Method: drives.create

Tạo bộ nhớ dùng chung.

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/drives

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
requestId

string

Bắt buộc. Mã nhận dạng, chẳng hạn như mã nhận dạng duy nhất (UUID) ngẫu nhiên, giúp xác định duy nhất yêu cầu của người dùng này về việc tạo bộ nhớ dùng chung không thay đổi. Việc yêu cầu lặp lại của cùng một người dùng và có cùng mã yêu cầu sẽ giúp tránh tạo bản sao bằng cách tìm cách tạo cùng một bộ nhớ dùng chung. Nếu bộ nhớ dùng chung đã tồn tại, hệ thống sẽ trả về lỗi 409.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Drive.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới được tạo của Drive.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.