Người dùng của bạn có đang sử dụng Lớp học với Google Meet không? Hãy tham khảo bài viết hướng dẫn nhanh về Apps Script để biết cách điểm danh học viên trong các khóa học của Google Meet.

REST Resource: invitations

Tài nguyên: Lời mời

Lời mời tham gia khóa học.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "id": string,
  "userId": string,
  "courseId": string,
  "role": enum (CourseRole)
}
Trường
id

string

Giá trị nhận dạng do Lớp học chỉ định.

Chỉ có thể đọc.

userId

string

Giá trị nhận dạng của người dùng được mời.

Khi được chỉ định làm thông số của yêu cầu, bạn có thể đặt giá trị nhận dạng này thành một trong các giá trị sau:

  • giá trị nhận dạng bằng số cho người dùng
  • địa chỉ email của người dùng
  • chuỗi ký tự "me", cho biết người dùng yêu cầu
courseId

string

Giá trị nhận dạng của khóa học để mời người dùng.

role

enum (CourseRole)

Vai trò để mời người dùng có. Không được COURSE_ROLE_UNSPECIFIED.

Khóa_ra

Các vai trò có thể có mà người dùng có thể được mời.

Enum
COURSE_ROLE_UNSPECIFIED Không có vai trò trong khóa học.
STUDENT Học viên trong khóa học.
TEACHER Giáo viên của khóa học.
OWNER Chủ sở hữu của khóa học.

Phương pháp

accept

Chấp nhận lời mời, xóa lời mời và thêm người dùng được mời vào giáo viên hoặc học viên (khi thích hợp) của khóa học đã chỉ định.

create

Tạo lời mời.

delete

Xóa lời mời.

get

Trả về lời mời.

list

Trả về danh sách các lời mời mà người dùng yêu cầu được phép xem, chỉ bao gồm những lời mời phù hợp với yêu cầu danh sách.