REST Resource: replies

Tài nguyên: Trả lời

Câu trả lời cho nhận xét về một tệp.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như replies.update) yêu cầu replyId. Sử dụng phương thức replies.list để truy xuất mã nhận dạng cho câu trả lời.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "id": string,
 "kind": string,
 "createdTime": string,
 "modifiedTime": string,
 "action": string,
 "author": {
  object (User)
 },
 "deleted": boolean,
 "htmlContent": string,
 "content": string
}
Các trường
id

string

Chỉ có đầu ra. Mã của câu trả lời.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Xác định đây là loại tài nguyên. Giá trị: chuỗi cố định "drive#reply".

createdTime

string

Chỉ có đầu ra. Thời gian tạo thư trả lời (RFC 3339 date-time).

modifiedTime

string

Chỉ có đầu ra. Lần gần nhất sửa đổi thư trả lời (RFC 3339 date-time).

action

string

Hành động mà phản hồi đã thực hiện cho bình luận chính. Các giá trị hợp lệ là:

 • resolve
 • reopen
author

object (User)

Chỉ có đầu ra. Tác giả của câu trả lời. Địa chỉ email và mã quyền của tác giả sẽ không được điền.

deleted

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu câu trả lời đã bị xoá hay chưa. Trả lời đã xoá không có nội dung.

htmlContent

string

Chỉ có đầu ra. Nội dung trả lời bằng định dạng HTML.

content

string

Nội dung văn bản thuần tuý của thư trả lời. Trường này dùng để cài đặt nội dung và sẽ hiển thị htmlContent. Điều này là bắt buộc khi tạo nếu không chỉ định action.

Phương thức

create

Tạo phản hồi cho một bình luận.

delete

Xoá câu trả lời.

get

Nhận câu trả lời bằng mã nhận dạng.

list

Liệt kê các phản hồi của một bình luận.

update

Cập nhật câu trả lời bằng ngữ nghĩa của bản vá.