Method: files.export

Xuất một tài liệu trên Google Workspace sang loại MIME được yêu cầu và trả về nội dung byte đã xuất. Xin lưu ý rằng nội dung được xuất chỉ có thể có kích thước tối đa là 10 MB.

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/export

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
fileId

string

Mã nhận dạng của tệp.

Tham số truy vấn

Thông số
mimeType

string

Bắt buộc. Loại MIME của định dạng được yêu cầu đối với tệp xuất này.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung tệp dưới dạng byte. Để xem danh sách các tài liệu trên Google Workspace và định dạng chuyển đổi loại MIME, hãy xem bài viết Tài liệu trên Google Workspace và các loại MIME xuất tương ứng.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Một số phạm vi bị hạn chế và yêu cầu đánh giá bảo mật để ứng dụng của bạn có thể sử dụng các phạm vi đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.