REST Resource: comments

Tài nguyên: Nhận xét

Nhận xét về tệp.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như comments.update) yêu cầu commentId. Dùng phương thức comments.list để truy xuất mã nhận dạng cho một nhận xét trong tệp.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "id": string,
 "kind": string,
 "createdTime": string,
 "modifiedTime": string,
 "resolved": boolean,
 "anchor": string,
 "replies": [
  {
   object (Reply)
  }
 ],
 "author": {
  object (User)
 },
 "deleted": boolean,
 "htmlContent": string,
 "content": string,
 "quotedFileContent": {
  "mimeType": string,
  "value": string
 }
}
Các trường
id

string

Chỉ có đầu ra. Mã của nhận xét.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Xác định đây là loại tài nguyên. Giá trị: chuỗi cố định "drive#comment".

createdTime

string

Chỉ có đầu ra. Thời điểm tạo nhận xét (ngày-giờ RFC 3339).

modifiedTime

string

Chỉ có đầu ra. Lần gần đây nhất nhận xét hoặc bất kỳ câu trả lời nào được sửa đổi (ngày giờ RFC 3339).

resolved

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu bình luận đã được giải quyết bằng một trong các phản hồi của bình luận đó hay không.

anchor

string

Một khu vực của tài liệu được biểu thị dưới dạng chuỗi JSON. Để biết thông tin chi tiết về cách xác định thuộc tính liên kết, hãy tham khảo Quản lý nhận xét và câu trả lời.

replies[]

object (Reply)

Chỉ có đầu ra. Danh sách đầy đủ các phản hồi cho bình luận theo trình tự thời gian.

author

object (User)

Chỉ có đầu ra. Tác giả của nhận xét. Địa chỉ email và mã quyền của tác giả sẽ không được điền.

deleted

boolean

Chỉ có đầu ra. Nhận xét đã bị xoá hay chưa. Bình luận bị xoá không có nội dung.

htmlContent

string

Chỉ có đầu ra. Nội dung nhận xét ở định dạng HTML.

content

string

Nội dung văn bản thuần tuý của bình luận. Trường này dùng để cài đặt nội dung và sẽ hiển thị htmlContent.

quotedFileContent

object

Nội dung tệp mà nhận xét đề cập đến, thường nằm trong vùng liên kết. Ví dụ: đối với tệp văn bản, đây sẽ là văn bản tại vị trí của nhận xét.

quotedFileContent.mimeType

string

Loại MIME của nội dung được trích dẫn.

quotedFileContent.value

string

Chính nội dung được trích dẫn. Văn bản này được hiểu là văn bản thuần tuý nếu được đặt thông qua API.

Phương thức

create

Tạo nhận xét về tệp.

delete

Xoá nhận xét.

get

Lấy bình luận theo mã nhận dạng.

list

Liệt kê các nhận xét của tệp.

update

Cập nhật nhận xét bằng ngữ nghĩa bản vá.