Method: replies.update

Cập nhật câu trả lời bằng ngữ nghĩa của bản vá.

Yêu cầu HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/comments/{commentId}/replies/{replyId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
fileId

string

Mã của tệp.

commentId

string

Mã của nhận xét.

replyId

string

Mã của câu trả lời.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Reply.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Reply.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.