REST Resource: about

Tài nguyên: Giới thiệu

Thông tin về người dùng, Drive của người dùng và các chức năng của hệ thống.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "storageQuota": {
  "limit": string,
  "usageInDrive": string,
  "usageInDriveTrash": string,
  "usage": string
 },
 "driveThemes": [
  {
   "id": string,
   "backgroundImageLink": string,
   "colorRgb": string
  }
 ],
 "canCreateDrives": boolean,
 "importFormats": {
  string: value,
  ...
 },
 "exportFormats": {
  string: value,
  ...
 },
 "appInstalled": boolean,
 "user": {
  object (User)
 },
 "folderColorPalette": [
  string
 ],
 "maxImportSizes": {
  string: string,
  ...
 },
 "maxUploadSize": string,
 "teamDriveThemes": [
  {
   "id": string,
   "backgroundImageLink": string,
   "colorRgb": string
  }
 ],
 "canCreateTeamDrives": boolean
}
Trường
kind

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "drive#about".

storageQuota

object

Hạn mức bộ nhớ và mức sử dụng của người dùng. Đối với những người dùng thuộc một tổ chức có sử dụng bộ nhớ gộp, thông tin về hạn mức và mức sử dụng trên tất cả các dịch vụ là dành cho tổ chức chứ không phải của từng người dùng. Tất cả các trường đều được tính bằng byte.

storageQuota.limit

string (int64 format)

Hạn mức sử dụng, nếu có. Tính năng này sẽ không xuất hiện nếu người dùng có bộ nhớ không giới hạn. Đối với những người dùng thuộc một tổ chức có bộ nhớ gộp, đây là giới hạn của cả tổ chức chứ không phải của người dùng cá nhân.

storageQuota.usageInDrive

string (int64 format)

Mức sử dụng của tất cả các tệp trong Google Drive.

storageQuota.usageInDriveTrash

string (int64 format)

Mức sử dụng của các tệp được chuyển vào thùng rác trong Google Drive.

storageQuota.usage

string (int64 format)

Tổng mức sử dụng trên tất cả dịch vụ. Đối với người dùng thuộc một tổ chức có bộ nhớ gộp, đây là mức sử dụng trên tất cả các dịch vụ của tổ chức, chứ không phải của người dùng cá nhân.

driveThemes[]

object

Danh sách các giao diện được hỗ trợ cho bộ nhớ dùng chung.

driveThemes[].id

string

Mã của giao diện.

driveThemes[].backgroundImageLink

string

Đường liên kết đến hình nền của giao diện này.

driveThemes[].colorRgb

string

Màu của giao diện này dưới dạng một chuỗi hệ thập lục phân RGB.

canCreateDrives

boolean

Liệu người dùng có thể tạo bộ nhớ dùng chung hay không.

importFormats

map (key: string, value: value (Value format))

Sơ đồ loại MIME nguồn với các mục tiêu có thể có cho tất cả các mục nhập được hỗ trợ.

Đối tượng chứa danh sách các cặp "key": value. Ví dụ: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

exportFormats

map (key: string, value: value (Value format))

Sơ đồ loại MIME nguồn với các mục tiêu có thể có cho tất cả các tệp xuất được hỗ trợ.

Đối tượng chứa danh sách các cặp "key": value. Ví dụ: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

appInstalled

boolean

Liệu người dùng đã cài đặt ứng dụng yêu cầu hay chưa.

user

object (User)

Người dùng đã xác thực.

folderColorPalette[]

string

Màu thư mục hiện được hỗ trợ dưới dạng chuỗi hex RGB.

maxImportSizes

map (key: string, value: string (int64 format))

Sơ đồ kích thước nhập tối đa theo loại MIME, tính bằng byte.

Đối tượng chứa danh sách các cặp "key": value. Ví dụ: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.

maxUploadSize

string (int64 format)

Kích thước tải lên tối đa tính bằng byte.

teamDriveThemes[]
(deprecated)

object

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng driveThemes.

teamDriveThemes[]
(deprecated).id
(deprecated)

string

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng driveThemes/id.

teamDriveThemes[]
(deprecated).backgroundImageLink
(deprecated)

string

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng driveThemes/backgroundImageLink.

teamDriveThemes[]
(deprecated).colorRgb
(deprecated)

string

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng driveThemes/colorRgb.

canCreateTeamDrives
(deprecated)

boolean

Không dùng nữa: Thay vào đó, hãy dùng canCreateDrives.

Phương thức

get

Nhận thông tin về người dùng, Drive của người dùng và các chức năng của hệ thống.