Method: comments.get

Nhận nhận xét theo mã nhận dạng.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
fileId

string

Mã nhận dạng của tệp.

commentId

string

Mã của nhận xét.

Tham số truy vấn

Thông số
includeDeleted

boolean

Liệu có trả lại nhận xét đã xoá hay không. Các nhận xét bị xoá sẽ không bao gồm nội dung gốc.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Comment.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.