Method: spaces.messages.reactions.delete

Xoá một phản ứng đối với một tin nhắn. Yêu cầu xác thực người dùng và phạm vi chat.messages hoặc chat.messages.reactions.

Yêu cầu HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/reactions/*}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
name

string

Bắt buộc. Tên của phản ứng cần xoá.

Định dạng: dấu cách/{space}/thông báo/{message}/phản ứng/{reaction}

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.