ม

ข้อมูลเกี่ยวกับ App Bundle ทรัพยากรสําหรับ BundlesService

การแสดง JSON
{
  "versionCode": integer,
  "sha1": string,
  "sha256": string
}
ช่อง
versionCode

integer

รหัสเวอร์ชันของ Android App Bundle ตามที่ระบุไว้ในไฟล์ Manifest ของ APK ของโมดูล Android App Bundle&#39

sha1

string

แฮช sha1 ของเพย์โหลดการอัปโหลด ซึ่งเข้ารหัสเป็นสตริงฐานสิบหกและตรงกับเอาต์พุตของคําสั่ง sha1sum

sha256

string

แฮช sha256 ของเพย์โหลดการอัปโหลด ซึ่งเข้ารหัสเป็นสตริงฐาน 16 และตรงกับเอาต์พุตของคําสั่ง sha256sum

เมธอด

list

แสดงรายการ Android App Bundle ปัจจุบันทั้งหมดของแอปและแก้ไข

upload

อัปโหลด Android App Bundle ใหม่ไปยังการแก้ไขนี้