Method: spaces.messages.attachments.get

Lấy siêu dữ liệu của tệp đính kèm tin nhắn. Dữ liệu đính kèm được tìm nạp bằng API nội dung đa phương tiện. Yêu cầu xác thực tài khoản dịch vụ.

Yêu cầu HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên của tệp đính kèm, có dạng "spaces/*/messages/*/attachments/*".

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Attachment.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.