Method: apps.list

Liệt kê các ứng dụng mà người dùng đã cài đặt.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/apps

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Tham số
appFilterExtensions

string

Danh sách các đuôi tệp được phân tách bằng dấu phẩy để giới hạn các kết quả trả về. Tất cả kết quả trong phạm vi truy vấn ứng dụng nhất định có thể mở bất kỳ đuôi tệp nhất định nào đều được đưa vào phản hồi. Nếu bạn cũng cung cấp appFilterMimeTypes, kết quả sẽ là sự kết hợp của hai danh sách ứng dụng thu được.

appFilterMimeTypes

string

Danh sách các đuôi tệp được phân tách bằng dấu phẩy để giới hạn các kết quả trả về. Tất cả kết quả trong phạm vi truy vấn ứng dụng nhất định có thể mở bất kỳ loại MIME nào đã cho sẽ được đưa vào phản hồi. Nếu bạn cũng cung cấp appFilterExtensions, kết quả sẽ là sự kết hợp của hai danh sách ứng dụng thu được.

languageCode

string

Một ngôn ngữ hoặc mã ngôn ngữ, như được xác định theo BCP 47, với một số phần mở rộng từ định dạng LDML của Unicode (http://www.unicode.org/reports/tr35/).

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Danh sách các ứng dụng bên thứ ba mà người dùng đã cài đặt hoặc cấp quyền truy cập vào Google Drive.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "defaultAppIds": [
  string
 ],
 "kind": string,
 "selfLink": string,
 "items": [
  {
   object (App)
  }
 ]
}
Trường
defaultAppIds[]

string

Danh sách mã ứng dụng mà người dùng chỉ định để sử dụng theo mặc định. Danh sách này theo thứ tự ưu tiên đảo ngược (từ thấp nhất đến cao nhất).

kind

string

Chỉ có đầu ra. Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "drive#appList".

items[]

object (App)

Danh sách ứng dụng.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và bạn phải đánh giá khả năng bảo mật thì mới dùng được ứng dụng của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Hướng dẫn uỷ quyền.