Method: spaces.create

Tạo một không gian có tên. Không gian được nhóm theo chủ đề hoặc có quyền truy cập của khách không được hỗ trợ. Yêu cầu xác thực người dùng và phạm vi chat.spaces.create.

Yêu cầu HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/spaces

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
requestId

string

Không bắt buộc. Giá trị nhận dạng duy nhất của yêu cầu này. Bạn nên sử dụng UUID ngẫu nhiên. Yêu cầu này chỉ là quan trọng nếu requestId được cung cấp. Việc chỉ định giá trị hiện có cho requestId từ cùng một ứng dụng nhắn tin với một người dùng đã xác thực khác sẽ trả về lỗi.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Space.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản mới tạo của Space.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.