REST Resource: drives

Tài nguyên: Drive

Hình đại diện của một bộ nhớ dùng chung.

Một số phương thức tài nguyên (chẳng hạn như drives.update) yêu cầu driveId. Sử dụng phương thức drives.list để truy xuất mã nhận dạng của bộ nhớ dùng chung.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "id": string,
 "name": string,
 "colorRgb": string,
 "kind": string,
 "backgroundImageLink": string,
 "capabilities": {
  "canAddChildren": boolean,
  "canComment": boolean,
  "canCopy": boolean,
  "canDeleteDrive": boolean,
  "canDownload": boolean,
  "canEdit": boolean,
  "canListChildren": boolean,
  "canManageMembers": boolean,
  "canReadRevisions": boolean,
  "canRename": boolean,
  "canRenameDrive": boolean,
  "canChangeDriveBackground": boolean,
  "canShare": boolean,
  "canChangeCopyRequiresWriterPermissionRestriction": boolean,
  "canChangeDomainUsersOnlyRestriction": boolean,
  "canChangeDriveMembersOnlyRestriction": boolean,
  "canChangeSharingFoldersRequiresOrganizerPermissionRestriction": boolean,
  "canResetDriveRestrictions": boolean,
  "canDeleteChildren": boolean,
  "canTrashChildren": boolean
 },
 "themeId": string,
 "backgroundImageFile": {
  "id": string,
  "xCoordinate": number,
  "yCoordinate": number,
  "width": number
 },
 "createdTime": string,
 "hidden": boolean,
 "restrictions": {
  "copyRequiresWriterPermission": boolean,
  "domainUsersOnly": boolean,
  "driveMembersOnly": boolean,
  "adminManagedRestrictions": boolean,
  "sharingFoldersRequiresOrganizerPermission": boolean
 },
 "orgUnitId": string
}
Trường
id

string

Chỉ có đầu ra. Mã của bộ nhớ dùng chung này, cũng là mã của thư mục cấp cao nhất của bộ nhớ dùng chung này.

name

string

Tên của bộ nhớ dùng chung này.

colorRgb

string

Màu của bộ nhớ dùng chung này dưới dạng một chuỗi hệ lục phân RGB. Bạn chỉ có thể đặt thuộc tính này theo yêu cầu drive.drives.update chưa đặt themeId.

kind

string

Chỉ có đầu ra. Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "drive#drive".

capabilities

object

Chỉ có đầu ra. Các chức năng mà người dùng hiện tại có trong bộ nhớ dùng chung này.

capabilities.canAddChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thêm trẻ em vào các thư mục trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canComment

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể nhận xét về các tệp trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canCopy

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể sao chép tệp trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canDeleteDrive

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể xoá bộ nhớ dùng chung này hay không. Bạn vẫn có thể không xoá được bộ nhớ dùng chung nếu trong bộ nhớ dùng chung vẫn có các mục chưa được đưa vào thùng rác.

capabilities.canDownload

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể tải tệp trong bộ nhớ dùng chung này xuống hay không.

capabilities.canEdit

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể chỉnh sửa tệp trong bộ nhớ dùng chung này hay không

capabilities.canListChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể liệt kê thư mục con của các thư mục trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canManageMembers

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thêm thành viên vào bộ nhớ dùng chung này, xoá thành viên hoặc thay đổi vai trò của họ hay không.

capabilities.canReadRevisions

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể đọc tài nguyên bản sửa đổi của tệp trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canRename

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể đổi tên tệp hoặc thư mục trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canRenameDrive

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể đổi tên bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canChangeDriveBackground

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thay đổi nền của bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canShare

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể chia sẻ tệp hoặc thư mục trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canChangeCopyRequiresWriterPermissionRestriction

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thay đổi chế độ hạn chế copyRequiresWriterPermission của bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canChangeDomainUsersOnlyRestriction

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thay đổi chế độ hạn chế domainUsersOnly của bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canChangeDriveMembersOnlyRestriction

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thay đổi chế độ hạn chế driveMembersOnly của bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canChangeSharingFoldersRequiresOrganizerPermissionRestriction

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể thay đổi chế độ hạn chế sharingFoldersRequiresOrganizerPermission của bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canResetDriveRestrictions

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể đặt lại các giới hạn đối với bộ nhớ dùng chung về chế độ mặc định hay không.

capabilities.canDeleteChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể xoá trẻ khỏi các thư mục trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

capabilities.canTrashChildren

boolean

Chỉ có đầu ra. Liệu người dùng hiện tại có thể chuyển trẻ vào thùng rác của các thư mục trong bộ nhớ dùng chung này hay không.

themeId

string

Mã của giao diện mà từ đó hình ảnh và màu nền sẽ được đặt. Bạn có thể truy xuất tập hợp driveThemes có thể có từ phản hồi drive.about.get. Khi không được chỉ định trong yêu cầu drive.drives.create, một giao diện ngẫu nhiên sẽ được chọn để đặt hình nền và màu nền. Đây là trường chỉ ghi; bạn chỉ có thể đặt trường này trên các yêu cầu không thiết lập colorRgb hoặc backgroundImageFile.

