Tích hợp với nút "Mới" của giao diện người dùng Drive

Khi người dùng nhấp vào nút "Mới" của giao diện người dùng Drive và chọn một ứng dụng trong giao diện người dùng Drive, Drive sẽ chuyển hướng người dùng đến URL mới của ứng dụng đó được xác định trong phần Định cấu hình chế độ tích hợp giao diện người dùng Drive.

Sau đó, ứng dụng của bạn sẽ nhận được một tập hợp các biến mẫu mặc định trong tham số state. Thông tin state mặc định của URL mới là:

{
 "action":"create",
 "folderId":"FOLDER_ID",
 "folderResourceKey":"FOLDER_RESOURCE_KEY",
 "userId":"USER_ID"
}

Kết quả này bao gồm các giá trị sau:

 • create: Hành động đang được thực hiện. Giá trị là create khi người dùng nhấp vào nút "Mới" của giao diện người dùng Drive.
 • FOLDER_ID: Mã nhận dạng của thư mục mẹ.
 • FOLDER_RESOURCE_KEY: Khoá tài nguyên của thư mục mẹ.
 • USER_ID: Mã hồ sơ giúp nhận dạng duy nhất người dùng.

Ứng dụng của bạn phải hành động theo yêu cầu này bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Xác minh rằng trường action có giá trị create.
 2. Sử dụng giá trị userId để tạo phiên mới cho người dùng. Để biết thêm thông tin về người dùng đã đăng nhập, hãy xem bài viết Người dùng và sự kiện mới.
 3. Sử dụng phương thức files.create để tạo tài nguyên tệp. Nếu bạn đặt folderId theo yêu cầu, hãy đặt trường parents thành giá trị folderId.
 4. Nếu bạn đặt folderResourceKey theo yêu cầu, hãy đặt tiêu đề của yêu cầu X-Goog-Drive-Resource-Keys. Để biết thêm thông tin về khoá tài nguyên, hãy xem bài viết Truy cập vào tệp được chia sẻ đường liên kết bằng khoá tài nguyên.

Tham số state được mã hoá URL, vì vậy, ứng dụng của bạn phải xử lý các ký tự thoát và phân tích cú pháp mã đó dưới dạng JSON.

Số người dùng và sự kiện mới

Ứng dụng Drive sẽ coi tất cả các sự kiện "tạo" là lượt đăng nhập tiềm năng. Một số người dùng có thể có nhiều tài khoản. Vì vậy, mã nhận dạng người dùng trong tham số state có thể không khớp với phiên hiện tại. Nếu mã nhận dạng người dùng trong tham số state không khớp với phiên hiện tại, hãy kết thúc phiên hiện tại cho ứng dụng của bạn và đăng nhập với tư cách người dùng được yêu cầu.