REST Resource: permissions

Tài nguyên: Quyền

Quyền đối với tệp. Quyền cấp cho người dùng, nhóm, miền hoặc mọi người quyền truy cập vào tệp hoặc hệ phân cấp thư mục.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như permissions.update) yêu cầu permissionId. Sử dụng phương thức permissions.list để truy xuất mã nhận dạng cho tệp, thư mục hoặc bộ nhớ dùng chung.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "id": string,
 "name": string,
 "type": string,
 "role": string,
 "additionalRoles": [
  string
 ],
 "authKey": string,
 "value": string,
 "kind": string,
 "withLink": boolean,
 "photoLink": string,
 "selfLink": string,
 "emailAddress": string,
 "domain": string,
 "etag": string,
 "permissionDetails": [
  {
   "permissionType": string,
   "role": string,
   "additionalRoles": [
    string
   ],
   "inheritedFrom": string,
   "inherited": boolean
  }
 ],
 "expirationDate": string,
 "teamDrivePermissionDetails": [
  {
   "teamDrivePermissionType": string,
   "role": string,
   "additionalRoles": [
    string
   ],
   "inheritedFrom": string,
   "inherited": boolean
  }
 ],
 "deleted": boolean,
 "view": string,
 "pendingOwner": boolean
}
Các trường
id

string

Mã nhận dạng của người dùng có quyền này, giống với permissionId trong tài nguyên Giới thiệu và Tệp. Khi đưa ra yêu cầu drive.permissions.insert, bạn phải chỉ định chính xác một trong các trường id hoặc value trừ phi loại quyền là anyone. Trong trường hợp này, cả idvalue đều bị bỏ qua.

name

string

Chỉ có đầu ra. Tên của quyền này.

type

string

Loại tài khoản. Các giá trị được cho phép là:

 • user
 • group
 • domain
 • anyone
role

string

Vai trò chính của người dùng này. Mặc dù trong tương lai có thể chúng tôi sẽ hỗ trợ các giá trị mới, nhưng hiện tại chúng tôi chấp nhận những giá trị sau:

 • owner
 • organizer
 • fileOrganizer
 • writer
 • reader
additionalRoles[]

string

Các vai trò khác của người dùng này. Chúng tôi hiện chỉ cho phép commenter, nhưng trong tương lai có thể sẽ hỗ trợ thêm nhiều thuộc tính khác.

authKey
(deprecated)

string

Chỉ có đầu ra. Không dùng nữa.

value

string

Địa chỉ email hoặc tên miền của thực thể. Thông tin này được dùng trong các lượt chèn và không được điền sẵn vào các câu trả lời. Khi đưa ra yêu cầu drive.permissions.insert, bạn phải chỉ định chính xác một trong các trường id hoặc value trừ phi loại quyền là anyone. Trong trường hợp này, cả idvalue đều bị bỏ qua.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị này luôn là drive#permission.

emailAddress

string

Chỉ có đầu ra. Địa chỉ email của người dùng hoặc nhóm mà quyền này đề cập đến. Đây là trường chỉ đầu ra xuất hiện khi loại quyền là user hoặc group.

domain

string

Chỉ có đầu ra. Tên miền của thực thể mà quyền này đề cập đến. Đây là trường chỉ đầu ra xuất hiện khi loại quyền là user, group hoặc domain.

etag

string

Chỉ có đầu ra. Thẻ ETag của quyền.

permissionDetails[]

object

Chỉ có đầu ra. Thông tin chi tiết về việc các quyền đối với mục này trong bộ nhớ dùng chung được kế thừa hay trực tiếp trên mục này. Đây là trường chỉ có thể xuất dữ liệu, chỉ xuất hiện đối với các mục trong bộ nhớ dùng chung.

permissionDetails[].permissionType

string

Chỉ có đầu ra. Loại quyền cho người dùng này. Mặc dù các giá trị mới có thể được thêm trong tương lai, nhưng hiện tại, những giá trị sau đây có thể được thêm:

 • file
 • member
permissionDetails[].role

string

Chỉ có đầu ra. Vai trò chính của người dùng này. Mặc dù các giá trị mới có thể được thêm vào trong tương lai, nhưng hiện tại, những giá trị sau đây có thể được thêm:

 • organizer
 • fileOrganizer
 • writer
 • reader
permissionDetails[].additionalRoles[]

string

Chỉ có đầu ra. Các vai trò khác của người dùng này. Hiện tại, bạn chỉ có thể dùng commenter, nhưng trong tương lai, chúng tôi có thể sẽ hỗ trợ thêm nhiều thuộc tính khác.

permissionDetails[].inheritedFrom

string

Chỉ có đầu ra. Mã của mục kế thừa quyền này. Đây là trường chỉ cho kết quả đầu ra.

permissionDetails[].inherited

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu quyền này có được kế thừa hay không. Trường này luôn được điền sẵn. Đây là trường chỉ cho kết quả đầu ra.

expirationDate

string

Thời gian hết hạn của quyền này (ngày giờ RFC 3339). Ngày hết hạn có các giới hạn sau:

 • Bạn chỉ có thể đặt các tuỳ chọn này theo quyền của người dùng và nhóm
 • Ngày phải là ngày trong tương lai
 • Ngày này không được cách thời điểm hiện tại quá một năm
teamDrivePermissionDetails[]
(deprecated)

object

Chỉ có đầu ra. Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng permissionDetails.

teamDrivePermissionDetails[]
(deprecated).teamDrivePermissionType
(deprecated)

string

Chỉ có đầu ra. Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng permissionDetails/permissionType.

teamDrivePermissionDetails[]
(deprecated).role
(deprecated)

string

Chỉ có đầu ra. Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng permissionDetails/role.

teamDrivePermissionDetails[]
(deprecated).additionalRoles[]
(deprecated)

string

Chỉ có đầu ra. Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng permissionDetails/additionalRoles.

teamDrivePermissionDetails[]
(deprecated).inheritedFrom
(deprecated)

string

Chỉ có đầu ra. Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng permissionDetails/inheritedFrom.

teamDrivePermissionDetails[]
(deprecated).inherited
(deprecated)

boolean

Chỉ có đầu ra. Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng permissionDetails/inherited.

deleted

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu tài khoản được liên kết với quyền này đã bị xoá hay chưa. Trường này chỉ liên quan đến quyền của người dùng và nhóm.

view

string

Cho biết chế độ xem của quyền này. Chỉ được điền sẵn cho các quyền thuộc một chế độ xem. published là giá trị duy nhất được hỗ trợ.

pendingOwner

boolean

Liệu tài khoản được liên kết với quyền này có phải là chủ sở hữu đang chờ được phê duyệt hay không. Chỉ được điền sẵn các quyền của loại user cho các tệp không nằm trong bộ nhớ dùng chung.

Phương thức

delete

Xoá quyền khỏi tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

get

Xin cấp quyền theo mã nhận dạng.

getIdForEmail

Trả về mã nhận dạng quyền cho một địa chỉ email.

insert

Chèn quyền đối với một tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

list

Liệt kê các quyền của một tệp hoặc bộ nhớ dùng chung.

patch

Cập nhật một quyền bằng bản vá ngữ nghĩa.

update

Cập nhật một quyền.