Phát hành ứng dụng Drive

Sau khi tạo ứng dụng Drive, bạn có thể xuất bản ứng dụng đó trong Google Workspace Marketplace để người khác sử dụng. Quản trị viên miền có thể cài đặt Google Workspace Marketplace các ứng dụng thay mặt cho người dùng của họ. Ngoài ra, mỗi người dùng có thể tìm và cài đặt các ứng dụng Drive trong Google Workspace Marketplacehoặc bằng cách chọn Mới > Kết nối thêm ứng dụng trong giao diện người dùng Drive.

Khi phát hành ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký các loại tệp mà ứng dụng có thể mở. Khi người dùng xem một tệp trong Drive hoặc mở một tệp đính kèm trong Gmail, ứng dụng của bạn sẽ được liệt kê là ứng dụng đề xuất nếu loại tệp đó là bạn đã đăng ký.

Các ứng dụng đề xuất từ Gmail

Để cung cấp ứng dụng cho những người khác, bạn phải tuân theo quy trình phát hành tạo trang thông tin cho ứng dụng, đăng ký các loại tệp ứng dụng có thể mở và thêm trang thông tin đó vào Google Workspace Marketplace. Bạn chỉ nên bắt đầu quy trình phát hành sau khi ứng dụng của bạn có đầy đủ chức năng và bạn đã sẵn sàng cho người dùng biết về ứng dụng đó.

Trước khi bắt đầu

Trước khi phát hành ứng dụng lên Google Workspace Marketplace, bạn nên quyết định mức độ hiển thị và xác định cộng tác viên cũng như thành phần kỹ thuật số.

Chọn mức độ hiển thị

Chế độ hiển thị của ứng dụng trên Drive đề cập đến khả năng cung cấp ứng dụng cho người dùng. Có hai cấp độ hiển thị:

  • Chế độ hiển thị công khai cho biết ai cũng có thể cài đặt ứng dụng.
  • Chế độ hiển thị riêng tư có nghĩa là chỉ quản trị viên hoặc người dùng trong miền của bạn mới có thể cài đặt ứng dụng.

Xác định cộng tác viên của bạn

Cộng tác viên là những cá nhân có quyền cập nhật ứng dụng của bạn trên Google Workspace Marketplace.

Xác định thành phần bắt buộc

Trước khi có thể phát hành ứng dụng Drive, bạn phải cung cấp các thành phần kỹ thuật số cụ thể đi kèm với ứng dụng. Các thành phần này bao gồm thông tin dùng để tạo trang thông tin trên Cửa hàng Play, cũng như các thành phần xác định giao diện và hành vi của ứng dụng trong giao diện người dùng Google Drive (nếu có). Để biết danh sách thành phần cần thiết để liệt kê ứng dụng của bạn trong Google Workspace Marketplace, hãy tham khảo bài viết Thu thập thành phần. Để biết hướng dẫn về cách tích hợp với giao diện người dùng Drive, bao gồm cả các tài sản cần thiết, hãy tham khảo bài viết Định cấu hình tích hợp giao diện người dùng Drive.

Xuất bản lên Google Workspace Marketplace

Khi bạn đã sẵn sàng phát hành lên Google Workspace Marketplace, hãy tham khảo phần Cách xuất bản.