Các loại MIME được Google Workspace và Google Drive hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng các loại MIME để lọc kết quả truy vấn hoặc đưa ứng dụng của bạn vào chỉ mục Google Workspace Marketplace gồm những ứng dụng có thể mở các loại tệp cụ thể.

Bảng sau đây liệt kê các loại MIME dành riêng cho Google Workspace và Drive:

Loại MIME Nội dung mô tả
application/vnd.google-apps.audio
application/vnd.google-apps.document Google Tài liệu
application/vnd.google-apps.drive-sdk Lối tắt đến bên thứ ba
application/vnd.google-apps.drawing Google Bản vẽ
application/vnd.google-apps.file Tệp trên Google Drive
application/vnd.google-apps.folder Thư mục Google Drive
application/vnd.google-apps.form Google Biểu mẫu
application/vnd.google-apps.fusiontable Google Fusion Tables
application/vnd.google-apps.jam Google Jamboard
application/vnd.google-apps.mail-layout Bố cục email
application/vnd.google-apps.map Google My Maps
application/vnd.google-apps.photo Google Photos
application/vnd.google-apps.presentation Google Trang trình bày
application/vnd.google-apps.script Google Apps Script
application/vnd.google-apps.shortcut Phím tắt
application/vnd.google-apps.site Google Sites
application/vnd.google-apps.spreadsheet Google Trang tính
application/vnd.google-apps.unknown
application/vnd.google-apps.video