Calendars: get

Trả về siêu dữ liệu cho một lịch. Thử ngay hoặc xem ví dụ.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
calendarId string Giá trị nhận dạng lịch. Để truy xuất mã lịch, hãy gọi phương thức calendarList.list. Nếu bạn muốn truy cập lịch chính của người dùng hiện đang đăng nhập, hãy sử dụng từ khóa "primary".

Ủy quyền

Yêu cầu này yêu cầu uỷ quyền có ít nhất một trong các phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Lịch trong nội dung phản hồi.

Ví dụ

Lưu ý: Các đoạn mã mẫu của phương thức này không phải là ví dụ cho mọi ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ (xem trang thông tin về các thư viện dùng cho ứng dụng để biết danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ).

Java

Sử dụng thư viện ứng dụng Java.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
    .setApplicationName("applicationName").build();

// Retrieve the calendar
com.google.api.services.calendar.model.Calendar calendar =
    service.calendars().get('primary').execute();

System.out.println(calendar.getSummary());

Python

Sử dụng thư viện ứng dụng Python.

calendar = service.calendars().get(calendarId='primary').execute()

print calendar['summary']

PHP

Sử dụng thư viện ứng dụngPHP.

$calendar = $service->calendars->get('primary');

echo $calendar->getSummary();

Ruby

Sử dụng thư viện ứng dụng Ruby.

result = client.get_calendar('primary')
print result.summary

Hãy dùng thử!

Hãy dùng API Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.