Method: drives.list

Liệt kê bộ nhớ dùng chung của người dùng.

Phương thức này chấp nhận thông số q, là một cụm từ tìm kiếm kết hợp một hoặc nhiều cụm từ tìm kiếm. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn Tìm bộ nhớ dùng chung.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/drives

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
pageSize

integer

Số lượng bộ nhớ dùng chung tối đa cần trả về mỗi trang.

pageToken

string

Mã thông báo trang cho bộ nhớ dùng chung.

q

string

Chuỗi truy vấn để tìm kiếm bộ nhớ dùng chung.

useDomainAdminAccess

boolean

Gửi yêu cầu với tư cách là quản trị viên miền; nếu bạn đặt thành true, thì tất cả bộ nhớ dùng chung của miền mà người yêu cầu là quản trị viên sẽ được trả về.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Danh sách bộ nhớ dùng chung.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "nextPageToken": string,
 "kind": string,
 "drives": [
  {
   object (Drive)
  }
 ]
}
Các trường
nextPageToken

string

Mã thông báo trang cho trang tiếp theo của bộ nhớ dùng chung. Mục này sẽ không xuất hiện nếu đến cuối danh sách. Nếu bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, mã thông báo sẽ bị loại bỏ và bạn nên bắt đầu lại quá trình phân trang từ trang kết quả đầu tiên. Mã thông báo trang thường có hiệu lực trong vài giờ. Tuy nhiên, nếu bạn thêm hoặc xoá các mục mới, kết quả dự kiến của bạn có thể sẽ khác.

kind

string

Xác định đây là loại tài nguyên. Giá trị: chuỗi cố định "drive#driveList".

drives[]

object (Drive)

Danh sách bộ nhớ dùng chung. Nếu nextPageToken được điền, thì danh sách này có thể chưa đầy đủ và bạn nên tìm nạp một trang kết quả bổ sung.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.