REST Resource: spaces.messages.reactions

Tài nguyên: Phản ứng

Một phản ứng với một tin nhắn.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "user": {
    object (User)
  },
  "emoji": {
    object (Emoji)
  }
}
Các trường
name

string

Tên tài nguyên của phản ứng.

Định dạng: dấu cách/{space}/message/{message}/reactions/{reaction}

user

object (User)

Chỉ đầu ra. Người dùng đã tạo ra phản ứng.

emoji

object (Emoji)

Biểu tượng cảm xúc được dùng trong biểu tượng cảm xúc.

Phương pháp

create

Tạo một phản ứng rồi thêm vào một tin nhắn.

delete

Xóa phản ứng với một tin nhắn.

list

Liệt kê phản ứng đối với một thư.