REST Resource: apps

Tài nguyên: Ứng dụng

Tài nguyên apps cung cấp danh sách các ứng dụng mà người dùng đã cài đặt cùng với thông tin về các loại MIME được hỗ trợ, đuôi tệp và các thông tin chi tiết khác.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như apps.get) yêu cầu appId. Sử dụng phương thức apps.list để truy xuất mã nhận dạng cho một ứng dụng đã cài đặt.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "name": string,
 "objectType": string,
 "supportsCreate": boolean,
 "productUrl": string,
 "primaryMimeTypes": [
  string
 ],
 "secondaryMimeTypes": [
  string
 ],
 "primaryFileExtensions": [
  string
 ],
 "secondaryFileExtensions": [
  string
 ],
 "id": string,
 "supportsImport": boolean,
 "installed": boolean,
 "authorized": boolean,
 "icons": [
  {
   object (Icons)
  }
 ],
 "useByDefault": boolean,
 "kind": string,
 "shortDescription": string,
 "longDescription": string,
 "supportsMultiOpen": boolean,
 "productId": string,
 "openUrlTemplate": string,
 "createUrl": string,
 "createInFolderTemplate": string,
 "supportsOfflineCreate": boolean,
 "hasDriveWideScope": boolean
}
Trường
name

string

Tên ứng dụng.

objectType

string

Loại đối tượng mà ứng dụng này tạo ra, chẳng hạn như Biểu đồ. Nếu trống, bạn nên sử dụng tên ứng dụng.

supportsCreate

boolean

Ứng dụng này có hỗ trợ tạo đối tượng hay không.

productUrl

string

Đường liên kết đến trang thông tin sản phẩm của ứng dụng này.

primaryMimeTypes[]

string

Danh sách các loại MIME chính.

secondaryMimeTypes[]

string

Danh sách các loại MIME phụ.

primaryFileExtensions[]

string

Danh sách đuôi tệp chính.

secondaryFileExtensions[]

string

Danh sách đuôi tệp phụ.

id

string

Mã của ứng dụng.

supportsImport

boolean

Liệu ứng dụng này có hỗ trợ tính năng nhập từ Google Tài liệu hay không.

installed

boolean

Liệu ứng dụng đã được cài đặt hay chưa.

authorized

boolean

Liệu ứng dụng có được phép truy cập vào dữ liệu trên Drive của người dùng hay không.

icons[]

object (Icons)

Các biểu tượng của ứng dụng.

useByDefault

boolean

Liệu ứng dụng có được chọn làm trình xử lý mặc định cho các loại ứng dụng mà ứng dụng hỗ trợ hay không.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "drive#app".

shortDescription

string

Đoạn mô tả ngắn về ứng dụng.

longDescription

string

Đoạn mô tả dài về ứng dụng.

supportsMultiOpen

boolean

Liệu ứng dụng này có hỗ trợ mở nhiều tệp hay không.

productId

string

Mã trang thông tin sản phẩm của ứng dụng này.

openUrlTemplate

string

URL mẫu để mở các tệp bằng ứng dụng này. Mẫu chứa

{ids}

hoặc

{exportIds}

sẽ được thay thế bằng mã tệp thực tế. Để biết thêm thông tin, xem phần Mở ứng dụng Files để xem toàn bộ tài liệu.

createUrl

string

URL để tạo tệp bằng ứng dụng này.

createInFolderTemplate

string

URL mẫu để tạo tệp bằng ứng dụng này trong một thư mục nhất định. Mẫu có chứa {folderId} sẽ được thay thế bằng mã thư mục chứa tệp mới.

supportsOfflineCreate

boolean

Liệu ứng dụng này có hỗ trợ tạo tệp khi không có mạng hay không.

hasDriveWideScope

boolean

Liệu ứng dụng có phạm vi toàn Drive hay không. Ứng dụng có phạm vi trên toàn Drive có thể truy cập vào tất cả các tệp trong Drive của người dùng.

Biểu tượng

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "size": integer,
 "category": string,
 "iconUrl": string
}
Trường
size

integer

Kích thước của biểu tượng. Được biểu thị dưới dạng giá trị tối đa của chiều rộng và chiều cao.

category

string

Danh mục của biểu tượng. Các giá trị được phép là:

 • application – Biểu tượng của ứng dụng.
 • document – Biểu tượng của một tệp liên kết với ứng dụng.
 • documentShared – Biểu tượng của một tệp được chia sẻ liên kết với ứng dụng.
iconUrl

string

URL cho biểu tượng.

Phương thức

get

Tải một ứng dụng cụ thể.

list

Liệt kê các ứng dụng mà người dùng đã cài đặt.