Method: drives.hide

Ẩn bộ nhớ dùng chung khỏi chế độ xem mặc định.

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/drives/{driveId}/hide

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
driveId

string

Mã của bộ nhớ dùng chung.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Drive.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive

Một số phạm vi bị hạn chế và cần phải được đánh giá bảo mật thì ứng dụng của bạn mới có thể sử dụng những phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.