Di chuyển sang API Drive phiên bản 3

Nếu đang sử dụng API Drive phiên bản 2, bạn có thể chuyển sang phiên bản 3.

Bạn nên xem lại tài liệu tham khảo từ phiên bản 2 đến phiên bản 3 để biết sơ đồ đầy đủ về tất cả điểm khác biệt về tài nguyên giữa các phiên bản.

Phiên bản {drive_api_short} được đặt khác nhau cho từng ngôn ngữ:

      var DISCOVERY_DOCS = ["https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest"];
  • Đối với Python, bạn sẽ chỉ định phiên bản khi tạo đối tượng dịch vụ. Để biết ví dụ, hãy xem bài viết Bắt đầu nhanh Python.
   service = build('drive', 'v3', credentials=creds)
  • Đối với Node.js, bạn xác định phiên bản khi đặt hàm khởi tạo google.drive. Để biết ví dụ, hãy xem bài viết Bắt đầu nhanh Node.js.
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth});