Triển khai tính năng hỗ trợ bộ nhớ dùng chung

Bộ nhớ dùng chung tuân theo các mô hình tổ chức, chia sẻ và quyền sở hữu khác nhau trên Drive của tôi. Nếu ứng dụng của bạn định tạo và quản lý tệp trên bộ nhớ dùng chung, bạn phải triển khai tính năng hỗ trợ bộ nhớ dùng chung trong ứng dụng. Độ phức tạp của việc triển khai phụ thuộc vào chức năng của ứng dụng.

Để bắt đầu, bạn cần đưa tham số truy vấn supportsAllDrives=true vào yêu cầu khi ứng dụng thực hiện các thao tác được liệt kê dưới đây:

API Drive phiên bản 3

 • files.get
 • files.list
 • files.create
 • files.update
 • files.copy
 • files.delete
 • changes.list
 • changes.getStartPageToken
 • permissions.list
 • permissions.get
 • permissions.create
 • permissions.update
 • permissions.delete

API Drive phiên bản 2

 • files.get
 • files.list
 • files.insert
 • files.update
 • files.patch
 • files.copy
 • files.trash
 • files.untrash
 • files.delete
 • files.touch
 • children.insert
 • parents.insert
 • changes.list
 • changes.getStartPageToken
 • changes.get
 • permissions.list
 • permissions.get
 • permissions.insert
 • permissions.update
 • permissions.patch
 • permissions.delete

Tham số supportsAllDrives=true thông báo cho Google Drive biết rằng ứng dụng của bạn được thiết kế để xử lý các tệp trên bộ nhớ dùng chung.

Những ứng dụng đọc hoặc sửa đổi quyền, theo dõi các thay đổi hoặc cần tìm kiếm trên nhiều tệp sao sẽ yêu cầu thêm chức năng của bộ nhớ dùng chung. Phần còn lại của tài liệu này nêu bật những thay đổi bổ sung cần thiết để thực hiện những tác vụ này.

Tìm kiếm nội dung trên bộ nhớ dùng chung

Sử dụng phương thức files.list để tìm kiếm bộ nhớ dùng chung. Phần này đề cập đến các trường dành riêng cho bộ nhớ dùng chung trong phương thức files.list. Để tìm bộ nhớ dùng chung, hãy tham khảo phần Tìm tệp và thư mục.

Phương thức files.list chứa các trường và chế độ truy vấn dành riêng cho bộ nhớ dùng chung sau đây:

 • driveId – Mã bộ nhớ dùng chung cần tìm kiếm.
 • includeItemsFromAllDrives – Liệu có nên đưa các mục trong bộ nhớ dùng chung vào kết quả hay không. Nếu không có giá trị hoặc được đặt thành false, thì các mục trong bộ nhớ dùng chung sẽ không được trả về.

 • corpora – Thân các mục (tệp/tài liệu) mà truy vấn áp dụng. Các phần tử được hỗ trợ là user, domain, driveallDrives. Hãy ưu tiên user hoặc drive thay vì allDrives để tăng tính hiệu quả.

 • supportsAllDrives – Ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung hay không. Nếu giá trị là false, thì các mục trong bộ nhớ dùng chung sẽ không được đưa vào phản hồi.

Các chế độ truy vấn sau đây chỉ dành riêng cho bộ nhớ dùng chung:

includeItemsFromAllDrives corpora Mô tả truy vấn
true user Truy vấn các tệp mà người dùng đã truy cập, bao gồm cả bộ nhớ dùng chung và các tệp trong thư mục Drive của tôi.
true drive Truy vấn tất cả các mục trong bộ nhớ dùng chung đã chỉ định. Bạn phải chỉ định mã ổ đĩa trong yêu cầu.
true allDrives Truy vấn các tệp mà người dùng đã truy cập và tất cả bộ nhớ dùng chung mà người dùng là thành viên. Lưu ý rằng phản hồi có thể bao gồm incompleteSearch : true, cho biết rằng một số tập sao lục không được tìm kiếm cho yêu cầu này.
true domain Truy vấn các tệp được chia sẻ với miền, bao gồm cả bộ nhớ dùng chung và các tệp trong thư mục Drive của tôi.

Theo dõi nội dung thay đổi trên bộ nhớ dùng chung

Sử dụng phương thức changes.list để theo dõi nội dung thay đổi trên bộ nhớ dùng chung. Phần này đề cập đến các trường dành riêng cho bộ nhớ dùng chung trong phương thức changes.list. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Theo dõi các thay đổi đối với người dùng và bộ nhớ dùng chung. Phương thức changes.list chứa các trường và chế độ truy vấn dành riêng cho bộ nhớ dùng chung sau đây:

 • driveId — Bộ nhớ dùng chung mà các thay đổi được trả về. Nếu được chỉ định, mã thay đổi sẽ đề cập đến các thay đổi trong bộ nhớ dùng chung, chứ không phải các thay đổi đối với các tệp mà người dùng nhìn thấy. Để tham chiếu đến một thay đổi cụ thể của bộ nhớ dùng chung, cả mã bộ nhớ dùng chung và mã thay đổi đều phải được dùng làm giá trị nhận dạng.
 • supportsAllDrives – Liệu ứng dụng yêu cầu có hỗ trợ bộ nhớ dùng chung hay không. Nếu giá trị là false, thì các mục trong bộ nhớ dùng chung, bao gồm cả bộ nhớ dùng chung và các tệp trong bộ nhớ dùng chung, sẽ không được trả về.
 • includeItemsFromAllDrives – Liệu các tệp hoặc thay đổi trong bộ nhớ dùng chung có được đưa vào danh sách thay đổi hay không.

Các chế độ truy vấn sau đây chỉ dành riêng cho bộ nhớ dùng chung:

includeItemsFromAllDrives driveId Mô tả truy vấn
true Không Những thay đổi này phản ánh những thay đổi đối với những tệp bên trong hoặc bên ngoài bộ nhớ dùng chung mà người dùng đã truy cập, cũng như những thay đổi đối với những bộ nhớ dùng chung mà người dùng là thành viên.
true Những thay đổi này phản ánh những thay đổi đối với bộ nhớ dùng chung cụ thể đã được chỉ định và các mục trong bộ nhớ dùng chung đó.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hành vi của nhật ký thay đổi, hãy tham khảo bài viết Nhật ký thay đổi.

Bật tính năng hỗ trợ bộ nhớ dùng chung trong giao diện người dùng Drive

Để truy cập vào nội dung bộ nhớ dùng chung bằng giao diện người dùng Drive, hãy đảm bảo bạn đã chọn phần "Hỗ trợ bộ nhớ dùng chung" trong Google API Console. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Định cấu hình chế độ tích hợp giao diện người dùng Drive.

Sử dụng bộ chọn tệp với bộ nhớ dùng chung

Bộ chọn tệp hỗ trợ chọn các mục trong bộ nhớ dùng chung. Để biết thông tin chi tiết về cách bật tính năng hỗ trợ bộ nhớ dùng chung và thêm chế độ xem bộ nhớ dùng chung trong bộ chọn tệp, hãy tham khảo API Bộ chọn của Google.

Các bước tiếp theo

Hãy tiếp tục đọc bài viết Quản lý bộ nhớ dùng chung để được trợ giúp về cách tạo bộ nhớ dùng chung và quản lý quyền sử dụng bộ nhớ dùng chung.