Method: apps.get

Tải một ứng dụng cụ thể.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/apps/{appId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Tham số
appId

string

Mã của ứng dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của App.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau đây:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và bạn phải đánh giá khả năng bảo mật thì mới dùng được ứng dụng của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.