backgroundImageFile

object

Một tệp hình ảnh và các thông số cắt ảnh đã đặt hình nền cho bộ nhớ dùng chung này. Đây là trường chỉ ghi; bạn chỉ có thể đặt trường này cho các yêu cầu drive.drives.update không thiết lập themeId. Khi chỉ định, bạn phải đặt tất cả các trường của backgroundImageFile.

backgroundImageFile.id

string

Mã của tệp hình ảnh trong Google Drive để sử dụng cho hình nền.

backgroundImageFile.xCoordinate

number

Toạ độ X của góc trên bên trái của vùng cắt trong hình nền. Đây là một giá trị trong phạm vi khép kín từ 0 đến 1. Giá trị này thể hiện khoảng cách theo chiều ngang từ phía bên trái của toàn bộ hình ảnh đến phía bên trái của vùng cắt chia cho chiều rộng của toàn bộ hình ảnh.

backgroundImageFile.yCoordinate

number

Toạ độ Y của góc trên bên trái của vùng cắt trong hình nền. Đây là một giá trị trong phạm vi khép kín từ 0 đến 1. Giá trị này thể hiện khoảng cách theo chiều dọc tính từ cạnh trên của toàn bộ hình ảnh đến cạnh trên của vùng cắt chia cho chiều cao của toàn bộ hình ảnh.

backgroundImageFile.width

number

Chiều rộng của hình ảnh bị cắt trong phạm vi khép kín từ 0 đến 1. Giá trị này thể hiện chiều rộng của hình ảnh bị cắt chia cho chiều rộng của toàn bộ hình ảnh. Chiều cao được tính bằng cách áp dụng tỷ lệ khung hình giữa chiều rộng và chiều cao từ 80 đến 9. Hình ảnh thu được phải có chiều rộng tối thiểu là 1280 pixel và chiều cao tối thiểu là 144 pixel.

createdTime

string

Chỉ có đầu ra. Thời điểm tạo bộ nhớ dùng chung (ngày giờ RFC 3339).

hidden

boolean

Liệu bộ nhớ dùng chung có bị ẩn khỏi chế độ xem mặc định hay không.

restrictions

object

Một bộ hạn chế áp dụng cho bộ nhớ dùng chung này hoặc các mục trong bộ nhớ dùng chung này. Xin lưu ý rằng bạn không thể đặt các quy định hạn chế khi tạo bộ nhớ dùng chung. Để thêm một quy tắc hạn chế, trước tiên hãy tạo một bộ nhớ dùng chung rồi dùng drives.update để thêm các quy định hạn chế.

restrictions.copyRequiresWriterPermission

boolean

Việc tuỳ chọn sao chép, in hoặc tải tệp xuống trong bộ nhớ dùng chung này có nên tắt đối với người đọc và người nhận xét hay không. Khi bạn đặt hạn chế này thành true, chính sách này sẽ ghi đè trường có tên tương tự thành true đối với mọi tệp trong bộ nhớ dùng chung này.

restrictions.domainUsersOnly

boolean

Liệu quyền truy cập vào bộ nhớ dùng chung này và các mục trong bộ nhớ dùng chung này có bị giới hạn ở người dùng của miền sở hữu bộ nhớ dùng chung này hay không. Hạn chế này có thể bị thay bằng các chính sách chia sẻ khác được kiểm soát bên ngoài bộ nhớ dùng chung này.

restrictions.driveMembersOnly

boolean

Liệu quyền truy cập vào các mục trong bộ nhớ dùng chung này có bị giới hạn đối với các thành viên trong bộ nhớ dùng chung hay không.

restrictions.adminManagedRestrictions

boolean

Liệu có cần đặc quyền quản trị trên bộ nhớ dùng chung này để sửa đổi các quy định hạn chế hay không.

restrictions.sharingFoldersRequiresOrganizerPermission

boolean

Nếu đúng, chỉ những người dùng có vai trò người tổ chức mới có thể chia sẻ thư mục. Nếu giá trị là false, người dùng có vai trò người tổ chức hoặc người tổ chức tệp đều có thể chia sẻ thư mục.

orgUnitId

string

Chỉ có đầu ra. Đơn vị tổ chức của bộ nhớ dùng chung này. Trường này chỉ được điền sẵn trên các phản hồi drives.list khi tham số useDomainAdminAccess được đặt thành true.

Phương thức

create

Tạo bộ nhớ dùng chung.

delete

Xoá vĩnh viễn một bộ nhớ dùng chung mà người dùng là organizer.

get

Lấy siêu dữ liệu của bộ nhớ dùng chung theo mã nhận dạng.

hide

Ẩn bộ nhớ dùng chung khỏi chế độ xem mặc định.

list

Liệt kê bộ nhớ dùng chung của người dùng.

unhide

Khôi phục bộ nhớ dùng chung về chế độ xem mặc định.

update

Cập nhật siêu dữ liệu cho bộ nhớ dùng chung.