Tải xuống và xuất bản các bản sửa đổi tệp

API Google Drive cung cấp tài nguyên Bản sửa đổi để bạn có thể tải xuống và xuất bản các bản sửa đổi tệp. Để biết thêm thông tin chi tiết về các thuật ngữ liên quan đến bản sửa đổi, hãy xem bài viết Tổng quan về các thay đổi và bản sửa đổi.

Chỉ định các bản sửa đổi để lưu từ chế độ tự động xoá

Google Drive tự động xoá các bản sửa đổi cũ hơn mà người dùng không còn quan tâm. Để ngăn điều này xảy ra, bạn có thể đặt cờ boolean keepRevisionForever thành true để đánh dấu các bản sửa đổi mà bạn không muốn Drive xoá hoàn toàn.

Tải bản sửa đổi xuống

Bạn có thể sử dụng giá trị của trường headRevisionId trong tài nguyên Files (Tệp) để tải bản sửa đổi mới nhất xuống. Thao tác này sẽ tìm nạp bản sửa đổi tương ứng với siêu dữ liệu của tệp mà bạn đã truy xuất trước đó. Để tải dữ liệu của tất cả các bản sửa đổi trước đó của tệp (vẫn được lưu trữ trên đám mây), bạn có thể gọi revisions.list để nhận tất cả các bản sửa đổi.

Để tải nội dung sửa đổi xuống, bạn cần gọi phương thức revisions.get với tham số alt=media. Không thể tải các bản sửa đổi của Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày xuống.

Các bản sửa đổi Google Tài liệu, Google Bản vẽ và Trang trình bày tự động tăng số bản sửa đổi. Tuy nhiên, số chuỗi có thể bị thiếu nếu bản sửa đổi bị xoá. Vì vậy, bạn không nên dựa vào số thứ tự khi truy xuất bản sửa đổi.

Xuất bản bản sửa đổi

Để xuất bản một bản sửa đổi trên Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, bạn cần đặt thuộc tính published cho tệp đó trong thuộc tính Bản sửa đổi. Bạn không thể đặt tài sản này cho các bản sửa đổi trên Google Sites thông qua API Drive.

Nếu tệp được tạo trong miền Google Workspace , thuộc tính publishedOutsideDomain cho biết liệu mọi người có thể truy cập vào bản sửa đổi hay không hoặc bản sửa đổi đó bị hạn chế ở người dùng của miền đó. Đối với các tệp Google Sites, thuộc tính này cho biết có quyền type=anyone hay không.

Các bản sửa đổi đã phát hành không phản ánh những thay đổi đối với tệp trừ phi bạn thiết lập thuộc tính publishAuto. Nếu bạn đặt thuộc tính đó thành true, thì các bản sửa đổi mới hơn của tệp sẽ tự động được xuất bản và ghi đè các bản sửa đổi trước đó. Hành vi này cũng được kiểm soát bằng hộp đánh dấu "Tự động xuất bản lại khi có các thay đổi" trong giao diện người dùng Drive. Đối với các tệp Google Sites, publishAuto luôn là false.